Uvan­lig burs­dag for An­na

An­na Lin­nea Rogn­li had­de om­lag ti mil­lio­ner som­mer­fug­ler i ma­gen da hun våk­net i går.

Altaposten - - Reportasje -

Ikke ba­re var det burs­da­gen hen­nes, men i an­led­ning årets Tv-ak­sjon skul­le hun og res­ten av klas­se 6 B ved Bosse­kop sko­le også få be­søk av Kron­prins Haa­kon den­ne da­gen. Som om ikke det var nok, skul­le An­na va­ere den som på veg­ne av sko­len in­ter­vju­et Kron­prin­sen.

– Jeg har ikke klart å ten­ke på at jeg har burs­dag i dag, så mye har jeg tenkt på at Kron­prin­sen skal kom­me, rø­pet det spen­te burs­dags­bar­net foran klas­sen, mens de tors­dag mor­gen ven­tet på at den kon­ge­li­ge skul­le an­kom­me. Og nøy­ak­tig 08.44 kom de sorte bi­le­ne med kron­prin­sen, sik­ker­hets­vak­te­ne og slot­tets presse­an­svar­li­ge rul­len­de inn foran sko­len.

Kul vi­kar

Men de som trod­de at det­te skul­le va­ere noe å grue seg for kun­ne ta det helt med ro. I van­li­ge hver­dags­buk­ser og blå het­te­gen­ser kom en av­slap­pet kron­prins inn dø­ra til klasse­rom­met og sa: «Hei, hei» til alle sam­men, før han tok opp­dra­get med å va­ere vi­kar i sam­funns­fag på strak arm.

Ek­semp­la­ris­ke

Presse­korp­set ble høf­lig skys­set ut, mens kron­prin­sen, som er be­skyt­ter for årets Tv-ak­sjon, fikk lede un­der­vis­nin­gen i fred og ro. La­erer Inge­borg Seppo­la Tu­bes syn­tes na­tur­lig­vis det var stas med kon­ge­lig be­søk.

– Vi­kar­ti­men gikk kjempe­fint. Ele­ve­ne var ek­semp­la­ris­ke og stil­te mas­se spørs­mål og tur­te å va­ere seg selv. De be­hand­let kron­prin­sen som en van­lig mann, fast­slo hun for­nøyd etter ti­men.

Ener­gisk klas­se

Kron­prin­sen fast­slo at det var en «mor­som og ener­gisk» klas­se han had­de be­søkt.

– Det er vel­dig fint å va­ere i Al­ta, som er vel­dig ak­ti­ve når det gjel­der Tv-ak­sjo­nen, ikke ba­re på sko­le­ne, men i he­le byen har jeg skjønt, sa kron­prin­sen, som til tross for sin spre­ke livs­stil ikke føl­te seg kal­let til å kas­te seg ut på løpe­bana.

– Nei, det ser ut til at ele­ve­ne kla­rer den job­ben helt fint, sa han le­en­de til presse­korp­set.

SPEN­NEN­DE: An­na Lin­nea Rogn­li fyl­te 11 år i går, men kron­prin­sens be­søk over­skyg­get til og med burs­da­gen. (Foto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.