Til BUL på «hel­tid»

Alek­san­der Maisen­høl­der tar over­gang til nabo­klub­ben.

Altaposten - - Sport - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no

Al­ta IFS unge hånd­ball­ta­lent Alek­san­der Maisen­høl­der har va­ert en vik­tig bi­drags­yter for klub­bens al­ders­be­stem­te lag opp gjen­nom åre­ne, og har også fått prøvd seg på A-la­get. Foran årets se­song valg­te han imid­ler­tid å gå på ut­lån til nabo­klub­ben BUL, som spil­ler i 3. di­vi­sjon.

Godt sam­hold

Bosse­ko­pin­ge­ne har også et 18-årslag som kjem­per om plass i den lands­om­fat­ten­de Le­røy­se­ri­en. Nå har Maisen­høl­der be­stemt seg for å ta per­ma­nent over­gang til vest­kant­klub­ben.

– Jeg har triv­des vel­dig godt si­den jeg kom hit. Jeg li­ker det gode sam­hol­det i klub­ben, og det gjor­de at jeg be­stem­te meg for å gjø­re ut­låns­av­ta­len om til en per­ma­nent over­gang, for­tel­ler Alek­san­der Maisen­høl­der.

Al­le­re­de kom­men­de helg står han og BULS 18-årslag over­for den størs­te ut­ford­rin­gen på det­te ni­vå­et - nem­lig å kva­li­fi­se­re seg for spill i Le­røy­se­ri­en. BUL mø­ter Ski, Rande­sund og Falk Hor­ten, og kun de to bes­te la­ge­ne i pul­ja får plass i se­rie­spil- let.

– Vi har for­be­redt oss godt, men er full­sten­dig kla­re over hvor tøft det kom­mer til å bli. Vi får grei match­ing i 3. di­vi­sjon, men ho­ved­må­let er å kva­li­fi­se­re oss for Le­røy­se­ri­en. Det er høyt nivå på la­ge­ne som spil­ler der. Vi skal gjø­re alt vi kan for å kla­re det, sier bak­spil­le­ren.

Tøff mot­stand

Bul-tre­ner Ru­ne Skau­fel er godt for­nøyd med at Maisen­høl­der har valgt å bli i BUL.

– Han er en fan­tas­tisk flott ung mann som set­ter stan­dar­den på hver enes­te tre­ning. Sli­ke spil­ler­ty­per er vel­dig vik­tig. Det er gle­de­lig at han blir med vi­de­re, sier Skau­fel, som for­ven­ter tre vel­dig tøf­fe kam­per i hel­ga.

– Ski var topp tre-lag i Bring­se­ri­en i fjor, så vi vet at det blir en for­mi­da­bel opp­ga­ve. Rande­sund er en av lan­dets bes­te klub­ber på spil­ler­ut­vik­ling, mens Falk Hor­ten er et litt mer ube­skre­vet blad i lands­dek­ken­de se­ri­er. Det­te blir gut­te­nes størs­te ut­ford­ring på hånd­ball­ba­nen til nå. Men vi har spil­le­re med bring­se­rie­er­fa­ring og vet hva som kre­ves for å kla­re en plass blant de to bes­te. Vi er kla­re for å gi jer­net og kjem­pe knall­hardt de nes­te par da­ge­ne, kom­men­te­rer Skau­fel.

FIKK BE­SØK: Alek­san­der Maisen­høl­der (t.v.), Ma­tias Skau­fel Hind­bjørg­mo, Hen­ning Rush­feldt og Andreas Had­dal had­de Lm00-lands­lags­spil­ler Mar­kus Ni­va på tre­ning i høst­fe­rien. Han spil­ler til dag­lig i Baekke­la­get. For­eld­re­ne Ma­ri­us og Eva Foss­lund Ni­va er opp­rin­ne­lig fra Al­ta. (Foto: Ru­ne Skau­fel)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.