«Mis­ter» 6,4 mil­lio­ner

Skatte­mil­lio­ner fra gi­gan­te­ne hav­ner i stats­kas­sa.

Altaposten - - Nyheter - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

Stat­nett, Te­le­nor og Stat­kraft yter skatt til Al­ta. Når går pen­ge­ne til sta­ten. – Ikke hel­dig, med­gir stor­tings­re­pre­sen­tant Bengt Ru­ne Stri­feldt (Frp).

– Kos­ter oss 6,4 mill

Er­na Sol­berg og Co. føl­ger opp valg­løf­tet fra Frp med å fase ut ei­en­doms­skat­ten, som blant an­net gir Al­ta kom­mu­ne 50 mil­lio­ner kro­ner i år­li­ge inn­tek­ter. Det førs­te ste­get er tatt i for­sla­get til stats­bud­sjett for 2018. Her fore­slår Høy­re/frp-re­gje­rin­gen å fjer­ne ei­en­doms­skatt på pro­duk­sjons­ut­styr og in­stal­la­sjo­ner i verk og bruk. – Blir re­gje­rin­gens for­slag ved­tatt vil det bety et inn­tekts­tap for Al­ta kom­mu­ne på 6,4 mil­lio­ner kro­ner, hev­der ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen.

Tal­let blir be­kref­tet av Lars Ha­pa­lah­ti på kom­mu­nens ei­en­doms­skatte­kon­tor.

– Vi har an­slått at re­gel­end­rin­gen, om det går gjen­nom i Stor­tin­get, vil kos­te Al­ta kom­mu­ne 6,4 mil­lio­ner i tap­te inn­tek­ter. I ho­ved­sak er det for­di vi får mind­re fra skatte­ob­jekt, i all ho­ved­sak lin­jer og in­stal­la­sjo­ner, eid av Stat­nett, Te­le­nor og litt hos Stat­kraft. Men Stat­nett, Te­le­nor og Stat­kraft får ikke 6,4 mil­lio­ner kro­ner i skatte­let­te. Sta­ten drar inn om­lag sam­me sum ved re­gel­end­ring i and­re en­den. Den enes­te for­skjel­len er at de 6,4 mil­lio­ne­ne i ste­det for å kom­me inn­byg­ger­ne i Al­ta til gode hav­ner i lom­ma hos Sta­ten.

– Må kom­pen­se­res

Ny­valgt stor­tings­re­pre­sen­tant for Frp, Bengt Ru­ne Stri­feldt, sy­nes lite om at hjem­kom­mu­nen Al­ta mis­ter mil­lio­ner som har gått til å pro­du­se­re vel­d­ferds­tje­nes­ter.

– Jeg vil job­be for å styr­ke kom­mu­ne­nes øko­no­mi. Ved bort­fall av ei­en­doms­skatte­inn­tek­ter bør kom­mu­nen in­di­rek­te kom­pen­se­res. Ved å gjø­re etab­le­rin­ger mer at­trak­ti­ve vil en kom­mu­ne uten ei­en­doms­skatt få fle­re virk­som­he­ter, og Frp øns­ker at kom­mu­nens an­del av be­rifts­skat­ten skal økes. Der­med vil kom­mu­ner som leg­ger til ret­te for na­e­rings­li­vet få be­talt for det­te, og der­med stør­re inn­tek­ter, for­kla­rer Stri­feldt.

– Men her tar re­gje­rin­gen 6,4 mil­lio­ner kro­ner fra Al­ta kom­mu­ne og put­ter pen­ge­ne i sta­tens lom­me?

– Det er ikke hel­dig. Jeg må ta for­be­hold om at Al­ta­pos­ten har be­legg for den på­stan­den, men stem­mer den, er det åpen­bart ikke noe jeg kan for­sva­re uten even­tu­elt å ha fått en god be­grun­nel­se.

Fram­ti­dig tap

I Stats­bud­sjet­tet fore­slår re­gje­rin­gen å fjer­ne ei­en­doms­skatt på pro­duk­sjons­ut­styr og in­stal­la­sjo­ner i verk og bruk. Vann­kraft, vind­kraft og an­legg som skatt­leg­ges un­der sa­er­skatte­reg­le­ne for pe­tro­le­um om­fat­tes ikke av for­sla­ge­ne. Der­med blir Al­ta Kraft­verk fort­satt be­skat­tet som tid­li­ge­re.

Li­ke­vel kan end­rin­ge­ne bety et fram­ti­dig inn­tekts­tap på over 10 mil­lio­ner kro­ner for Al­ta kom­mu­ne. Bak­grun­nen er at 420 kv-lin­ja og den ge­dig­ne trafo­sta­sjo­nen på Skille­mo som nå er un­der byg­ging, ikke kan skatt­leg­ges slik Al­ta kom­mu­ne har for­ut­satt. Anslag til­si­er at uten end­rin­ge­ne som re­gje­rin­gen har lagt inn i stats­bud­sjet­tet, vil­le Stat­netts in­stal­la­sjo­ner og lin­jer i Al­ta kun­ne plus­set på yt­ter­li­ge­re fem mil­lio­ner kro­ner i fram­ti­di­ge år­li­ge inn­tek­ter for kom­mu­nen.

INGEN SKATT: Det blir ingen ei­en­doms­skatt på lin­jer og in­stal­la­sjo­ner. Det er Sta­ten som stik­ker av med pen­ge­ne når skat­ten kut­tes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.