Går i ret­te med top­pe­ne

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en, Mag­ne Kve­seth og Tom Skog­lund

Tri­ne Noodt (V) opp­gitt over luft­am­bu­lanse­sa­ken.

Tri­ne Noodt (V) me­ner eget par­ti og re­gje­rin­gen må ta an­sva­ret for luft­am­bu­lanse­kri­sen. Mur­rin­gen i Frp og Høy­re ved­va­rer.

Ven­st­res mest pro­fi­ler­te po­li­ti­ker i Finn­mark er klin­ken­de klar på at det ikke er pi­lo­te­ne i Luft­bam­bu­lanse­tje­nes­ten som har skyl­den for en kri­se som kan kos­te liv og helse til folk i nord, slik blant and­re Carl-erik Grim­stad trek­ker fram i et le­ser­inn­legg (se side 9, red. anm).

– An­sva­ret må plas­se­res der det hø­rer hjem­me, hos helse­mi­nis­ter Bent Høie og re­gje­rin­gen. Det­te er en kom­pleks og vans­ke­lig sak, men til slutt står vi igjen med kun en ut­ford­ring; å gi be­folk­nin­gen i nord en sik­ker­het for at de­res liv og helse er like vik­tig som helsen til inn­byg­ger­ne i sør. Så langt er ikke Høie og re­gje­rin­gen i naer­he­ten av å gi oss trygg­het for liv og helse, sier Tri­ne Noodt og leg­ger til:

– Om det er av­lys­ning av den inn­gåt­te kon­trak­ten og en ny an­buds­run­de som må til; ja, så må sam­fun­net ta reg­nin­ga, kos­te hva det kos­te vil. Det er ikke pi­lo­te­ne el­ler inn­byg­ger­ne i Troms og Finn­mark som har ro­tet det til, men en an­buds­pro­sess som kun har va­ert ba­sert på å spa­re pen­ger uten å ha fore­tatt nød­ven­di­ge sår­bar­hets- og sik­ker­hets­ana­ly­ser.

– God mann

Noodts tor­den­tale kom­mer etter at Sen­ter­par­ti­ets Kjer­sti Top­pe først var ute i et le­ser­inn­legg og opp­ford­ret de som had­de stemt Venst­re lo­kalt på grunn av syke­hus­sa­ken til å gå inn på Stor­tin­gets nett­side og høre de­bat­ten om luft­am­bu­lanse­kri­sen.

I de­bat­ten skul­le Ven­st­res Carl­erik Grim­stad, iføl­ge Top­pe, ha gitt pi­lo­te­ne skyl­den og fri­kjent både helse­fore­tak og helse­mi­nis­ter. I et innlegg som svar på Top­pes på­stand gjen­tok Grim­stad at pi­lo­te­ne har skyl­den for kri­sen, og at op­po­si­sjo­nen had­de ut­nyt­tet ar­beids­kon­flik­ten til å ska­pe po­li­tisk støy.

– Jeg vil rose Carl-erik for den job­ben han har gjort i helse­ko­mi­te­en for å få satt helse­ut­ford­rin­ge­ne i Al­ta-re­gio­nen på dags­or­den. Han er en lyd­hør po­li­ti­ker, men når det gjel­der am­bu­lanse­fly­kri­sen som ram­mer Al­ta-re­gio­nen enda har­de­re enn al­le and­re for­di vi ikke har akuttil­bud, så tar jeg sterk av­stand fra hans for­stå­el­se av kri­sen, på­pe­ker Noodt.

– Finn løs­ning

Hun ser at Kjer­sti Top­pe har et po­eng når hun vi­ser til at Venst­re i Al­ta og Finn­mark har fått stor til­lit fra vel­ger­ne, mye på grunn av kam­pen for helse­til­bu­det.

– For egen del, og jeg tror også for Venst­re lo­kalt, kom­mer vi til å stå sam­men med inn­byg­ger­ne i kam­pen for helse­til­bu­det. Vi me­ner at det er opp til re­gje­rin­gen som Venst­re er en del av å kom­me ut med hva som kon­kret skal gjø­res for at folk i Al­ta-re­gio­nen skal få et akutt og føde­til­bud som er like­ver­dig med lan­det for øvrig.

