Full inn­sats er enes­te krav

BULS J19-lag er usik­re på hva de mø­ter, men hå­per å over­ras­ke i Ler­øy-kva­li­fi­se­rin­gen.

Altaposten - - Sport - Av Mag­ne Ek mag­ne@al­ta­pos­ten.no

Sis­te hin­der før Le­røy­se­ri­en er for­ven­tet å bli tøff, men sam­ti­dig har Bul-la­get, som også be­står av Al­ta If-spil­le­re, lyst å over­ras­ke når de skal ut mot Aker, Fjell­ham­mer og Hund­våg i Njård­hal­len i Oslo i hel­ga.

– Vi rei­ser sør­over med kun to sis­te­års­spil­le­re, mens to er to år yng­re og res­ten av la­get har ett år igjen i 18-års­klas­sen. Vi vet lite om mot­stan­der­ne og der­for er vi usik­re på hva vi mø­ter, men det enes­te vi tre­ner­ne kre­ver er hund­re pro­sent inn­sats. Så får vi se hvor langt det rek­ker, sier Lot­te Hand­nes Bel­li­ka som har tre­ner­an­sva­ret sam­men med Åse God­vik Lam­pe og ho­ved­tre­ner Te­re­se St­ei­en.

– Vi fikk full inn­sats i den førs­te kva­li­fi­se­rings­run­den, og der gikk det bra, leg­ger hun til.

To vi­de­re

I førs­te run­de end­te de på andre­plass, det sam­me som søn­da­gens mot­stan­der Hund­våg, mens lør­da­gens ut­ford­re­re Aker og Fjell­ham­mer vant sin pul­je.

– Vi tror det blir tøft selv om vi også har tøf­fe jen­ter. Har vi full klaff og blir blant de to bes­te som får spil­le i Le­røy­se­ri­en blir vi gla­de, men det er ikke noe vi tør å snak­ke så høyt om og hel­ler ikke noe vi for­ven­ter. Kla­rer vi det ikke er det­te et steg på vei­en før vi prø­ver igjen nes­te år når vi har fle­re sis­te­års­spil­le­re.

Sam­ar­beids­lag

18-årsla­get er et sam­ar­beids­lag hvor BUL også har med spil­le­re fra Al­ta IF.

– I til­legg til at to spil­le­re tok over­gang fra Al­ta til BUL før se­song­start har vi med oss fem Al­ta If-spil­le­re i hel­ga. Ar­tig at om­trent halve trop­pen kom­mer fra hver av klub­be­ne, sier Hand­nes Bel­li­ka som sam­men med St­ei­en og God­vik Lam­pe tar 15 jen­ter med sør­over.

– Vi har 18 i grup­pa noe som be­tyr at noen må bli hjem­me. Det er et luk­sus­pro­blem, men hel­dig­vis har alle jen­te­ne et godt til­bud i de re­spek­ti­ve klub­be­nes dame­lag, av­slut­ter hun.

SAMARBEIDER: Sunni­va Ho­ve og BUL har med seg fle­re Al­ta If-spil­le­re når sam­ar­beids­la­get kjem­per om en plass i den na­sjo­na­le Le­røy­se­ri­en. (Ar­kiv­foto: Stef­fen­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.