Opp­rør mot«ty­ran­ni­et»

Sa­ni­tets­kvin­ne­ne vil let­te på for­vent­nings­pres­set for ut­se­en­de.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

Tors­dag blir det et åpent møte på Al­ta bi­blio­tek.

– Vi har len­ge hatt lyst å gjø­re noe på det­te te­ma­et, for­di sa­ni­tets­kvin­ne­ne har barn og un­ges psy­kis­ke og fy­sis­ke helse som et av sine ho­ved­sat­sings­om­rå­der. Skjønn­hets­ty­ran­ni­et og det kropps­pres­set som er i dag, me­ner vi er så mas­sivt og ska­de­lig at det kan gjø­re barn og unge psy­kisk syke. Det kan slå ut i spise­for­styr­rel­ser, de­pre­sjon, selv­ska­ding, dår­lig selv­til­lit og lav selv­fø­lel­se, for­kla­rer Li­se Bea­te Mi­kal­sen og Bar­bro Bakke­haug i Al­ta sa­ni­tets­for­ening.

Barns selv­fø­lel­se

Sa­ni­tets­kvin­ne­ne har et ned­felt mål om å «gi alle trygg­het til å va­ere seg selv uten be­gren­set livs­ut­fol­del­se» og her kom­mer styr­king av barns og un­ges selv­fø­lel­se sen­tralt inn. Der­for har sa­ni­tets­kvin­ne­ne en­ga­sjert Dia­me­tas-kurs­hol­der og coach Vi­be­ke Strøm-hå­gen­sen fra Kron­stad.

– Hoved­må­let er å gi alle trygg­het i å va­ere seg selv. I dag er det et press uten­fra som sier noe om hvor­dan vi skal se ut og va­ere, og der­som vi ikke pas­ser inn, så må vi end­re oss, sier Strøm-hå­gen­sen, som står for fore­dra­get tors­dag klok­ken 19.

– Vi lar oss ty­ran­ni­se­re

Hun sier at det mas­si­ve tryk­ket på ut­se­en­det kom­mer via alle ka­na­ler, men at det kun er opp til den en­kel­te å la seg på­vir­ke.

– Vi lar oss ty­ran­ni­se­re. Vi tror at det­te kom­mer fra oss selv, at det er noe vi vil, men det er det jo som of­test ikke. Når det gjel­der det å smin­ke seg ek­sem­pel­vis. Smin­ker du deg for­di du har lyst, el­ler er det for å til­freds­stil­le noen for­ven­tin­ger. Jeg me­ner ikke at man ikke skal kun­ne smin­ke og pyn­te seg, men jeg sy­nes vi skal bli flin­ke­re til å gjø­re det når vi selv har lyst, og ikke for­di vi fø­ler at vi må, sier coachen.

Li­ne fik­ser krop­pen

På NRK er det ak­ku­rat star­tet en se­rie som he­ter «Li­ne fik­ser krop­pen», der nett­opp hoved­må­let er at pro­gram­le­de­ren Li­ne skal la­ere seg å like den krop­pen hun har. En kropp som ikke lig­ner på det vi ser i re­kla­men, men som li­ke­vel er en helt na­tur­lig kvinne­kropp.

– Det­te er så bra, sier Bar­bro, som har sett det førs­te pro­gram­met.

– En vik­tig mot­re­ak­sjon i for­hold til det kropps­idea­let som re­kla­men pres­ser på oss?

– Ja, ab­so­lutt, me­ner Li­se, Bar­bro og Vi­be­ke, som me­ner det er på høy tid at både jen­ter, gut­ter, kvin­ner og menn får lov å tri­ves med den krop­pen de har.

– Det må bli et stør­re rom for de na­tur­li­ge ulik­he­te­ne, sier de.

– Når selv voks­ne kvin­ner i vår egen al­der leg­ger ut re­tu­sjer­te bil­der av seg selv på Face­bo­ok med mål om å frem­stå mest mu­lig vak­ker, hvor­dan kan vi for­ven­te noen an­net av bar­na?