Hun sen­der nå bal­len over til Grim­stad og Ven­st­res re­pre­sen­tan­ter i re­gje­rin­gen.

– Venst­re har stått på tor­get og lo­vet inn­byg­ger­ne i Al­ta-re­gio­nen, en tre­del av Finn­marks be­folk­ning, sik­ker­het for liv og helse gjen­nom akuttil­bud og føde­av­de­ling. Vel­ger­ne må kun­ne for­ven­te at Venst­re i re­gje­ring vi­ser at løf­te­ne var al­vor­lig ment, er bud­ska­pet fra Noodt til Venst­re-le­del­sen.

In­kon­se­kvent

I Frp har re­gion­le­der Odd Ei­lert Per­sen va­ert sole­klar og knall­hard på at job­ben som har va­ert gjort sen­tra­let er langt un­der pari. Sist un­der Syl­vi List­haugs be­søk i Al­ta gjen­tok han bud­ska­pet om at han var skuf­fet over re­gje­rin­gen og eget par­ti.

Han får støt­te fra Frp-nes­tor Svein Berg, som me­ner en ut­red­ning av fly­am­bu­lanse­sa­ken også bør få kon­se­kven­ser for syke­hus-sa­ken i Al­ta-sa­ken:

– Fly­am­bu­lanse­sa­ken fø­rer til at helse­mi­nis­te­ren tvin­ges av fler­tal­let på Stor­tin­get til å lyt­te til fol­ket, men hvor var de sam­me par­ti­ene når vi ba om en for­svar­lig ut­red­ning av syke­hus­struk­tu­ren i Vest-finn­mark til cir­ka 3 mil­li­ar­der? Gjel­der ikke livs­kva­li­tet, helse og ikke minst trygg­het for de rundt 30.000 i Al­ta-re­gio­nen noen ting for de sam­me par­ti­ene som nå bru­ker Bab­cock-sa­ken til å pro­fi­le­re seg selv og eget par­ti, spør Frp-berg.

Be­las­ten­de

Han me­ner det er be­las­ten­de å va­ere i et samarbeid der re­gje­rin­gen ikke lyt­ter til fol­ket, men må bli in­stru­ert av Stor­tin­get.

– Be­tyr det at du opp­le­ver sli­ta­sje i re­gje­rings­sam­ar­bei­det som føl­ge av det­te?

– Etter min per­son­li­ge me­ning er det be­las­ten­de å va­ere i et samarbeid der vi ikke lyt­ter til fol­ket,

men må bli in­stru­ert av Stor­tin­get gang på gang, sier Berg.

Manne­fall i Høy­re

Også i Høy­re er det stor frustrasjon, får Al­ta­pos­ten fra fle­re kil­der. Ny­lig ble det klart at ar­beids­jer­net Gunn Hei­di Hen­rik­sen trek­ker seg fra lo­kal­la­get, enda mer al­vor­lig er det at par­ti­ets le­der og en åpen­bar ord­fø­rer­kan­di­dat Lai­la Da­vid­sen nå går (se også side 4).

Fle­re kil­der fra de in­ter­ne ge­mak­ker vi har snak­ket med er opp­rik­tig be­kym­ret for om lo­kal­la­get kla­rer å stil­le en slag­kraf­tig lis­te til det kom­men­de kom­mune­val­get.

REFSER EGET PAR­TI: Tri­ne Noodt (V) er lite for­nøyd med at helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) tas i for­svar av sen­tra­le Venst­re-pro­fi­ler.

DOBBEL OPPSIGELSE: Tid­li­ge­re har Gunn Hei­di Hen­rik­sen (t.v) gått ut av Høy­re, tors­dag kun­ne vi via al­ta­pos­ten.no for­tel­le at Lai­la Da­vid­sen trek­ker seg som le­der for lo­kal­la­get (se også side 4).

OPP­GITT: Svein Berg (Frp) me­ner det er be­las­ten­de å va­ere i en re­gje­ring som må in­stru­eres av Stor­tin­get gang etter gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.