Ba om 23 hjerte­star­te­re – had­de bare råd til to

Al­ta taxi fikk be­gren­set start­hjelp fra Al­ta kom­mu­ne.

Altaposten - - Nyheter - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

Nor­ges Taxi­for­bund med Bjørn Ei­rik Mikko­la i spis­sen har igang­satt et pro­sjekt med mål om at hver enes­te taxi i Finn­mark skal kjø­re rundt med en hjerte­star­ter. Via taxi­for­bun­det ble det søkt om støt­te til kjøp av hjerte­star­te­re fra Al­ta Kom­mu­ne. Al­ta taxi fikk inn­vil­get støt­te til kjøp av to hjerte­star­te­re.

– Når man ser på stør­rel­sen til Al­ta kom­mu­ne kon­tra de and­re kom­mu­ne­ne, så er det litt skuf­fen­de, med­gir dag­lig le­der ved Al­ta taxi, Ron­ny Bang Amund­sen.

Først på ste­det

I et brev til Al­ta kom­mu­ne po­eng­te­rer Amund­sen at taxi­ene i Finn­mark er på­lagt kjøre­plikt, som be­tyr at de er til­gjen­ge­li­ge 24 ti­mer i døg­net, 365 da­ger i året. Det med­fø­rer at ofte er taxi­en den som er na­er­mest når en hjerte­stans inn­tref­fer.

– Vi sir­ku­le­rer rundt hele kom­mu­nen på opp­drag for den me­ni­ge mann, for kom­mu­nen el­ler i syke­trans­por­ten. Vi øns­ker red­de liv, skri­ver han – og leg­ger til at de i dag har 17 or­di­na­ere taxi­er, tre re­serve­løy­ver og tre taxi­bus­ser.

Ingen pen­ger

Til Amund­sen sva­rer kom­mu­nal­le­der Odd­var Konst og folke­helse­ko­or­di­na­tor Gjermund Abra­ham­sen Wik at det er et pris­ver­dig en­ga­sje­ment som vi­ses, men det er ingen pen­ger å hen­te i kom­mu­nen.

– Folke­helse­om­rå­det har ikke et eget bud­sjett i kom­mu­nen. Ut fra det vi kjen­ner til, er det hel­ler ingen and­re an­svars­om­rå­der som har satt av mid­ler til sli­ke til­tak. Det er der­for ikke en­kelt å fin­ne et øko­no­misk hand­lings­rom for å kun­ne imøte­kom­me fore­spør­se­len, skri­ver de og an­be­fa­ler å søke eks­ter­ne bi­drags­yte­re om øko­no­misk støt­te. – Vi har kon­troll på støtte­ord­nin­ge­ne. Det vi kun­ne trengt hjelp til fra kom­mu­nen var å få kjøpt et par til, kom­men­te­rer Amund­sen over­for Al­ta­pos­ten. – Hva gjør dere nå for å full­fø­re Mikko­las vi­sjon? – Det er klart at med vår øko­no­mi, så er det ikke noe vi kan gå ut med å kjø­pe til alle bi­ler umid­del­bart, men vi har be­stilt to nye hjerte­star­te­re. El­lers job­ber som sagt fyl­kes­la­get med å få p plass i det­te så man­ge bi­ler som mu­lig, av­slut­ter han.

INGEN STØT­TE: Al­ta taxi må selv pun­ge ut for hjerte­star­te­re i bi­len. – Vi er på vei­ene hele ti­den, så det­te kan red­de liv, po­eng­te­rer dag­lig le­der for Al­ta Taxi, Ron­ny Bang Amund­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.