Tor­bjørn tok ko

Han voks­te opp på idyl­lis­ke Lat­ha­ri i Al­ta. Nå har Tor­bjørn Bon­go sty­rin­gen over nors­ke of­fi­se­rer.

Altaposten - - Reportasje - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

Fra opp­vekst i Al­ta med Finn­marks­vid­da og Lat­ha­ri som leke­plass, valg­te han nem­lig Sjø­krigs­sko­len og kar­rie­re i Kyst­vak­ta. He­le tida har Tor­bjørn Bon­go hatt fag­for­enings­ar­bei­det med seg. Han har va­ert til­lits­valgt i For­sva­ret helt si­den star­ten av sin kar­rie­re. Nå er han ny le­der av Nor­ges Of­fi­sers­for­bund, det vil si for­bunds­le­der for 6.000 be­fal og ver­ve­de over he­le lan­det.

Fritta­len­de

– Det bes­te for de an­sat­te og for lan­dets for­svars­evne.

Det­te er Tor­bjørn Bon­gos ut­sagn når vi spør hva som dri­ver han. Der­for nø­ler han ikke med å si sin me­ning om For­sva­ret, selv om han skul­le tale for­svars­le­del­sen imot.

Tor­bjørn er fritta­len­de, nøye og kjent for å kjem­pe hardt for ting som er vik­ti­ge for be­fa­let. NOF er den størs­te fag­for­enin­ga i for­sva­ret, med tett opp un­der 6.000 i tje­nes­te, pluss 3-4.000 pe­sjo­nis­ter el­ler eks­of­fi­se­rer.

– Vi or­ga­ni­se­rer alt mi­li­ta­ert per­so­nell, fra gre­na­de­rer til ge­ne­ral, sier Bon­go, som de fles­te kal­ler han for – helt si­den Ro­ger Ham­ma­ri be­gyn­te med det en gang i ti­den.

Det er visst ba­re en Bon­go i de kret­ser. Som for­bunds­le­der del­tar han på man­ge spen­nen­de mø­ter, der be­slut­nin­ger tas. Han er ofte på Stor­tin­get, i For­svars­de­par­te­men­tet, LO.

– Og så be­sø­ker jeg ofte med­lem­mer over he­le lan­det, sier han.

Slik star­tet det

Unge Tor­bjørn had­de ak­ku­rat full­ført vi­dere­gå­en­de i Al­ta og skul­le søke seg til mi­li­ta­e­ret. Han had­de nem­lig en drøm om å bli ja­ger­pi­lot. Han før­te opp be­fals­ko­len i ma­ri­nen som 2. øns­ke.

Med en mor fra Ram­fjor­den ved Tromsø, had­de han ofte va­ert med beste­fa­ren ute med sjar­ken.

– Der had­de vi ut­sikt rett mot Olav­svern. Så da jeg røk ut fra ja­ger­pi­lot på grunn av for dår­lig hør­sel, noe som ald­ri har va­ert et pro­blem si­den, så tak­ket jeg ja da jeg fikk inn­kal­ling til be­fals­sko­len, for­tel­ler Tor­bjørn Bon­go.

Lite had­de vel gut­ten fra Lat­ha­ri da tenkt på at val­get skul­le pre­ge he­le hans yr­kes­liv. Etter be­fals­sko­len fikk han til­bud om å gå Sjø­krigs­sko­len i Hor­ten.

– Da tok jeg et valg, for­di det er tre års plikt­tje­nes­te etter­på. Jeg var to år i Ber­gen, før jeg hav­na på MTB Olav­svern. Den bå­ten var fak­tisk bygd på gam­le Westa­ma­rin i Al­ta, for­tel­ler Tor­bjørn Bon­go.

Han triv­des vel­dig godt som nest­kom­man­de­ren­de på Olav­svern. Se­ne­re ble han sam­bands­of­fi­ser på KV Sen­ja og KV Nord­kapp. Etter na­sjo­nalt lang­kurs i Kyst­vak­ta, ble han ope­ra­sjons­of­fi­ser på Kyst­vakt­skvad­ron nord på Sort­land.

– Jeg var også ope­ra­sjons­roms­of­fi­ser og nest­kom­man­de­ren­de på KV Sen­ja og KV An­de­nes. Men fra 2010 har jeg va­ert til­lits­valgt på hel­tid, for­tel­ler Tor­bjørn.

Ofte på be­søk

Tor­bjørns far er fra Lat­ha­ri, hvor han fort­satt bor. Ny­lig av­døde To­re Bon­go var on­ke­len hans. Tor­bjørn er eldst av fem søs­ken. Mens søst­re­ne Mo­ni­ca, Vi­be­ke og Lill Ve­ro­ni­ca har flyt­ta, bor Jarl André fort­satt i Al­ta. Tor­bjørn er ofte hjem­me på be­søk, fle­re gan­ger i halv­året. Minst.

