Mek­tig fei­ring av k

150 gjes­ter fei­ret ti­års­ju­bi­lan­ten Si­sa med kul­tur­løy­pe, tea­ter, fore­drag og fest­mat.

Altaposten - - Kultur - Re­dak­sjo­nen@al­ta­pos­ten.no

Av Bern­hard Hi­e­ner­wadel Ons­dag kveld fei­ret Si­sa Kul­tur­sen­ter seg selv på en måte som vis­te et tverr­snitt av hva den­ne uni­ke kul­tur­in­sti­tu­sjo­nen har ut­vik­let seg til gjen­nom ti år, og øns­ker å frem­stå som. Ge­burs­dags­fes­ten star­tet med et fak­kel­tog gjen­nom sen­trum av Bosse­kop. Langs løy­pa pas­ser­te de rundt 150 del­ta­ker­ne en hel rek­ke pos­ter som speil­te si­sa-ty­pis­ke ak­ti­vi­te­ter og kul­tur­li­vet i Al­ta. Tverrelv­da­len Sko­le- og Ung­doms­korps, Al­ta Glad­sang, Al­ta Jente­smell og Al­ta Kven­for­ening var ba­re noen av inn­sla­ge­ne un­der­veis. På sis­te sta­sjon opp­sum­mer­te de kofte­kled­de ung­dom­me­ne Mi­na Jo­nas og In­gunn Hal­va­ri spa­ser­tu­ren.

– Al­ta har va­ert og er et sam­funn i sta­dig for­and­ring. Vi er stol­te over nord­ly­set og ski­fe­ren. Al­ta er oss, sa Mi­na og In­gunn, stå­en­de på en haug med so­lid al­ta­ski­fer, og med flak­ken­de nord­lys over seg.

Ma­gisk og al­vor­lig

Fes­ten fort­sat­te i tine­hal­len på ski­fer­kaia. Al­ta vi­dere­gå­en­de sko­les dra­ma­ele­ver frem­før­te et spen­stig og høy­ak­tu­elt tea­ter- og danse­styk­ke med tit­te­len «Ben­ken». Fore­stil­lin­gen kret­set rundt te­ma­ene uten­for­skap, eks­klu­de­ring og en­som­het i da­gens sam­funn. Teks­te­ne på norsk, en­gelsk og sa­misk had­de ele­ve­ne skrevet selv, og ko­reo­gra­fi­en var ved Tone Nil­sen-bie og Ma­ria Land­mark. En spar­som­me­lig, men ef­fek­tiv sce­no­gra­fi som var la­get av sko­lens bygg­fag-ele­ver og -la­erer, ski­fer­hal­lens in­du­stri­el­le na­ken­het og den smått ma­gis­ke lys­set­tin­gen sat­te en eks­tra spiss på en sa­er­de­les vel­spilt fore­stil­ling med al­vor­lig bud­skap og rom nok for tolk­ning.

Draps­sak i Bosse­kop 1944

Kjell E. Bjør­naes fra Bosse­kop holdt et bilde­fore­drag om Bosse­kops his­to­rie de sis­te 150 år. Den røde trå­den i Bjør­naes for­tel­ling var Rag­na The­re­se Wiig (1885 – 1944) som drev Frø­ken Wiigs Ho­tel i Skai­al­uft frem til hun ble bru­talt drept på ho­tel­let sitt. Bjør­naes la vekt på hvor­dan angst og utrygg­het, mis­tenk­som­het og an­gi­ve­ri, bom­bing, sy­net av russe­fan­ger og ikke minst tvangs­eva­ku­e­rin­gen gjen­nom­sy­ret li­vet til alta­va­e­rin­ge­ne un­der kri­gen.

– På man­ge må­ter har dis­se hen­del­se­ne og for­ti­el­sen etter kri­gen satt dype, psy­kis­ke spor hos alta­va­e­rin­ge­ne helt frem til vår tid, sa Bjør­naes. Uten å nev­ne det kon­kret, sat­te han si­tua­sjo­nen til da­gens flykt­nin­ger og asyl­sø­ke­re i Al­ta, som står for en be­ty­de­lig del av ak­ti­vi­te­ten på Si­sa, og som var tall­rikt til ste­de i ski­fer­hal­len, i et ak­tu­elt per­spek­tiv.

Ko­ke sup­pe på en spi­ker

For øv­rig ble det ser­vert mat, ka­ker og kaf­fe, og det ble lest opp burs­dags­hil­se­ner fra sisa­venn og so­sial­an­tro­po­lig Tho­mas Hyl­land Erik­sen og fra le­der for Si­sas in­te­rims­sty­re i 2007, Han­ne Ro­sen­berg. Da­gens styre­le­der, He­ge Ige­land, holdt en fei­en­de flott tale til ti­års­ju­bi­lan­ten der hun po­eng­ter­te at Si­sa har per­fek­sjo­nert kuns­ten å ko­ke sup­pe på en spi­ker.

– FESTMÅLTID: Mr. Si­sa him­self, John To­re Mar­tin­sen, kun­ne ons­dag kveld fei­re ti­års­ju­bi­le­um sam­men med blant and­re Bo­dil Eline An­der­sen, Anod Al’ali og Maure­en Bjer­kan Ol­sen.

«Ige­land, He­ge.si­sa 10 år» Å KO­KE SUP­PE PÅ EN SPI­KER: Styre­le­der for Si­sa Kul­tur­sen­ter, He­ge Ige­land, holdt en fei­en­de flott fest­tale.

FORE­DRAG OM LOKALHISTORIE: Kjell E. Bjør­naes for­tal­te hvor­dan and­re ver­dens­krig har pre­get alta­va­e­rin­ge­ne helt til vår tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.