Villak­sen er tra­fikkon­sta­be­len

Altaposten - - Debatt - Per Sand­berg (Frp) Fis­keri­mi­nis­ter

Det nye tra­fikk­lys­sys­te­met vek­ker re­ak­sjo­ner. Villaks­fis­ker­ne ser rødt og me­ner jeg er for snill. Opp­dret­ter­ne sy­nes at jeg er alt­for streng og vil­le gjer­ne sett mer grønt.

Selv me­ner jeg vi har fun­net en god ba­lan­se med det nye tra­fikk­lys­sys­te­met. Vi skal fort­satt leve av og va­ere le­den­de på laks. Men veks­ten skal ta hen­syn til mil­jø­et.

I 2014 la re­gje­rin­gen frem Hav­bruks­mel­din­gen. Der pre­sen­ter­te vi tra­fikk­lys­sys­te­met, det skal sik­re miljø­mes­sig for­svar­lig og for­ut­sig­bar vekst i opp­dretts­na­e­rin­gen. Kys­ten er nå delt inn i tret­ten om­rå­der. Om­rå­de­ne får far­ge etter hvor mye lakse­lusa på­vir­ker villak­sen i om­rå­det. I grøn­ne om­rå­der kan pro­duk­sjo­nen øke, i gule om­rå­der fry­ses pro­duk­sjo­nen, mens i røde om­rå­der må pro­duk­sjo­nen re­du­se­res når sys­te­met er i full drift i 2019. Og villak­sen er tra­fikkon­sta­be­len.

Da re­gje­rin­gen skrud­de på tra­fikk­ly­set i slut­ten av ok­to­ber, ble åtte om­rå­der grøn­ne, tre gule og to røde. Opp­dretts­na­e­rin­gen har ikke hatt god nok tid til å gjø­re de nød­ven­di­ge jus­te­rin­ge­ne i om­rå­der hvor det er for mye lus på villak­sen. Det er der­for den førs­te ned­jus­te­rin­gen i røde om­rå­der først vil fin­ne sted i 2019. Det­te har det va­ert åpen­het om len­ge.

Fort­satt kon­troll

I det nye tra­fikk­lys­sys­te­met får ingen opp­dret­te­re pro­du­se­re mer laks hvis det ikke er li­ten

el­ler ingen ef­fekt av lakse­lus på villak­sen. Villak­s­al­li­an­sen hev­der at lakse­lus kan ta li­vet av inn­til 30 pro­sent av lakse­smol­ten før det får kon­se­kven­ser for opp­dretts­na­e­rin­gen. Det er feil, for det får kon­se­kven­ser. Alt over 10 pro­sent be­tyr frys el­ler re­duk­sjon. Tra­fikk­lys­sys­te­met be­tyr ikke at det er fritt frem. Mat­til­sy­net vil fort­set­te å føre til­syn og tref­fe ved­tak. De vil kun­ne re­du­se­re pro­duk­sjo­nen hos de sel­ska­pe­ne og an­leg­ge­ne som ikke har or­den i sy­sa­ke­ne. Så kon­sta­te­rer jeg at noen opp­dret­te­re i røde om­rå­der sier de vil gjø­re alt for å snu røde om­rå­der til grønt. Det sy­nes jeg er flott. Da har de skjønt at de har en jobb å gjø­re frem til nes­te be­slut­ning i 2019.

Po­li­tisk be­slut­ning

Man­ge har kas­tet seg inn i de­bat­ten om sta­tu­sen om­rå­de­ne har fått. Gren­se­ne for hva som er ak­sep­ta­bel på­virk­ning, det vil si rød, gul og grønn far­ge, er en po­li­tisk be­slut­ning. Stor­tin­get har ved­tatt gren­se­ne for de uli­ke far­ge­ne. Den be­slut­nin­gen har jeg for­holdt meg lo­jal til. Det er ikke gjort end­rin­ger i dis­se kri­te­ri­ene etter at stor­tings­mel­din­gen om vekst i hav­bruks­na­e­rin­gen ble lagt fram for Stor­tin­get. Det er dis­se kri­te­ri­ene Stor­tin­get for­holdt seg til, og slut­tet seg til i sin be­hand­ling av mel­din­gen.

Vi har hel­ler ikke tros­set fors­ker­ne. Vi har fått et fag­lig råd som ser på hvor­dan lus på­vir­ker dø­de­lig­he­ten på vill­fisk i hvert en­kelt om­rå­de. Fors­ker­ne har gitt oss et godt be­slut­nings­grunn­lag. Vi har ald­ri hatt så mye in­for­ma­sjon som nå. Og nå har re­gje­rin­gen tatt en po­li­tisk be­slut­ning om hvil­ket ri­siko­nivå vi an­ser som ak­sep­ta­belt.

Øns­ker bredt sam­ar­beid

Jeg har re­spekt for at miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ner og or­ga­ni­sa­sjo­ner som frem­mer syns­punk­te­ne til lakse­fis­ke­re har and­re syns­punk­ter på hva som bør til­la­tes og ikke. De tar li­ke­vel feil når det gjel­der kon­se­kven­se­ne av det nye sys­te­met, og at jeg skal ha tros­set Stor­tin­get og fors­ke­re.

Som stats­råd så øns­ker jeg selv­føl­ge­lig å ha Stor­tin­gets til­lit. Jeg har fle­re gan­ger tatt til orde for at vi må ha et bredt sam­ar­beid som kan stå seg over fle­re år. Fis­ke­riog hav­bruks­na­e­rin­ga tren­ger og for­tje­ner for­ut­sig­bar­het. Og det er nett­opp det­te tra­fikk­lys­sys­te­met skal gi oss – for­ut­sig­bar­het for både opp­dret­ter­ne og mil­jø­et.

OMSTRIDT: Tra­fikk­lys­sys­te­met for opp­dretts­na­e­rin­gen ska­per de­batt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.