– Vi er nødt å be­gyn­ne med oss selv og stil­le oss spørs­må­let om hvor­for vi ikke tør å vise oss frem slik vi egent­lig er. Det hand­ler fak­tisk om selv­fø­lel­se. God selv­fø­lel­se gir fri­het og styr­ke til å tør­re å va­ere seg selv. Når det gjel­der bil­de­ne på face­bo­ok kan vi star­te med å ikke tryk­ke li­ker og hel­ler ikke kom­men­te­re det. På den må­ten bi­drar vi ikke til at det er ut­se­en­de folk skal høs­te kom­pli­men­ter på. Hva med å si til noen at man set­ter pris på dem for­di de er snil­le, hjelp­som­me el­ler sli­ke ting, spør Strøm-hå­gen­sen.

Greit å gjø­re feil

Når det kom­mer til det å byg­ge opp selv­fø­lel­sen, er det vik­tig me­ner Vi­be­ke at man ikke fo­ku­se­rer på ut­se­en­de el­ler pre­sta­sjo­ner. – En god selv­fø­lel­se hand­ler om et godt fun­da­ment og en be­visst­het om at du har både styr­ker og svak­he­ter. Det skal va­ere greit å gjø­re feil. Det hand­ler også om å ikke knyt­te ver­di­en av deg som men­nes­ke opp mot pre­sta­sjo­ner, men at du er god nok som men­nes­ke, sier Vi­be­ke og min­ner om at vi er eks­per­ter på å gi barn po­si­tiv opp­merk­som­het på det ytre fra de er sva­ert små.

– Man tren­ger ikke si «å, så fin du er» når et barn kom­mer i en ny kjo­le ek­sem­pel­vis. Man kan si «så godt å se deg», el­ler «jeg set­ter såå stor pris på deg som men­nes­ke».

Dår­lig sam­vit­tig­het

Hun min­ner om at selv­til­lit og selv­fø­lel­se er to uli­ke ting.

– Du kan ek­sem­pel­vis ha kjempe­god selv­til­lit som fot­ball­spil­ler, men dår­lig selv­fø­lel­se som men­nes­ke. Det å byg­ge opp un­der are­na­er der barn kan ut­fol­de seg i fri lek uten at man byg­ger opp un­der pre­sta­sjo­ner el­ler frem­mer kon­kur­ran­se er også kjempe­vik­tig, sier Vi­be­ke.

– Hva kan ska­pe dår­lig selv­fø­lel­se hos et barn?

– Det er mye, men ek­sem­pel­vis hvis det blir mye kjef­ting og masing, så kan det ska­de selv­fø­lel­sen. Og hvis du dri­ver og sam­men­lig­ner deg med and­re, el­ler sam­men­lig­ner bar­net ditt med and­re barn, sier coachen, som inn­røm­mer at det er lett å kjen­ne på dår­lig sam­vit­tig­het som for­el­der.

– Men det er vel­dig lite kon­struk­tivt å hele ti­den gå å nag­le på deg selv. Alle gjør feil, men hvis du vet hva som er rett og gjør ditt bes­te, så skal du va­ere for­nøyd med det. Det er dess­uten dår­lig for din egen selv­fø­lel­se hvis du er for hard mot deg selv. Og det vil igjen gå ut­over bar­na, sier Vi­be­ke og leg­ger til:

– Va­er hel­ler litt raus med deg selv.

Kjen­ne på det von­de

Hun me­ner også at for­eld­re må våge å la bar­na kjen­ne på von­de opp­le­vel­ser. – Stå hel­ler med bar­na i det vans­ke­li­ge, i ste­det for å prø­ve å re­pa­re­re og fjer­ne alt som er vondt. Li­vet be­står også av tun­ge og vans­ke­li­ge ting og det­te må bar­na la­ere seg å hånd­te­re. Ofte tren­ger vi hel­ler ikke si så mye, men an­er­kjen­ne at de har det vondt uten å bru­ke så man­ge ord. Vi bru­ker ofte alt­for man­ge ord, me­ner fore­drags­hol­de­ren.

Kropps­pres­set er så mas­sivt at det kan gjø­re barn og unge syke. Li­se Bea­te Mi­kal­sen, sa­ni­tets­kvin­ne

LEI AV PRESSET: Li­se Bea­te Mi­kal­sen og Bar­bro Bakke­haug i Al­ta sa­ni­tets­for­ening bru­ker fore­drags­hol­der Vi­be­ke Strøm-hå­gen­sen (midt­en) til å fo­ku­se­re på barns selv­fø­lel­se i møte med kropps­pres­set. (Foto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.