Tre­ning med køl­le

Altaposten - - Kultur - Av Lars Richard Ol­sen

Når du ikke spil­ler golf, mø­ter du en hel mas­se rare folk på de uli­ke golf­ba­ne­ne du be­sø­ker. En bane er for ek­sem­pel full av spø­kel­ser. Her er du for å fin­ne en helt spe­si­ell køl­le, men du må først hjel­pe et spø­kel­se med noen aeren­der før du får køl­la. Sånn er golf story.

Skur­ker

Det er som sagt in­gen skur­ker el­ler hel­ter som mar­ke­rer seg i noen stør­re grad i det­te spil­let, men når jeg ten­ker meg om er det fak­tisk en hel mas­se lu­gu­bre fi­gu­rer her. På den førs­te ba­nen du star­ter å spil­le, er det en gang­ster som sty­rer det he­le. Men han er nok god på bun­nen? De fles­te du mø­ter ope­re­rer et sted i grå­so­nen, men den un­der­fun­di­ge hu­mo­ren gjør at to­nen er lys­tig he­le vei­en. Etter hvert som du får spil­le for sta­dig stør­re pre­mi­er, får du også po­eng som gjør at du kan ut­vik­le din spille­stil. Du kan slå leng­re og kjø­pe nytt ut­styr og køl­ler med pen­ge­ne du tje­ner. Ut­se­en­det er også bra - som i et gam­melt Nin­ten­do-spill, med søte fi­gu­rer og tri­ve­li­ge om­gi­vel­ser.

EN­KELT: Du la­erer fort hvor­dan du sik­ter deg inn mot hul­le­ne, men vind, bak­kens hel­ling og ti­ming gjør det vans­ke­lig å få til gode slag he­le ti­den.

VARIASJON: Golf Story byr på fle­re ba­ner med uli­ke ut­ford­rin­ger. Ør­ken, fjell, vin­ter­land­skap og en kirke­gård er noen av dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.