Sti­mer sam­men rundt grün­der­ne

Grün­der­ne bak Stim skal gjø­re bu­si­ness av å leg­ge til ret­te for and­re grün­de­re.

Altaposten - - Naering - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Ny­lig sik­ret Stim Nett­ver­ket AS seg en lei­e­av­ta­le på 175 kvad­rat­me­ter na­e­rings­are­al i Gjen­si­dige­går­den. Møb­ler er på vei og skal mon­te­res, ma­les og flik­kes, byg­ges og pyn­tes og inn­re­des for å ska­pe et helt spe­si­elt mil­jø i de noe slit­ne lo­ka­le­ne her.

Her skal nem­lig sel­ska­pet byg­ge opp et mo­der­ne, krea­tivt kon­tor­fel­les­skap spe­si­elt myn­tet på små grün­der­be­drif­ter, uan­sett bran­sje.

Til­rette­leg­ge­re for krea­ti­vi­te­ten

Tan­ken bak Stim har fått mod­net i rundt et år. Det he­le star­tet med at en grup­pe av by­ens krea­ti­ve sje­ler sat­te seg ned og kas­tet rundt seg med ide­er.

– Det­te har kokt ned til at vi øns­ker å ska­pe et ar­beids­fel­les­skap som leg­ger til ret­te for and­re grün­de­re, ved å til­by en­ten fas­te kon­tor­lo­ka­ler el­ler sitte­plas­ser uten navne­lapp, sam­ti­dig som vi til­byr de nød­ven­di­ge støtte­funk­sjo­ner, sier styre­le­der Ni­co­lai Lo­pez.

He­run­der lig­ger både wi­fi, møte­rom og and­re kon­tor­funk­sjo­ner så vel som kan­ti­ne og mu­lig­het for å ar­ran­ge­re so­sia­le hap­pe­nings, kurs­virk­som­het og an­net.

– Må­let er at vi leg­ger til ret­te for at det kan vokse fram et krea­tivt mil­jø her, som alle leie­ta­ker­ne kan nyte godt av. Vi vil også til­by en «lo­unge», der per­soner i al­le­re­de etab­ler­te sel­skap vil få til­gang til det krea­ti­ve mil­jø­et, del­ta på work­shops og an­net – men uten fast sitte­plass i lo­ka­le­ne.

Kon­kur­re­rer med hjemme­kon­to­ret

Fle­re av ei­er­ne bak Stim har va­ert gjen­nom pro­ses­sen selv. Det er gjer­ne ens eget hjem som fun­ge­rer som ar­beids­plass.

En­kel­te job­ber gjør det mu­lig å ar­bei­de fra både sofa­kro­ken og kafé­bor­det. Det er dis­se Stim skal over­ta for:

– Vi kjen­ner til hvil­ke fel­ler man kan gå i som grün­der. Det er lett å la seg dis­tra­he­re, sam­ti­dig som sli­ke mil­jø ikke nød­ven­dig­vis inn­byr til om­gang med and­re grün­de­re. Du blir lett ale­ne hjem­me, og det er lett å bli for­styr­ret på ka­fe­en. I et ar­beids­fel­les­skap der alle har som mål å byg­ge sin egen be­drift «ut i den sto­re ver­den» blir im­pul­se­ne helt an­ner­le­des, me­ner Lo­pez.

Tror på Stim

Til sam­men til­bys det i førs­te om­gang plas­ser til rundt 15 per­soner til­hø­ren­de små grün­der­be­drif­ter. Lo­pez og de to and­re Stim-ei­er­ne Tor­geir Eke­land og Tom­my Sa­ril­la tar alle sine små fore­tak inn her.

