Byg­ger for 1,5 mil­li­ard

De nes­te fire åre­ne in­ves­te­rer Al­ta kom­mu­ne for 1,5 mil­li­ar­der kro­ner.

Altaposten - - Nyheter - Av Jar­le Mjø­en

Det for­ut­set­ter at po­li­ti­ker­ne sier ja til råd­mann Bjørn-at­le Han­sens for­slag til in­ves­te­rings­bud­sjett. Så langt er det in­gen­ting som ty­der på po­li­ti­ker­ne vil ta ut noen av pro­sjek­te­ne som er lagt inn i øko­nomi­pla­nen fram til 2022.

– Skal vi hol­de kom­mu­nen fly­ten­de øko­no­misk må vi om­stil­le og fri­gjø­re pen­ger, slik at vi mak­ter å be­ta­le ren­ter og av­drag, klar­gjør Han­sen over­for Al­ta­pos­ten.

Pluss­tall alle år

Selv om kom­mu­nen leg­ger opp til tøf­fe in­ves­te­rin­ger vil kom­mu­nen i alle år i øko­nomi­plan­pe­rio­den gå med pene netto­re­sul­tat. I 2018 er net­to drifts­re­sul­ta­tet på 2,1 pro­sent, det vil si rundt 30 mil­lio­ner kro­ner. Det fal­ler imid­ler­tid og er kun på 0,8 pro­sent i 2021. Pluss­tall for­ut­set­ter at om­stil­lings­ar­bei­det kla­rer å ta ned drifts­bud­sjet­tet med 80 mil­lio­ner kro­ner på års­ba­ses.

Låne­gjel­da var ved ut­gan­gen av 2016 på 1670 mil­lio­ner kro­ner. Den vil øke til 2750 mil­lio­ner i 2021. Fi­nans­kost­na­de­ne som føl­ge av at kom­mu­nen øker gjel­den går dra­ma­tisk opp. I for­hold til 2016 vil ren­ter og av­drag øke med 56 mil­lio­ner kro­ner i 202

Det­te skal byg­ges

I 2018 vil in­ves­te­rin­ge­ne ut­gjø­re 605 mil­lio­ner kro­ner. Av de to­ta­le in­ves­te­rin­ge­ne i 2018 er selv­kost­om­rå­det og start­lån på 75 mil­lio­ner kro­ner. Sum net­to in­ves­te­rin­ger for 2018 – 2021 er på 1500 mil­lio­ner kro­ner i plan­pe­rio­den for­delt på man­ge uli­ke pro­sjekt. Hele 73 pro­sent av kost­na­de­ne kom­mer in­nen­for de to sto­re tje­neste­om­rå­de­ne helse og opp­vekst:

In­ves­te­ring i ny skole­struk­tur kr. 400 mill. i pe­rio­den 20182020.

To­tal re­no­ve­ring av Øst­fløya ved Al­ta ung­doms­sko­le kr. 56,5 mill.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.