Ta grep – ikke skyld på and­re!

Altaposten - - Debatt - He­ge Chris­tin Bjørk­mann Stu­dent og med­lem Al­ta Høy­re

Man­dag kom ny­he­ten om at det er sto­re ut­ford­rin­ger in­nen­for helse­søs­ter­tje­nes­ten i Al­ta kom­mu­ne. Sa­ken «nå smel­ler det og det smel­ler kraf­tig» gjør meg pro­vo­sert på fle­re må­ter, da det vir­ker som at al­le skyl­der på al­le, in­gen som vil påta seg an­svar el­ler kom­me med løs­nin­ger. Som stu­dent i Oslo er jeg opp­tatt av at hjem­kom­mu­nen min har et god til­bud og spe­si­elt in­nen­for helse­tje­nes­ten, etter­som drøm­men er å kun­ne kom­me hjem og bo­set­te seg i den fan­tas­tisk byen slik at mine frem­ti­di­ge barn en dag kan få den sam­me gode opp­veks­ten og mu­lig­he­te­ne som jeg har fått.

For det førs­te sy­nes jeg det er rart at kom­mu­nen kun har ett ar­gu­ment for at det er få helse­søst­re i Al­ta kom­mu­ne, og det er at vi mang­ler syke­plei­er­ut­dan­ning. Jeg skjøn­ner at kom­mu­nen sårt tren­ger å få på plass ut­dan­nin­gen da det er vik­tig å ha en de­sen­tra­li­sert syke­plei­er­ut­dan­ning i Norge som kom­mu­ne­ne vil nyte godt av på lang­sik­tig ba­sis. Der­som syke­plei­er­ut­dan­nin­gen star­tet opp høs­ten 2018, vil­le kom­mu­nen tid­ligst ha fer­dig ut­dan­ne­de helse­søst­re i 2023. Kom­mu­nen kan ikke gå å ven­te til 2023, de må selv set­te igang med egne til­tak sna­rest.

For det and­re sy­nes jeg det er trist at stu­den­ter som er fra Al­ta og and­re plas­ser i Norge som hen­ven­der seg til kom­mu­nen og spør om som­mer­jobb og prak­sis­plass ikke får noen svar fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen. Der­som kom­mu­nen ikke imøte­kom­mer våre frem­ti­di­ge an­sat­te i helse­tje­nes­ten på en bed­re måte, kom­mer de hel­ler ikke til­ba­ke som ny­ut­dan­net og ban­ker på dø­ren. Her har Al­ta kom­mu­ne et an­svar om å bli bed­re på ba­nen og møte de som ut­dan­ner seg som syke­plei­ere, helse­fag­ar­bei­de­re, le­ger osv. på stu­den­tens are­na, sko­len. I til­legg me­ner jeg kom­mu­nen må vur­de­re hvor at­trak­ti­ve stil­lin­ge­ne de ly­ser ut er, da ho­ved­de­len av stil­lin­ger kom­mu­nen ut­ly­ser er stil­lin­ger med lav stil­lings­brøk. Etter min me­ning vil man­ge unge ny­ut­dan­ne­de kvie seg for å søke på stil­lin­ger med lav stil­lings­brøk. Man­ge­len på helse­søst­re i 2017 lig­ger ikke bare på at vi ikke har syke­plei­er­ut­dan­ning i Al­ta, det hand­ler også om at kom­mu­nen gjør en for dår­lig jobb in­nen re­krut­te­ring av stu­den­ter som i dag ut­dan­ner seg and­re plas­ser i lan­det. For det tred­je gikk jeg gjen­nom ar­ki­vet til Al­ta­pos­ten for de to sis­te åre­ne for å se hvor­dan kom­mu­nen har for­be­redt seg på den vars­len­de helse­søs­ter­man­ge­len og hvil­ke til­tak som er blitt gjort for å unn­gå kri­se. I 2016 fikk Al­ta kom­mu­ne 1 mil­lion eks­tra i frie mid­ler fra re­gje­rin­gen som skul­le gå til an­set­tel­se av to nye helse­søst­re. 9. Mars 2016 sier råd­mann Bjørn-at­le Han­sen til Al­ta­pos­ten «Nei, vi var nødt til å bru­ke dis­se pen­ge­ne til å dek­ke opp and­re ste­der. Det er fullt av and­re om­rå­der som tren­ger pen­ger. Ek­sem­pel­vis bi­stand, sier Bjørn-at­le Han­sen, som sier at helse­søs­ter­tje­nes­ten ble styr­ket året før med to stil­lin­ger». Nå 1 1/2 år se­ne­re er det alt­så dra­ma­tisk at små­barns­fa­mi­li­er ikke får den opp­føl­gin­gen de har krav på. Jeg me­ner vi kan ikke ak­sep­te­re fra­vi­kel­se på dette om­rå­det un­der noen om­sten­dig­he­ter. Det bør va­ere uak­tu­elt for po­li­ti­ker­ne å ak­sep­te­re at det går ut­over opp­føl­ging og kon­trol­ler av ny­fød­te, og hjemme­be­søk.

For å av­slut­te tor­den­ta­len sy­nes det er po­si­tivt at det job­bes for syke­plei­er­ut­dan­ning til Al­ta, noe kom­mu­nen kan dra for­de­ler av i et lang­sik­tig per­spek­tiv. I til­legg hå­per jeg kom­mu­nen tar grep og sør­ger for å fin­ne gode løs­nin­ger på dette om­rå­det nå, slik små­barns­fa­mi­li­er får de tje­nes­te­ne de har krav på, og at det blir at­trak­tivt for stu­den­ter som meg å flyt­te hjem til Al­ta for å stif­te fa­mi­lie etter endt ut­dan­nel­se.

REFSER KOM­MU­NEN: He­ge Chris­tin Bjørk­mann tar for seg helse­søs­ter-si­tua­sjo­nen i Al­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.