– Jeg tar gjer­ne en plass i Tour de ski

Om noen av de bes­te vil prio­ri­te­re Ol-for­be­re­del­ser tar gjer­ne Emi­lie Kris­tof­fer­sen en plass i Tour de ski.

Altaposten - - Sport - Av Mag­ne Ek mag­ne@al­ta­pos­ten.no

Lør­dag gikk Emi­lie Kris­tof­fer­sen inn til en tiende­plass på fem­kilo­me­ter klas­sisk i den fins­ke se­song­åp­nin­gen i Mou­nio. Men søn­dag sat­te hun fle­re ver­dens­stjer­ner på plass da kun den fins­ke lands­lags­lø­pe­ren An­ne Kyl­lo­e­nen var foran Al­ta If-lø­pe­ren i fristils­ren­net på knap­pe ni kilo­me­ter.

Å møte ver­dens bes­te ski­lø­pe­re ved fle­re an­led­nin­ger er Kris­tof­fer­sens mål for se­son­gen.

– Nå ser jeg fram til se­song­åp­nin­gen på Beito­stø­len til hel­ga og nor­ges­cup­ren­net på Gålå hel­ga etter. Må­let er å gjø­re det så­pass bra de to nes­te hel­ge­ne at jeg er en del av den na­sjo­na­le kvo­ten som får gå ver­dens­cup på Lil­le­ham­mer i de­sem­ber, sier Al­ta If-lø­pe­ren.

Tour de ski

Lyk­kes hun med sitt førs­te mål, og kla­rer å vise styr­ke i ver­dens­cup­ren­ne­ne på Lil­le­ham­mer, så kan også vei­en til Tour de ski va­ere kor­te­re enn man kan­skje kun­ne anta.

– Det er ikke noe jeg for­ven­ter el­ler ten­ker så mye på, men det er ikke sik­kert at alle de bes­te øns­ker å gå Tour de ski si­den det er så­pass tett opp mot OL. Så får jeg gå ver­dens­cup på Lil­le­ham­mer, og kla­rer å vise meg fram der, så tren­ger fak­tisk ikke Tour de ski va­ere så langt unna. Og jeg tar gjer­ne en plass der om det åp­ner seg en mu­lig­het, sier hun og leg­ger til:

– På en måte kan man si at det er synd at den na­sjo­na­le kvo­ten til ver­dens­cup­ren­ne­ne på Lil­le­ham­mer er re­du­sert, men sam­ti­dig så be­tyr det at er man med på Lil­le­ham­mer så er man en god ski­lø­per.

Ban­ket stjer­ne­ne

Søn­dag var Kyl­lo­e­nen 8,2 se­kun­der ras­ke­re enn Kris­tof­fer­sen som igjen var knap­pe seks se­kun­der foran Lau­ra Mo­no­nen. Ai­no-kai­sa Saarinen var ni se­kun­der bak Al­ta-jen­ta og kap­ret med det fjerde­plas­sen.

– Jeg føl­te jeg åp­net i et bra tem­po og da jeg var in­ne til run­ding tenk­te jeg at jeg skul­le gå sis­te­run­den om­trent på sam­me måte. Før start sat­te jeg et mål om å gå mye dob­bel­dans og det klar­te jeg beg­ge run­de­ne. Så det ble et gans­ke bra renn for min del, sier Kris­tof­fer­sen.

Rus­ser­ne Li­dia Dur­ki­na og Ma­ri­ya Isto­mina samt fins­ke Eva­lii­na Pi­ip­po fulg­te på de nes­te plas­se­ne før Bar­du-lø­per Lo­vi­se Heim­dal og Kvaløy­slet­tas Sil­je The­odor­sen sik­ret seg 9.- og 10.plass. Den pols­ke ver­dens­stjer­nen Jus­ty­na Kowal­czyk ble num­mer 11.

– Jeg så at det var man­ge sto­re navn på start­lis­ta, men sat­set li­ke­vel på å gjø­re det bra også re­sul­tat­mes­sig. At jeg klar­te det var vel­dig gøy, sier Kris­tof­fer­sen som skal til­brin­ge tre da­ger hjem­me i Al­ta før hun rei­ser til Beito­stø­len ons­dag.

Mye står på pro­gram­met den­ne vin­te­ren, men noe hun gle­der seg vel­dig til er se­nior-nm som ar­ran­ge­res i be­gyn­nel­sen av april bare et stein­kast unna barn­doms­hjem­met i Kais­ku­ru.

– Jeg gle­der meg skik­ke­lig til tre­mila på hjemme­bane, også hå­per jeg at jeg kla­rer å kva­li­fi­se­re meg til Al­ta IFS lag på team­sprin­ten. Vi må kan­skje ha et ut­taks­renn i Al­ta i pås­ka, av­slut­ter hun med et smil.

På fjerde­plass

Tal­vi­kin­gen Andreas Ny­gaard gikk lør­dag inn til fjerde­plass på 10-kilo­me­ter klas­sisk i Mou­nio. Pal­len var ta­pet­sert av rus­se­re og den bes­te av dem alle var Alex­an­der Bols­hu­nov foran Alex­ey Cher­vot­kin og Andrey So­bra­karev.

Tid­li­ge­re Bul-lø­per og nå Ol-ak­tu­ell for Is­land, Snor­ri Ei­nar­s­son, ble num­mer ti på lør­da­gens 10-kilo­me­ter. Søn­dag gikk han inn til en sterk fjerde­plass på fristils­ren­net, kun slått av rus­sis­ke Alex­ey Cher­vot­kin, fins­ke Ii­vo Nis­ka­nen og rus­sis­ke De­nis Spits­ov.

KAN FÅ TV-TID: Med suk­sess de nes­te hel­ge­ne kan Emi­lie Kris­tof­fer­sen va­ere ak­tu­ell for Tour de ski der­som Ma­rit Bjør­gen og fle­re av de bes­te lø­per­ne vil prio­ri­te­re Ol-for­be­re­del­ser. (Ar­kiv­foto: Stef­fen­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.