Kja­ere Al­ta kom­mu­ne!

Altaposten - - Debatt - Av Ton­je Ki­il Bart­hold­sen Ton­je Ki­il Bart­hold­sen

I som­mer pak­ket jeg og fa­mi­li­en min kof­fer­te­ne og flyt­tet fra Tromsø til Al­ta. To voks­ne og to barn, fire nye altabor­ge­re. Vi had­de fått plass på SFO og i barne­hage og vi var spen­te på den nye til­va­er­el­sen. Lite viss­te vi at høs­ten skul­le by på fle­re over­ras­kel­ser, for ald­ri i min vil­les­te fan­ta­si had­de jeg kun­ne se for meg at vi som barne­fa­mi­lie kun­ne føle oss så lite vel­kom­men i en kom­mu­ne, som det vi gjør nå.

Først får vi be­skjed om at barne­ha­gen vi har fått plass i, som vi har hatt til­venn­ing i, som vi tri­ves så godt i og vår yngs­te dat­ter på 16 må­ne­der fø­ler seg trygg i, vur­de­res ned­lagt. Vi kjem­per nå en kamp sam­men med de and­re for­eld­re­ne i Ga­ko­ri barne­hage for at det­te ikke skal skje.

Hvor­for vi øns­ker at jen­ta vår skal gå i nett­opp den­ne barne­ha­gen? Det er en li­ten barne­hage, det er godt kli­ma, den lig­ger rett ved si­den av en sko­le og sam­ar­bei­der godt med den, det er flott ute­are­al og fan­tas­tis­ke tur­mu­lig­he­ter rett uten­for dø­ra. Sist, med ikke minst blir alle bar­na sett og hørt i Ga­ko­ri barne­hage, alt­så stikk mot­satt tak­tikk enn det Al­ta kom­mu­ne dri­ver med. Jeg ble ny­lig gjort opp­merk­som på re­duk­sjo­nen i tje­neste­til­bu­det til helse­sta­sjo­nen. Den nes­te kon­sul­ta­sjo­nen min yngs­te dat­ter skul­le hatt på hos helse­søs­ter er fjer­net fra til­bu­det i Al­ta kom­mu­ne, hun skal nå ikke få mer opp­føl­ging i helse­tje­nes­ten før hun fyl­ler to år. Til sam­men er det tre kon­sul­ta­sjo­ner hos helse­tje­nes­ten som er tatt fra oss barne­fa­mi­li­er. Fle­re av kon­sul­ta­sjo­ne­ne som nor­malt til­bys hos helse­søs­ter skal nå ut­fø­res av lege. Hjemme­be­søk etter fød­sel er et an­net til­bud kom­mu­nen har valgt å ta fra bar­sel­fa­mi­li­er. Et til­bud som sik­rer at alle fa­mi­li­er får møte en fag­per­son i tryg­ge og ro­li­ge om­gi­vel­ser, like etter fød­sel. I dag rei­ser man tid­li­ge­re hjem etter fød­sel og hjemme­be­søk, som an­be­fa­les av helse­di­rek­to­ra­tet, kan bi­dra til et godt for­hold med helse­sta­sjo­nen, at am­min­gen blir vel­etab­lert og at fød­sels­de­pre­sjon blir av­dek­ket. Hvor­for ser ikke Al­ta kom­mu­ne al­vo­ret ved å leg­ge ned dis­se vik­ti­ge til­bu­de­ne? Prio­ri­te­rin­ge­ne kom­mu­nen gjør i dag er etter min me­ning helt opp-ned. Kort­sik­ti­ge løs­nin­ger og dår­lig plan­leg­ging. En po­li­tikk jeg ald­ri har opp­levd ma­ken til. Det er sva­ert lite lu­kra­tivt for unge men­nes­ker i etab­le­rings­fa­sen el­ler barne­fa­mi­li­er å bo­set­te seg her. Gode til­bud for barn, unge, og helse, an­se­es ty­de­lig­vis ikke som nød­ven­dig for at kom­mu­nen skal vokse og blomst­re.

I FARE: Til­bu­det ved Ga­ko­ri barne­hage ska­per de­batt. Ton­je Ki­il Bart­hold­sen me­ner Al­ta kom­mu­ne dri­ver med kort­sik­ti­ge løs­nin­ger og dår­lig plan­leg­ging.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.