– Bare gjør det

I ste­det for å ven­te på pla­ner og pen­ger, har Bjørn Con­rad Berg tatt i bruk lean på sin måte.

Altaposten - - Nyheter - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

Han har al­le­re­de lea­net fle­re ny­inn­fø­rin­ger på råd­hu­set, og det er en selv­føl­ge at ar­beids­grup­pe­ne har be­stått av de som er in­volvert i job­ben. Mye er blitt langt mer ef­fek­tivt enn før. Elek­tro­nisk post og ar­kiv, pa­pir­løse mø­ter er noe.

– Jeg ten­ker at det­te er en fin ar­beids­me­to­dikk og teg­ne ar­beids­pro­ses­se­ne, og gjø­re det ilag med fle­re, og de som er in­volvert i ar­beids­pro­ses­se­ne. Da ser man vel­dig greit hva som skjer og om det er tids­tyv man kan fjer­ne, sier Bjørn Con­rad Berg.

– Når vi skal inn­føre noe nytt, el­ler prø­ve å gjø­re ting på en ny måte, ten­ker vi; det­te kan vi le­ane, sier han.

Unøvd­ven­dig pa­pir

– Mye av pa­pir­be­hand­lin­ga vi dri­ver med kan va­ere unød­ven­dig. Det har vi sett når vi har teg­net opp skis­ser. Mye av det vi tid­li­ge­re skrev ut på pa­pir, tren­ger vi ikke å gjø­re det. Vi tren­ger kan­skje ikke en eks­tra kopi for å sik­re oss. Det er mye vi har kun­net sløy­fe av ar­beid når lea­net pro­ses­sen, sier han.

As­sis­te­ren­de råd­mann Mål­frid Kris­tof­fer­sen litt stolt av Bjørn Con­rad Berg som uredd har tatt i bruk den mo­der­ne ar­beids­me­to­den.

– Han bare gjør det. Bjørn Con­rad Berg er en fore­gangs­mann. Han tok tid­lig i bruk lean i plan­leg­ging og inn­fø­ring av nye ar­beids­me­to­der på råd­hu­set, for­tel­ler Mål­frid Kris­tof­fer­sen.

Som le­der på ser­vice­sen­te­ret ser Berg raskt hva som be­rø­rer inn­byg­ger­ne. Det er der­for enk­le­re for han å se hvor­dan han kan til­rette­leg­ge tje­nes­te­ne til bes­te for inn­byg­ger­ne.

Det­te lea­ner de

Elek­tro­nisk mann­tallfø­ring på valg­da­gen er en av opp­ga­ve­ne de har «lea­net». Pa­pir­løse mø­ter for po­li­ti­ker­ne en an­nen.

– Vi tok bort ko­pi­er, slapp å pak­ke i kon­vo­lut­ter og kjø­re pa­pi­re­ne ut med dro­sje. Vi slapp unna en mas­se ar­beid, for­tel­ler Kris­tof­fer­sen.

– Da vi teg­net opp i flyt­dia­gram hvor­dan det­te fore­gikk, så vi hvor­dan ko­pie­ring og ut­kjø­ring tok tid. Og selv om det også har kos­tet å kjø­pe inn Ip­ad-er og drif­te dis­se, så har vi nok spart mye tid, for­tel­ler Berg. – Nå får de folke­valg­te saks­pa­pi­re­ne kjem­peraskt, for­tel­ler Kris­tof­fer­sen. det.

De er for­sik­ti­ge med å ta i på hvor mye kom­mu­nen har spart, men at det er snakk om fle­re hund­re tu­sen kro­ner er det in­gen tvil om.

– Vi har også brukt lean da vi inn­før­te elek­tro­nisk post. Det hand­ler om må­ten man ten­ker på, og å gjø­re ting på en ny måte, for­kla­rer Berg.

Nå hol­der han på å le­ane inn­fø­rin­gen av bor­ger­lig viel­se som skal inn­fø­res fra 1. ja­nu­ar. Det er om å gjø­re å få det til å fun­ge­re mest mu­lig ef­fek­tivt.

LEANING I PRAKSIS: Slik så det ut på bor­det de førs­te gan­ge­ne de tok i bruk le­an­me­to­den. (Foto: Mål­frid Kris­tof­fer­sen/al­ta kom­mu­ne).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.