Hjelpe­mid­ler

Altaposten - - Debatt - Finn­mark Ap

Det fore­slås i stats­bud­sjet­tet for 2018 å flyt­te sto­re de­ler av folke­tryg­dens an­svar til kom­mu­nen. Det­te ser vi på med stor be­kym­ring. Finn­mark Ar­bei­der­par­ti fryk­ter at til­gan­gen til hjelpe­mid­ler blir av­hen­gig av den en­kel­te kom­mu­nes øko­no­mi og prio­ri­te­rin­ger.

Re­gje­rin­gens for­slag vil ha al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for funk­sjons­hem­me­des mu­lig­he­ter til å del­ta på lik lin­je med and­re i sam­fun­net. Det­te vil ram­me gam­mel og ung, og fa­mi­li­er med funk­sjons­hem­me­de barn.

Re­gje­rin­gen har satt ned et eks­pert­ut­valg, det­te ut­val­get ut­re­det hjelpe­mid­del­po­li­tik­ken og rap­por­ten fra ut­val­get ble sendt på hø­ring vår­en 2017. Hø­rings­sva­re­ne vis­te stor opp­slut­ning om da­gens hel­het­li­ge mo­dell, med ret­tig­he­ter og fi­nan­sie­ring sam­let i folke­tryg­den, og fag­lig sam­ar­beid mel­lom hjelpe­mid­del­sen­tra­ler og kom­mu­ner. Finn­mark Ar­bei­der­par­ti an­be­fa­ler at ar­bei­der­par­ti­et job­ber for å: • Føl­ge hø­rings­sva­re­nes en­ty­di­ge tale fra bru­ker­ne, kom­mu­ne­ne og fag­mil­jø­ene. • Be­hol­de da­gens hel­het­li­ge, na­sjo­na­le ord­ning med alle hjelpe­mid­le­ne i folke­tryg­den. • Sat­se på mo­der­ni­se­ring av Ikt-løs­nin­ger og for­enk­lin­ger av for­valt­nin­gen. • Styr­ke kom­mu­ne­nes kom­pe­tan­se og ka­pa­si­tet. Øke an­tal­let ergo­te­ra­peu­ter. • Styr­ke bo­lig­po­li­tik­ken for å gjø­re bo­lig­mas­sen til­gjen­ge­lig. Ikke ta folke­tryg­dens mid­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.