– So­lid ut­tel­ling for vei­ene

Re­gion­vei­sje­fen re­spon­de­rer po­si­tivt etter frem­leg­gin­gen av stats­bud­sjet­tet.

Altaposten - - Nyheter - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

– In­ves­te­rings­ni­vå­et på nye an­legg på riks­vei­er er fort­satt høyt, her hol­der vi ni­vå­et fra 2017. To­talt sett i Nord-nor­ge skal vi byg­ge nytt for litt over 3,1 mil­li­ar­der stat­li­ge mid­ler pluss rundt 500 mil­lio­ner i bom­pen­ger. Na­er­me­re 3,7 mil­li­ar­der på riks­vei­ene i nord, det er et godt tall. Sånn sett må jeg va­ere for­nøyd, det blir fort­satt høy ak­ti­vi­tet på vei­ene, sier Naimak. Sam­ti­dig er det få nye pro­sjekt som er på vei inn. Meste­par­ten av mid­le­ne går til full­fø­ring av an­legg.

Selv om den har va­ert om­talt et utall gan­ger tid­li­ge­re pe­ker Naimak på det som sa­er­lig gle­de­lig at det blir an­leggs­start på Skarv­ber­g­tun­ne­len i 2018.

Sta­tens veg­ve­sen skri­ver føl­gen­de i presse­mel­din­gen om opp­gra­de­rin­gen av den skrø­pe­li­ge tun­ne­len på E69:

«I for­sla­get til stats­bud­sjett er det satt av 70 mil­lio­ner til opp­start for den nye Skarv­ber­g­tun­ne­len på E69 til Nord­kapp. Pro­sjek­tet om­fat­ter en strek­ning på 6,8 kilo­me­ter, hvor­av den nye tun­nel blir 3470 me­ter lang. I år har det blitt ført strøm fram til om­rå­det, og etter pla­nen skal pro­sjek­tet ly­ses ut på an­bud på ny­året med sik­te på bygge­start til som­mer­en. De to­ta­le kost­na­de­ne er be­reg­net til 785 mil­lio­ner kro­ner, og tun­ne­len ven­tes fer­dig i 2021.»

Tre stør­re E6-pro­sjek­ter åp­nes: Hå­lo­ga­lands­brua (som­mer­en 2018) Sør­kjos­fjel­let (tid­lig 2018) Stor­sand­nes-lang­nes­bukt (som­mer­en 2018)

AVSLUTTES: E6 vest for Al­ta blir av­stl­ut­tet med Al­gas-tun­ne­len. Tor­bjørn Naimak er for­nøyd med for­slag til stats­bud­sjett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.