– Å leg­ge opp var ald­ri et tema

Altaposten - - Sport -

Kau­to­kei­no-jen­te og tid­li­ge­re Al­ta-keeper Mar­ja So­fe Holme­strand Ha­et­ta (22) mis­tet he­le årets se­song grun­net en skul­der­ska­de. I juli ble hun ope­rert og nå sat­ser hun på come­back for trom­sø­klub­ben Fløya i lø­pet av vår­en.

– I april, mens jeg holdt på med opp­tre­ning, fikk jeg skul­de­ren ut av ledd for tred­je gang, men fikk den på plass selv. Da­gen etter ring­te jeg fast­le­gen og ble der­fra sendt til vur­de­ring hos Ale­ris. De men­te ledd­bån­de­ne i skul­de­ren var så slak­ke at ope­ra­sjon var nød­ven­dig. Jeg ble ope­rert 4. juli og opp­tre­nings­ti­den er nor­malt mel­lom seks og 12 må­ne­der, sier 22-årin­gen før hun leg­ger til:

– Si­den jeg er keeper, og lan­der på skul­de­ren fle­re gan­ger i lø­pet av en tre­nings­uke, så tør jeg ikke reg­ne med seks må­ne­der. Så jeg sat­ser på en plass midt i mel­lom. Kan­skje rek­ker jeg ikke se­song­star­ten nes­te år, men i lø­pet av vår­se­son­gen skal jeg va­ere til­ba­ke på ba­nen, sier Holme­strand Ha­et­ta som ald­ri vur­der­te å leg­ge hans­ke­ne på hyl­la.

– Jeg er alt­for glad i fot­bal­len til at tan­ken om å leg­ge opp var et tema, og jeg sav­ner det skik­ke­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.