– Trist uten trap­pa

Folke­helse­ko­or­di­na­tor me­ner det en fa­litter­k­la­e­ring om Wirko­las gam­le hopp­trapp blir re­vet.

Altaposten - - Sport - Av Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

Gjermund Abra­ham­sen Wik for­står at det er tungt for Al­ta IFS hopp­grup­pe å hol­de an­leg­get i stand i hopp­mes­sig la­bre ti­der, men sier at tan­ken på ri­ving er enda tyng­re.

– Ri­ving vil va­ere en fa­litter­k­la­e­ring. Bjørn Wirko­la er fra Al­ta, og det gjør Al­ta til en hopp­by. Å rive hjemme­an­leg­get hans ba­re for­di det ikke hop­pes der, er en trist tan­ke, sier folke­helse­ko­or­di­na­to­ren. Han min­ner om at tren­der kom­mer og går, og at det fins mye som er verdt å ta vare på, som ikke len­ger bru­kes "pro­fe­sjo­nelt."

Dø­ra er åpen

– Deri­mot vet jeg at trap­pa bru­kes mye av tur­gå­ere, mo­sjo­nis­ter og and­re. Jeg har gått der selv, og vet at det er skik­ke­lig god folke­helse, sier Wik. Han sier dø­ra er åpen både hos ham og na­bo­en Park og idrett, der­som Al­ta IF vil snak­ke om sa­ken.

– Man bur­de hatt en må­ling og fun­net ut hvor man­ge trap­pa gav­ner. Hvis sva­ret er po­si­tivt, kun­ne man søkt mid­ler i et folke­helse­per­spek­tiv, i ste­det for ba­re i et hop­per­spek­tiv. Her fins det ide­er, og vi er be­hjel­pe­li­ge, sier Wik.

Dyrt å rive

– Hva om Al­ta IF lar kom­mu­nen over­ta trap­pa? – Det er jo et al­ter­na­tiv, men det er opp til Al­ta IF og Park og idrett, av­de­lin­gen som tro­lig vil få den i fan­get. Den må nok opp på en viss stan­dard før kom­mu­nen even­tu­elt over­tar, men husk at det også vil kos­te Al­ta IF pen­ger å rive den, sier Wik. Han be­kref­ter at man i alle til­fel­le ikke kan la det sku­re å gå, trap­pa må ved­li­ke­hol­des slik at sik­ker­he­ten iva­re­tas

NEI TIL RI­VING: Gjermund Abra­ham­sen Wik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.