FAKTA

Altaposten - - Naering -

Ar­ges-rø­ret

I fe­bru­ar 2014 kun­ne Al­ta-be­drif­ten Ar­ges stolt pre­sen­te­re et nytt og bane­bry­ten­de for­ings­rør, myn­tet på opp­dretts­na­e­rin­gen

Rø­ret be­står av et ind­re lag og et ytre lag. Det ind­re la­get le­der strøm, og per­fo­re­rer yt­ter­la­get i he­le lenge­ret­nin­gen, slik at det ind­re la­get all­tid vil va­ere i kon­takt med sjø – og der­med er kon­ti­nu­er­lig jor­det.

Det in­no­va­ti­ve de­sig­net lø­ser et kjent og po­ten­si­elt livs­far­lig pro­blem for opp­dretts­na­e­rin­gen. Når fiske­fôr sky­tes gjen­nom for­ings­rø­re­ne byg­ges det nem­lig opp sta­tisk elek­tri­si­tet. Fle­re røk­te­re har gjen­nom åre­ne blitt slått ut og hardt ska­det som føl­ge av at de ufor­va­ren­de har tatt i «lad­de» rør mens de selv har va­ert jor­det.

Ar­ges fikk pa­tent på opp­fin­nel­sen i mars 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.