Mob­bing – den nye po­li­tis­ke kul­tu­ren i Ap?

Altaposten - - Debatt - Gun­nar Mat­hi­sen, parti­ve­te­ran

Al­ta­pos­ten kon­sta­ter­te i sep­tem­ber 2016 at den nå­va­eren­de le­del­sen i Al­ta Ar­bei­der­par­ti har pro­ble­mer med den gam­le parti­kul­tu­ren. Det er en ob­ser­va­sjon jeg er helt enig i.

Men hva er egent­lig den gam­le parti­kul­tu­ren? Sva­ret er re­la­tivt en­kelt. Den gam­le parti­kul­tu­ren be­sto av Ar­bei­der­par­ti­ets ideo­lo­gi med de­mo­kra­tisk so­sia­lis­me. Og hva er det? Jo, at al­le men­nes­ker har sam­me ver­di, der al­le har like mu­lig­he­ter til ut­dan­nel­se, ar­beid og ut­vik­ling. Og det hand­ler også om ka­me­rat­skap.

Men hva er den nye po­li­tis­ke kul­tu­ren? Jo, at al­le skal stem­me som parti­le­de­ren i al­le sam­men­hen­ger og at al­le skal gjø­re det som be­ha­ger parti­le­de­ren. Hvis ikke bli du mob­bet og full­stap­pet av løg­ner. Og dette har Al­ta­pos­ten va­ert bud­brin­ger for, uten at den som mob­bes har fått sam­me spalte­plass.

Må jo også nev­ne at det vit­ner om dår­lig parti­kul­tur når sen­tra­le ar­bei­der­parti­med­lem­mer skri­ver åpne brev i for­søk på å set­te parti­kol­le­ger på plass. Slikt tar man ikke i det åpne rom, tvert i mot.

Min til­lit til le­de­ren i Al­ta Ar­bei­der­par­ti og til le­de­ren i Finn­mark Ar­bei­der­par­ti har va­ert, og er så dår­lig, at jeg ikke har sett det likt å snak­ke med dis­se uten at det er vit­ner til ste­de. Og i til­fel­let der jeg had­de sam­ta­ler med le­de­ren i Finn­mark Ar­bei­der­par­ti, In­ga­l­ill Ol­sen, så var også ord­fø­re­ren i Al­ta til ste­de. Mitt tema var må­ten hun had­de be­hand­let Al­ta Ar­bei­der­par­ti på ved å an­gri­pe lo­kal­par­ti­et gjen­nom Finn­mark Dag­blad. Jeg for­tal­te da at dette var sva­ert uhel­dig, og at der­som det ikke ble ret­tet opp i, så vil­le hun opp­le­ve opp mot 1000 stryk ved stor­tings­val­get. Nå ble det «bare» 625 stryk. Dette for­di par­ti­et i Al­ta ble hal­vert og opp­nåd­de et­ter­krigs­ti­dens dår­ligs­te re­sul­tat med kun til­lit fra 16% av vel­ger­ne. Etter dette mø­tet ble jeg be­skyldt for å ha tru­et In­ga­l­ill Ol­sen. Det stem­mer ikke, jeg for­søk­te imid­ler­tid å ad­va­re hen­ne om hvil­ken si­tua­sjon par­ti­et vil­le hav­ne i der­som hen­nes for­hold til Al­ta ikke ble ret­tet opp. Det har jeg vit­ner på.

Un­der­teg­ne­de had­de også vit­ne til ste­de un­der en sam­ta­le med le­der av Al­ta Ar­bei­der­par­ti, Stei­nar Karl­strøm, i fjor høst. I mø­tet nek­tet Karl­strøm å ta av­stand fra mob­bin­gen som nest­le­de­ren i sty­ret i Al­ta Ar­bei­der­par­ti had­de frem­satt i Al­ta­pos­ten, der han på­stod at un­der­teg­ne­de prøv­de å sty­re par­ti­et fra Spa­nia. Det som imid­ler­tid ikke falt i god jord hos Stei­nar Karl­strøm, var at jeg øns­ket en an­nen per­son enn han som liste­kan­di­dat fra Al­ta. Noe jeg også had­de gitt ut­trykk for. Som med­lem i Al­ta Ar­bei­der­par­ti har jeg en de­mo­kra­tisk rett til å frem­me mitt syn – dette selv om jeg har pas­sert 80 år. Det bør al­le for­stå, spe­si­elt le­de­ren i Al­ta Ar­bei­der­par­ti. Men så len­ge Karl­strøm, som le­der i Al­ta Ar­bei­der­par­ti, ikke tar av­stand fra det nest­le­de­ren frem­set­ter of­fent­lig, så vil jeg på­stå at dette var gjort etter ord­re fra le­de­ren.

Nå er det også slik at et valg­re­sul­tat er en ek­sa­men for parti­le­der­ne. Her fikk le­de­re i Al­ta Ar­bei­der­par­ti 1195 stryk og kom seg ikke inn på Stor­tin­get. Hvor man­ge stryk han vil­le ha fått der­som valg­re­sul­ta­tet i Al­ta had­de va­ert nor­malt på 30-35% kan man selv­sagt bare spe­ku­le­re i. Uan­sett må dette få be­teg­nel­sen me­get dår­lig. Og her har le­der­ne et sa­er­lig an­svar. I dette til­fel­le både i Al­ta Ar­bei­der­par­ti og i Finn­mark Ar­bei­der­par­ti. Årets re­sul­tat kan ikke få an­net enn ka­rak­te­ren IKKE BESTÅTT.

Jeg ser imid­ler­tid lyst på frem­ti­den for Al­ta Ar­bei­der­par­ti – med en stor og tale­før grup­pe Au­fe­re. Stå på – og følg ideo­lo­gi­en. Det vil va­ere med på å ska­pe til­lit og løf­te par­ti­et igjen.

TAR BLADET FRA MUNNEN: Gun­nar Mat­hi­sen er kri­tisk til både le­de­ren i Al­ta Ap og Finn­mark Ap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.