– Det var fint å vokse opp her. Vi had­de det vel­dig fritt, og et godt mil­jø i Ner­sko­gen. Der var vi mye og far­ta, for­tel­ler han. Ung­doms­sko­len gikk han i Rafs­botn. – Jeg var kan­skje ikke den iv­rigs­te til å gjø­re lek­ser, men har klart meg sånn pas­se bra til tross. En gang på Sjø­krigs­sko­len, da vi had­de hatt noen lek­ser, sa jeg til la­ere­ren: I dag har jeg gjort lek­ser! Så sa jeg etter­på: Aprils­narr!

Tor­bjørn ler godt. Men noe må han ha fått til li­ke­vel, for han har gode re­sul­ta­ter he­le vei­en, og var spe­si­elt flink i real­fag. Og han valg­te tid­lig å en­ga­sje­re seg i fag­for­enings­ar­beid.

– Det be­gyn­te med at jeg kom inn i russe­sty­ret fra min klas­se. Jeg opp­da­get at jeg lik­te å or­ga­ni­se­re og ord­ne opp i ting. Det har fulgt med meg si­den, for­tel­ler han.

– Da jeg søk­te be­fals­sko­len spur­te de meg om hvor­for. Jeg svar­te at jeg lik­te å or­ga­ni­se­re, lede og sty­re. Fra den tid har jeg va­ert til­lits­valgt stort sett he­le tida, sier han.

Om kar­rie­ren

Selv me­ner han at han ald­ri har va­ert sa­er­lig opp­tatt av egen kar­rie­re. Den har lik­som kom­met på tross av, ikke på grunn av det han har gjort.

– Det er man­ge nok i For­sva­ret som er opp­tatt av å kom­me seg opp og frem. Ae­re va­ere dem, vi tren­ger dem også. Men det har ald­ri va­ert min am­bi­sjon. Jeg har va­ert mer opp­tatt av å gjø­re en god jobb der jeg er, sier han åpen­hjer­tig.

I of­fi­sers­for­bun­det fikk han sta­dig mer til­lit. Fra å va­ere til­lits­valgt på en båt, til å va­ere for alle på land på Sort­land, til å bli ho­ved­til­lits­valgt i Kyst­vak­ta. Han ble in­volvert i lands­sty­re og for­bunds­sty­re. I 2010 ble han nest­le­der, og da le­de­ren fikk ny po­si­sjon i LO Stat, valg­te de Tor­bjørn Bon­go som sin nye le­der.

Ut­ta­ler seg i media

Det er da han be­gyn­ner å ut­ta­le seg i media. Det var nem­lig sta­dig nye kutt i kyst­vak­ta, noe de an­sat­te fryk­tet.

– Jeg har man­ge gan­ger ad­vart mot kutt i Kyst­vak­ta. Jeg føl­te jeg had­de god støt­te. Jeg had­de også er­fa­ring og mar­ker­te meg nok, sier han.

Ved si­den av har han va­ert po­li­ti­ker, og sit­ter i fyl­kes­tin­get i Troms for Ar­bei­der­par­ti­et. – Får du lov til det? – Lov og lov. Det er jo en rett man har, å va­ere en­ga­sjert, sier Bon­go.

Når han er på be­søk på en båt, blir han gjer­ne litt igjen i sa­lon­gen etter­på. Det er da de vir­ke­li­ge his­to­rie­ne kom­mer. Slik får han et inn­blikk i hvor­dan de an­sat­te har det, hva de ten­ker om job­ben de gjør og om res­sur­se­ne. Om for­svars­ev­nen.

– Å ret­te opp i det som er urett, er mo­ti­va­sjo­nen min for å va­ere til­lits­valgt. Jeg ser på det som ut­ford­rin­ger som må ret­tes opp i, sier han.

Som ek­sem­pel nev­ner han pen­sjo­nen til Kyst­vak­ta. De får nem­lig ba­re 30-40 pro­sent av løn­na i pen­sjon, for­di mye av løn­na ikke er med i pen­sjons­grunn­la­get, selv om de be­ta­ler like mye i skatt og folke­trygd­av­gift som and­re.

– Min am­bi­sjon er å ret­te opp i det­te. Men det er en kom­pli­sert sak, sier han.

Om­kamp om And­øya

– For en finn­mar­king i For­sva­ret må det svi litt den ned­byg­gin­gen som har va­ert gjen­nom fle­re ti­år?

– Man­ge av ved­ta­ke­ne om ned­leg­gel­se har nok va­ert rik­ti­ge. En del har va­ert feil. Ett ved­tak som var feil, er ned­leg­gel­se av Olav­svern. Ak­ku­rat nå pa­trul­je­rer en

VALGT: Tor­bjørn Bon­go ble valgt som le­der av NOF i de­sem­ber i fjor. (Foto: Kris­ti­an Es­pe­nes)

NY LE­DER: Her hol­der den ny­valg­te le­de­ren sin førs­te tale. (Foto: Kris­ti­an Es­pe­nes)

UT PÅ TUR: Tu­rer i fja­ere og fjell er noe av det hyg­ge­ligs­te Bon­go vet. Her på tur med fa­mi­lie. (Foto: pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.