En som al­le­re­de har valgt å bli med på Stim-pro­sjek­tet, er fo­to­graf Ma­rie Loui­se Som­by. Hun li­ker grunn­tan­ken bak Stim:

– Jeg har hatt mitt fo­to­stu­dio på Park­sen­te­ret i to år, i fel­les­skap med Ka­ri­ne Pe­der­sen i Ark­tisk De­sign. Ka­ri­ne er mye ute på job­ber, og jeg har kjent på det at det fø­les eks­tra godt de gan­ge­ne vi har va­ert to på kon­to­ret sam­ti­dig. Da jeg fikk vite mer om Stim fant jeg ut at det­te var noe for meg – jeg fikk umid­del­bart trua på det­te. Ba­re det å ha et fel­les­skap rundt seg ser jeg stor ver­di av, for man blir ofte ale­ne som grün­der, sier Som­by.

Spred­ning i por­te­føl­jen

Selv om fle­re av ei­er­ne bak Stim har beg­ge bei­na godt plan­tet i kul­tur­na­e­rin­ger, un­der­stre­ker de at de jak­ter etter mang­fold:

– Det er vik­tig å un­der­stre­ke at vi ikke ren­dyr­ker etter bran­sje – det er ek­sem­pel­vis ikke «ba­re kul­tur­be­drif­ter» som skal inn her. Vi går hel­ler ikke i kon­kur­ran­se med Klek­ke­ri­et, vi hå­per Stim skal va­ere «nes­te steg» etter Klek­ke­ri­et. Det enes­te er at vi øns­ker en miks av bran­sjer og na­e­rin­ger, der­for må det sø­kes på plass hos oss. De som øns­ker seg inn må også ha et visst am­bi­sjons­nivå, sier tre­klø­ve­ret.

Lei­e­pri­sen ten­kes satt til et nivå som er le­ve­lig for ny­opp­star­te­de be­drif­ter, men fort­satt så høyt at Stim ge­ne­re­rer inn­tek­ter.

– Det skal va­ere øko­no­mi i det­te for Stim også. Vi må be­ta­le leia til gård­ei­er Nord­lys­byen Ei­en­dom, og skal ge­ne­re­re over­skudd som gjør oss i stand til å ut­vik­le Stim vi­de­re, sier de.

Har al­le­re­de nye pla­ner

For til tross for at åp­nin­gen av Stim ikke fin­ner sted før i no­vem­ber, skor­ter ikke på pla­ner, ide­er og tan­ker om fram­ti­den al­le­re­de.

På ut­si­den ten­ker grup­pe­rin­gen å etab­le­re et ute­om­rå­de, en li­ten pri­vat park – el­ler hage om du vil. Lo­ka­le­ne i front, der Gjen­si­di­ge i sin tid holdt til, står ak­ku­rat nå le­di­ge og kan i fram­ti­den bli noe Stim-re­la­tert med mind­re Jo­nas Hau­gen og Nord­lys­byen Ei­en­dom ikke får leid det­te ut i mel­lom­ti­den.

Og i bombe­rom­met i kjel­le­ren lig­ger det sto­re mu­lig­he­ter knyt­tet til ek­sem­pel­vis film og foto, me­ner grün­der­ne selv.

– Men hva det blir til må vi ta etter hvert. Må­let er at vi nå skal ska­pe noe som be­drif­te­ne selv fø­ler det er nyt­tig å va­ere med på. Vår be­drift­side er å til­by kon­tor­plas­ser til de krea­ti­ve ho­der, i et mo­der­ne lo­ka­le midt i sen­trum med alle nød­ven­dig­he­ter sør­get for og med krea­ti­ve kol­le­ger i et her­lig fel­les­skap, uten at du tren­ger å be­ta­le skjor­ta, opp­sum­me­rer størs­te ei­er Tom­my Sa­ril­la.

SENTRALT: I Gjen­si­dige­går­den, med inn­gang fra nord un­der de gam­le Is­hav­s­kraft-skil­te­ne på bil­det, skal Stim etab­le­re sitt kon­tor­fel­les­skap. (Foto: Tom Skog­lund)

OPPUSSINGSJOBB: I ti­den fram mot no­vem­ber skal grün­der­ne bak Stim job­be for at Ma­rie Loui­se Som­by og de øv­ri­ge leie­ta­ker­ne kan flyt­te inn i topp mo­der­ne lo­ka­ler, midt i Al­ta sen­trum. (Foto: Tom Skog­lund)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.