Må va­ere til ste­de

Re­gion­di­rek­tør Trond Hans­sen me­ner ban­ken må va­ere der folk er.

Altaposten - - Nyheter -

Noen av de mins­te fi­lia­le­ne ble of­ret i for­ri­ge run­de, men det fore­lig­ger in­gen pla­ner om nye ned­sk­ja­e­rin­ger lo­kalt. – Til­stede­va­er­el­se er vik­tig for Spare­bank 1 Nord-nor­ge. Sty­rings­sig­na­le­ne fra le­del­sen har vist hvor vik­tig det­te er og vårt inn­trykk er at vi blir tid­lig in­volvert i dis­se pro­ses­se­ne. Jeg har ikke opp­levd at det har kom­met noen form for på­legg, så det lyt­tes til oss i Finn­mark, sier Hans­sen til Al­ta­pos­ten

Det be­kref­tes av kon­sern­sjef Jan-fro­de Jan­son.

– Vår mi­sjon er å va­ere til­ste­de og bi­dra til å ska­pe vekst. Det er det vi le­ver av. Noen ste­der har ban­ken na­er­mest va­ert dre­vet på fri­vil­lig grunn­lag, så vi må na­tur­lig­vis ha end­rings­vil­je i for­hold til be­hov. Det er imid­ler­tid in­gen pla­ner om yt­ter­li­ge­re ned­leg­gel­ser, fast­slår Jan­son, som vi­de­re me­ner det su­per­lo­ka­le og na­ere vin­ner ter­reng.

– Face­bo­ok er ikke po­pu­la­er for­di de er et glo­balt sel­skap, men for­di de er su­per­lo­ka­le der vi alle bi­drar med det na­ere inn­hol­det, på­pe­ker han.

Re­gion­di­rek­tør Hans­sen sy­nes sam­ti­dig det er et po­eng at Finn­mark fak­tisk er gans­ke så sen­tra­li­sert be­folk­nings­mes­sig.

– Det er mar­kant for­skjell mel­lom Troms og Finn­mark i så måte. Be­folk­nin­gen er ad­skil­lig mer spredt i Troms. I Finn­mark kan man si at 77 pro­sent bor sen­tra­li­sert, med Al­ta, Ham­mer­fest og Kir­ke­nes som de tre størs­te by­ene, sier Hans­sen, som tror mø­tet med folk og råd­giv­ning vil bli sta­dig vik­ti­ge­re, selv om fle­re vel­ger di­gi­ta­li­ser­te tje­nes­ter. Jan­son på­pe­ker at Spare­bank 1 Nord-nor­ge er i sa­er­klas­se på fy­sisk til­stede­va­er­el­se.

– Vi har dob­belt så man­ge kon­to­rer enn det de and­re ban­ke­ne har til­sam­men, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.