– Dår­lig til­rette­lagt

En ting er reise­av­stand til helse­hjelp, men man­gel­full til­rette­leg­ging ska­per plun­der for be­ve­gel­ses­hem­me­de.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Da Nils Mar­tin Kris­ten­sen fra Kau­to­kei­no i for­ri­ge uke skul­le til Ham­mer­fest syke­hus for en ope­ra­sjon, fikk han til ful­le opp­le­ve hvor vans­ke­lig det er for han, som til dels nok­så be­ve­gel­ses­hem­met, å kom­me seg med de of­fent­li­ge kom­mu­ni­ka­sjo­ner som kre­ves. Blant an­net hur­tig­bå­ten.

– En ting er å skul­le stå opp midt på nat­ta for å ta bus­sen ned til Al­ta hav­ne­ter­mi­nal, men jeg er dår­lig til beins og had­de eks­tra smer­ter i kne­et den­ne da­gen. Jeg tok med stokk for å gjø­re det litt let­te­re for meg å kom­me meg sik­kert fram, for­tel­ler Kris­ten­sen.

Det skul­le ikke bli en­kelt å kom­me seg om­bord på hur­tig­bå­ten.

– Det var på grunn av en vans­ke­lig og høy land­gang, og en bro mel­lom kaia og selve bryg­ga, som vir­ket helt livs­far­lig å gå på hvis du er dår­lig til beins. Den var full av skar­pe kan­ter der man skul­le gå, og had­de også stor høyde­for­skjell på beg­ge en­der. Sån­ne ting ten­ker ikke funk­sjons­fris­ke på, men det­te kan ska­pe sto­re pro­ble­mer for folk som har be­gren­set be­ve­ge­lig­het, slik jeg har, sier han.

For langt

– En­da ver­re ble det da bå­ten la til i Ham­mer­fest. For ikke bare var det vans­ke­lig for meg å kom­me meg av bå­ten med den land­gan­gen de bruk­te. På top­pen av alt had­de bå­ten lagt til helt yt­terst i hav­na. Det ble fryk­te­lig langt for meg som be­ve­gel­ses­hem­met å gå opp til buss­holde­plas­sen i St­or­gata, dit jeg måt­te for å ta buss vi­de­re til syke­hu­set. Jeg ga opp etter rundt 600 me­ter. Jeg måt­te rett og slett kas­te inn hånd­kle­et og fikk tak i en dro­sje i ste­det, sier Nils Mar­tin Kris­ten­sen.

Han me­ner man ikke kan for­ven­te at eld­re folk som er skik­ke­lig dår­lig til beins, kan­skje med kryk­ker el­ler stokk, fri­vil­lig vil ta en sånn tur. – Det bur­de va­ert lagt mye bed­re til ret­te for be­ve­gel­ses­hem­me­de. Dess­uten må det gå shutt­le-buss til syke­hu­set fra hav­na hver gang det kom­mer hur­tig­båtan­løp til Ham­mer­fest, sier ra­dio­re­dak­tø­ren.

Han me­ner det bur­de va­ere mu­lig å frem­skaf­fe noen bed­re løs­nin­ger enn det er i dag, sa­er­lig med tan­ke på kra­vet til så­kalt uni­ver­sell ut­for­ming.

– Det lig­ger jo in­ne i kra­ve­ne til an­bud for ope­ra­tø­rer av rute­gå­en­de pas­sa­sjer­trans­port, så her er reg­le­ne kla­re.

Han leg­ger til at selve opp­hol­det på syke­hu­set var helt frami­frå;

– De an­sat­te gjor­de en kjempe­jobb og for­tje­ner hon­nør., av­slut­ter han.

– Blir bed­re

Havne­kon­su­lent Ke­til Iki ved Al­ta havn med­gir at gang­brua til hur­tig­båt­kaia ikke er op­ti­mal, men at kra­ve­ne til uni­ver­sell ut­for­ming vil bli opp­fylt når ny kombi­båt­kai er bygd. – Da kan man rul­le el­ler gå på helt flatt un­der­lag helt om­bord. Vi har nett­opp va­ert i dia­log­møte med Rå­det for funk­sjons­hem­me­de i Al­ta kom­mu­ne om fa­si­li­te­tenr ved hur­tig­båt­ter­mi­na­len her ved Al­ta havn. Rå­det er godt for­nøyd med at vi har et flott vente­rom med til­bud til funk­sjons­hem­me­de på dør­åp­ne­re og han­di­cap-wc. Vi­de­re har bus­se­ne egen holde­plass med for­høy­et gang­felt ved si­den av. Da kan man lett en­tre bus­sen, sier Iki.

Havne­kon­su­len­ten slås fast at det også er god rute­in­for­ma­sjon på skjer­mer som kan le­ses både in­ne og fra ut­si­den sit­ten­de i bil. Det er lagt en skli­sik­ker gang­vei ved si­den av kjøre­fel­tet, sier Ke­til Iki. – Taxi og and­re er ori­en­ter­te om at man kan kjø­re helt ned på kaia med per­soner som even­tu­elt har be­hov for det­te, sier Iki til slutt.

KOMPLISERT ADKOMST: Nils Mar­tin Kris­ten­sen me­ner noe bør gjø­res for at be­ve­gel­ses­hem­me­de skal kom­me seg enk­le­re om­bord på hur­tig­bå­ten til Ham­mer­fest og han etter­ly­ser en bed­re land­gang uten høyde­for­skjel­ler og skar­pe kan­ter. (Foto: Mag­ne Kve­seth)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.