– Har vi råd til å la va­ere?

Hvor mye kan råd­hu­set sel­ges for?

Altaposten - - Nyheter - Av Jar­le Mjø­en

Råd­mann Bjørn-at­le Han­sen tror ikke fram­ti­dens råd­hus blir å fin­ne der det er i dag. Sam­ti­dig er han usik­ker på om det øko­no­mis­ke regne­styk­ket vil la seg løse.

– Det er vel sånn i den­ne sa­ken som man­ge and­re; alt hen­ger sam­men med alt. Vi kan tje­ne mye på å sam­lo­ka­li­se­re tje­nes­ter, til­rette­leg­ge fy­sisk for bed­re ef­fek­ti­vi­tet og sel­ge bygg/ tomt til en god pris. Til slutt hand­ler det li­ke­vel om netto­sum­men for et nytt råd­hus lar seg for­sva­re, sier Han­sen.

Han sier det lig­ger be­reg­nin­ger på hva da­gens råd­hus kos­ter i fy­ring og drift år­lig. Det er ikke små­pen­ger, men ikke nok til å for­sva­re å skro­te det til for­del for et nytt bygg.

– Vi står foran enormt sto­re in­ves­te­rin­ger de na­er­mes­te åre­ne, med Al­ta om­sorgs­sen­ter som det klart størs­te pro­sjek­tet. Nes­te år vil vi øke gjel­den til kom­mu­nen med rundt 300 mil­lio­ner kro­ner. Før vi er fer­dig med tyngs­te in­ves­te­rin­ge­ne vil vi ha opp­ar­bei­det kom­mu­nen en gjeld på 2,5 mil­li­ar­der kro­ner, sier Han­sen for å syn­lig­gjø­re hva et nytt råd­hus, som fort kan ende på mel­lom 200 og 300 mil­lio­ner kro­ner, vil gi av ut­ford­rin­ger.

Råd­man­nen vi­ser til at fle­re mo­del­ler kan va­ere ak­tu­el­le der­som po­li­ti­ker­ne sier ja til et nytt råd­hus. Hoved­gre­pet er en­ten å eie selv el­ler leie.

– Vi vet fra be­reg­nin­ger som er gjort med tan­ke på kom­mu­na­le bygg, at det er best øko­no­mi i å eie byg­get selv, på­pe­ker Han­sen

Vi­de­re vi­ser han til at de to al­ter­na­ti­ve­ne som er kom­met som inn­spill fra To­re Waeraas er re­gist­rert, men stort sett ikke mer enn det.

Må vur­de­re

Ap-topp Ole Stei­nar Øst­lyn­gen sier at han ikke vil dis­ku­te­re tomt el­ler løse seg til byg­nings­mes­sig ut­for­ming.

– Først må vi de­fi­ne­re be­ho­vet, så får det be­stem­me bygg og plas­se­ring, sier Øst­lyn­gen.

– Han Al­ta kom­mu­ne råd til et nytt råd­hus med de in­ves­te­rin­ge­ne som lig­ger foran kom­mu­nen?

– Jeg vil stil­le spørs­må­let på en an­nen måte. Har vi råd til å la va­ere? Byg­get og or­ga­ni­se­rin­gen vil kun­ne gi en po­si­tiv re­krut­te­rings­ef­fekt. Fort­set­ter vi i da­gens råd­hus kan det gi en mot­satt ef­fekt. Hva vil vi tje­ne på bed­re ef­fek­ti­vi­tet, og hva kan vi få for da­gens råd­hus? Før vi kon­klu­de­rer med at vi ikke har råd bør vi ha satt oss ned og sett på mu­lig­he­ter og ut­ford­rin­ger, klar­gjør Øst­lyn­gen.

IKKE POPULAERT: Ole Stei­nar Øst­lyn­gen, her sam­men med ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen, ved­går at byg­ging av nytt råd­hus ikke vil va­ere noen god sak for å skaf­fe til­lit og fle­re vel­ge­re, men me­ner an­svar­li­ge po­li­ti­ke­re ikke må vike unna å få vur­dert alle mu­li­ge...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.