Vi prio­ri­te­rer villak­sen

Altaposten - - Debatt - Vi­dar Hel­ge­sen (H) kli­ma- og miljø­mi­nis­ter

Nor­ge har et stort an­svar for å ta vare på villak­sen. Der­for bru­ker vi for ek­sem­pel sto­re res­sur­ser på kal­king og på å be­kjem­pe lakse­pa­ra­sit­ten Gyro­dac­ty­lus sa­la­ris.

I Al­ta­pos­ten 2. no­vem­ber me­ner Bent Hå­vard Roms­dal at jeg gjør for lite for villak­sen. Han me­ner også at jeg bur­de vise stør­re be­kym­ring for hvor­dan villak­sen blir på­vir­ket av veks­ten i opp­dretts­na­e­rin­gen.

For å be­va­re villak­sen, gjen­nom­fø­rer vi stren­ge re­gu­le­rin­ger i fisket. Vi bru­ker også sto­re res­sur­ser på å be­kjem­pe lakse­pa­ra­sit­ten Gyro­dac­ty­lus sa­la­ris og på kal­king i for­su­re­de vass­drag. I for­ri­ge uke var jeg med på å frisk­mel­de både La­er­dals­elva og Vefs­na etter at vi har klart å ut­ryd­de lakse­pa­ra­sit­ten i dis­se el­ve­ne.

For å ta vare på lak­sen i Ta­na­vass­dra­get har vi inn­gått en ny av­ta­le med Fin­land som vil re­du­se­re fiske­pres­set med 1/3. Slik kan vi etter hvert gjen­opp­byg­ge de sva­kes­te lakse­be­stan­de­ne til for­svar­li­ge ni­vå­er.

I år har Vi­ten­ska­pe­lig råd for lakse­for­valt­ning klas­si­fi­sert 148 av de 465 lakse­be­stan­de­ne i Nor­ge etter Kva­li­tets­norm for villaks. Klas­si­fi­se­rin­gen vis­te at 80 pro­sent av de klas­si­fi­ser­te be­stan­de­ne ikke nåd­de kva­li­tets­nor­mens mål om minst god kva­li­tet. Jeg har tid­li­ge­re vars­let at vi vil lage en plan for hvor­dan sli­ke lakse­be­stan­der skal kun­ne opp­nå kva­li­tets­nor­mens mål. Vi er i nå gang med en til­taks­plan for vill lakse­fisk.

I 2018 vil jeg også føl­ge opp eva­lu­e­rin­gen av ord­nin­gen med na­sjo­na­le lakse­vass­drag og lakse­fjor­der. Det­te er en ord­ning som gir lak­sen en sa­er­lig be­skyt­tel­se i ut­valg­te vass­drag og fjord­om­rå­der. Eva­lu­e­rin­gen vil fore­lig­ge nå ved års­skif­tet. Der­som det vi­ser seg at ord­nin­gen ikke har gitt til­strek­ke­lig be­skyt­tel­se av villak­sen, vil re­gje­rin­gen vur­de­re be­ho­vet for å styr­ke be­skyt­tel­sen.

Vi­ten­ska­pe­lig råd for lakse­for­valt­ning pe­ker på lakse­lus og rømt opp­dretts­fisk som de størs­te trus­le­ne mot lakse­be­stan­de­ne i dag. Til­tak og virke­mid­ler mot lakse­lus og rømt opp­dretts­fisk er fiskeri­mi­nis­te­rens an­svars­om­rå­de. Vi har tett dia­log om dis­se ut­ford­rin­ge­ne.

SVA­RER ROMS­DAL: Vi­dar Hel­ge­sen sva­rer Ali-styre­med­lem Bent Hå­vard Roms­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.