Bør trap­pe opp ved­li­ke­hol­det

Trim­me­re ber om sat­sing ved hopp­bak­ken.

Altaposten - - Sport - Av Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

– Vi hå­per det ord­ner seg. Det vil va­ere tra­gisk om va­er og vind skal få sar­vet den så mye til at den må ri­ves, sier Kris­ti­ne An­der­sen, Ly­dolf Isak­sen og An­ders Han­sen. Tre­klø­ve­ret bor på Aron­nes, og er blant trap­pas al­ler mest tro­fas­te bru­ke­re. For trappe­sje­fen sjøl, snart åtti år gam­le An­ders, skul­le trap­pa vise seg livs­vik­tig.

Må­ker hver vår

– Jeg fikk slag for drøyt fem­ten år si­den. Det var så vidt jeg klar­te å gå ut fra syke­hu­set, men trap­pa hjalp meg til­ba­ke. Uten den vet jeg ikke hvor­dan det had­de gått, sier ve­te­ra­nen, som i dag er sprek for al­de­ren. Han har gitt til­ba­ke ved å måke trap­pa fri for snø og is, hver vår i åre­vis. Han mis­li­ker å se den bli ska­ket sund av masse­flyt, va­er og vind, uten at noen hind­rer for­fal­let.

– I førs­te om­gang øns­ker vi den sta­bi­li­sert, i nes­te om­gang ny trapp, sier han.

Sprang fem gan­ger

Ons­dag før lunsj, og uten at hun viss­te at Al­ta­pos­ten var i om­rå­det, had­de Kris­ti­ne al­le­re­de tatt ste­get. – I dag har jeg sprun­get trap­pa fem gan­ger opp og ned. Det er her­lig trim, og trap­pas naer­het be­tyr alt. Jeg tren­ger ikke tre­nings­kort i dyre dom­mer, jeg har jo den­ne flot­te trap­pa, sier den spre­ke aron­ne­sin­gen. – Jeg prø­ver å gå den hver dag, sier Ly­dolf Isak­sen. – Det er fan­tas­tisk god trim for oss som er oppe i åre­ne, sier han.

Inn i pro­sjekt?

Ly­dolf sier at trap­pa har 167 trinn, for­delt på 147 trinn, et flatt om­rå­de, pluss nye 20 trinn. Det er sa­er­lig ne­derst at mas­se­ne har flyt­tet seg og pres­set den skjev.

– Trap­pa bru­kes av man­ge. Fle­re enn man skul­le tro, sier tre­klø­ve­ret, som stil­ler seg und­ren­de til at det skal stå på et fem­sif­ret be­løp, når man el­lers til­rette­leg­ger i mil­lion­klas­sen for god folke­helse.

– Kan man få trap­pa pak­ket inn i noen av de flot­te og sto­re pro­sjek­te­ne som fore­går? spør de.

TRAPP TIL GLEDE OG BESVAER: Hopp­trap­pa på Aron­nes er blant Al­tas mest po­pu­la­ere trim­trap­per, med en tro­fast ska­re av bru­ke­re. – Vi hå­per at de an­svar­li­ge snart ved­li­ke­hol­der den, sier "trappe­trol­le­ne" Kris­ti­ne An­der­sen, Ly­dolf Isak­sen og An­ders Han­sen.

GOD HELSE TRINN FOR TRINN: - Vi tren­ger trap­pa, og nå tren­ger den oss. Vi ber inn­sten­dig om ved­li­ke­hold, sier tre­klø­ve­ret fra Aron­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.