Malm­furu til Fefo

Stor­jobb for Ei­by sag.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Sag­bla­det kvi­ner når Jann Heit­mann på Ei­by­saga skja­erer malm­furua fra Val­seth-går­den i Ei­by i rik­ti­ge di­men­sjo­ner. Bord­kled­nin­gen av kjerne­ved skal kle det nye byg­get til Fefo, som rei­ses i Laks­elv. Opp­dra­get som Ei­by Sag AS har fått er det størs­te i be­drif­tens his­to­rie.

Har stått på

«Sag­fø­rer» Jann Heit­mann, søn­nen Rolf Jo­han og grün­de­ren sjøl Rolf Heit­mann kan alle gle­de seg over det nye opp­dra­get til fa­mi­lie­be­driftem som er lo­ka­li­sert i svin­gen neden­for for­sam­lings­lo­ka­let Van­gen i Ei­by.

– Det er ikke til å leg­ge skjul på at det er skog­bruks­sje­fen i Al­ta og Kvaen­an­gen, Tor Håved Sund, som har stått på for å heve sta­tu­sen til Finn­marks­furua. Kan­skje får den nå sin re­nes­san­se når Fefo har be­stilt kled­nings­bord i malm­furu til sitt ny­bygg. All furu har malm el­ler kjerne­ved i midt­en og den­ne har en helt over­le­gen hold­bar­het, skal man tro fors­ker­ne, sier Jann Heit­mann, som er den som står for saging av den his­to­ris­ke ord­ren.

Til le­ve­ran­sen som Fefo bru­kes kun hånd­sor­tert tøm­mer. Jann for­tel­ler at rundt 50 pro­sent av all sko­gen som hug­ges er for dår­lig til å bli bord­kled­ning, der­for må alt vel­ges ut nøye.

Gam­melt tøm­mer

– Tøm­me­ret er hen­tet fra den gam­le ei­en­dom­men til Ole Kjelds­berg på det som i sin tid het Val­seth-går­den og de størs­te traer­ne der er nok minst 200 år gam­le, sier Rolf Heit­mann, inn­om på brak­ka for å slå av en prat med de ak­ti­ve ut­øver­ne av tre­for­ed­lin­gen i Ei­by. Rolf sier han en gang fel­te ei furu litt len­ger oppe i Ei­by som han kun­ne tel­le hele 300 år­rin­ger på – og da er kjerne­veden mer el­ler mind­re evig­va­ren­de.

– Kjerne­veden tren­ger ikke be­hand­ling, men hvis man ikke øns­ker at det skal bli grått og se­en­de ut som gam­le stab­bur, så kan man be­hand­le den også. Fors­ker­ne skal ha do­ku­men­tert nå at malm­furu kun sli­tes med fra tre til seks milli­me­ter på 100 år, så en slik kled­ning som det Fefo skal ha nå, vil kun­ne kla­re seg i 300 år før den er for­vit­ret, sier Rolf.

– Så er det noe med øyet som ser, noen vil kan­skje bei­se, mens and­re bare vil at kled­nin­gen skal få sam­me grå og litt kje­de­li­ge over­fla­te som den får med åre­ne, sier Jann Heit­mann.

Kon­kur­ran­sen

Det er ikke man­ge som i dag be­nyt­ter seg av kjerne­ved av furu, el­ler malm­furu som den også kal­les. Det er langt fle­re som be­nyt­ter seg av si­birsk lerk.

– Her er det ar­ki­tek­te­ne kom­mer inn i bil­det, for det er mye godt dem som av­gjør hvil­ket ut­trykk et ny­bygg skal ha. For oss nyt­ter det ikke å kon­kur­re­re med det sto­re tre­last­hand­ler­ne, ikke på an­net enn kva­li­tet, for vi vet at malm­furu er minst like råte­be­stan­dig som si­birsk lerk. Skog­bruks­sje­fen skal ha ros for all job­ben han har gjort opp mot ar­ki­tek­ter og ut­byg­ge­re for å få dem til å vel­ge furu. Så det er å håpe at ny­byg­get til Fefo blir en vek­ker for de som skal byg­ge nytt her i Finn­mark. Med den vaer­be­stan­dig­he­ten som malm­furua har, er det bare å håpe på for vår del at fle­re vel­ger det­te, selv om det er dy­re­re enn tra­di­sjo­nell kled­ning, sier Jann Heit­mann.

Han leg­ger til at det er skog nok, hvis folk bare vil ha det­te pro­duk­tet.

Kort­reist verdi­skap­ning

Rolf har god husk om det som er le­vert. – Jeg hus­ker jo den førs­te le­ve­ran­sen av vill­marks­pa­nel som vi sag­de på 80-tal­let, det var for å kle hu­set til Ole Mag­nus Rapp i Kais­ku­ru. Den kled­nin­gen tror jeg har holdt seg godt, sier Rolf Heit­mann, som sta­dig vekk er med på ei­er­si­den i Ei­by Sag AS. Kled­nin­gen til det nye Fefo-byg­get er ikke vill­marks­pa­nel, men fir­skår­ne bord av kjerne­veden, el­ler den midt­ers­te de­len av stok­ken. Slik har skog­bruks­sjef Tor Hå­vard Sund ka­rak­te­ri­sert tre­vir­ke av finn­marks­furu fra Ei­by Sag AS på Finn­mark Tre­fo­rum sin side på Face­bo­ok: «Lo­kal tre­last av kjerne­ved av finn­marks­furu er na­tur­lig im­preg­nert, hold­bar, miljø­venn­lig og kort­reist. Den­ne tre­las­ten har gitt 100 pro­sent lo­kal verdi­ska­ping fra hogst, fram­kjø­ring, trans­port, sag­bruk og ut til lo­kal kun­de».

KVA­LI­TET: Det­te er bord­kled­ning av malm­furu som Jann Heit­mann på Ei­by Sag AS har sagd klar til bruk på Fefo sitt ny­bygg i Laks­elv. Det­te er 25 milli­me­ters bord som vil vare i 300 år, skal man tro fors­ker­ne. Ord­ren fra Fefo er på 5000 me­ter kled­ning.

STIK­KER: Her sa­ger Rolf Jo­han Heit­mann stik­kings­ma­te­ri­al som skal bru­kes i sam­band med an­leg­get på 420-ki­lo­volts­lin­ja til Kvaen­an­gen. El­lers på sag­bru­ket har Rolf Jo­han an­sva­ret for pal­le­snek­rin­gen.

NYTT UTSTYR: Jann Heit­mann bru­ker bei­na for å ope­re­re sag­ben­ken med og det sik­rer mot å få fing­re­ne i ma­ski­ne­ri­et.

ERFARING: Rolf Heit­mann sier han bare stab­ler pa­pi­rer når han skal bi­dra til Ei­by Sag, men kom­mer gjer­ne med gode råd om tre­vir­ke også, når det ber nød­ven­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.