Syv til­fel­ler av skade­verk

Det har rau­set inn med mel­din­ger om sky­ting med luft­vå­pen.

Altaposten - - Nyheter -

Al­ta­pos­ten om­tal­te man­dag his­to­ri­en til Per Ar­ne Jen­sen, som opp­lev­de å få en kule rett i stue­vin­du­et. Etter den­ne hen­del­sen har po­li­ti­et fått inn yt­ter­li­ge­re seks be­kym­rings­mel­din­ger. Hen­del­se­ne har iføl­ge po­li­ti­et fore­gått i sen­trum og gam­le sen­trum, ved blant an­net Odd Fel­low-lo­ka­le­ne i Al­ta, Al­ta vi­dere­gå­en­de sko­le og om­rå­der til­knyt­tet sko­len.

– Vi ser me­get al­vor­lig på det­te, og øns­ker tips fra pub­li­kum, sier etter­forsk­nings­le­der Ka­ren Ju­lie Ei­ra.

Der­som du sit­ter på in­for­ma­sjon, el­ler opp­le­ver noe, kan du ta kon­takt med po­li­ti­et på te­le­fon 02800.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.