En­de­lig som­mer!

Etter uker med «is­tid», kun­ne Ju­lie He­len og An­na So­fie jub­le for liv­gi­ven­de sol­strå­ler i sen­trums­par­ken.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

I takt med so­lens strå­ler og varme­gra­der kry­per folk ut fra sine hjem og kon­to­rer. Alle har ven­ta, og ven­ta, på at var­men skul­le an­kom­me Finn­mark. Det har også Sand­ra Lu­cie Mo­en og venn­in­na Camilla Kol­strøm gjort. Sam­men med dat­te­ren Em­ma Lu­cie Ha­et­ta og tante­barn Ma­ri­us Kol­strøm var pla­nen å til­brin­ge hele da­gen her.

– Nå skal vi gril­le, kose oss og la bar­na leke på stran­den, og bade. – Skal du bade? – Nei, det er nok bar­na som blir å bade, inn­røm­mer Sand­ra. Ba­ding ble det de­fi­ni­tivt. Ma­ri­us og Em­ma kom sprin­gen­de til­ba­ke etter å ha tes­tet tem­pe­ra­tu­ren. – Camilla, vi har bada, ro­per Ma­ri­us. Em­ma har en be­stil­ling til mam­ma. – Jeg må ha bade­drak­ten på! – Er det dei­lig med sol? – Jaaaaa, sva­rer beg­ge i kor. I Al­ta sen­trum be­nyt­tet Ju­lie He­len (8 år) og lille­søs­ter An­na So­fie (6 år) mu­lig­he­ten til å kjø­le seg ned i fon­te­nen. Lyk­ke­li­ge hyl, sam­men med plas­ken­de vann, er ly­den av som­mer. – Det er dei­lig at sola skin­ner, sier Ju­lie He­len.

På­virk­ning «sør­fra»

En ting er å ven­te på som­mer­en. En an­nen ting, og som kan va­ere mye ver­re, er å ven­te mens lan­det er delt i to, og alle sør for Trond­heim har pos­tet bil­der og svet­tet i en god må­ned. Sand­ra inn­røm­mer at det be­tyr noe. – Dem har hatt det vel­dig fint, mens vi har hatt det vel­dig kaldt og har va­ert nødt å kle oss i var­me kla­er. I dag så har vi det na­ert på oss, gjen­nom Snap Chat og Face­bo­ok.

– Tror du vi ven­ta like mye før, når vi ikke fikk delt bil­der sør­fra om god­va­er? – Nei, vi gjor­de nok kan­skje ikke det.

Hol­der va­e­ret seg?

Rundt 17. mai var det noen god­va­ers­da­ger og nord­len­din­ge­ne fikk håp om en bra som­mer. En rek­ke gam­le ord­tak var også flit­tig i bruk. Du har kan­skje hørt den­ne: Hvis sul­ten-erik kom­mer i skjorte­er­mer den 18. mai, så kom­mer som re­gel Ur­ba­nus i pes­ken etter 25 mai. Hvis Erik kom­mer i pes­ken, så kom­mer Ur­ba­nus i skjorte­er­mer. 18. mai var det cir­ka 10 gra­der og over­sky­et, så da er det vel håp for som­mer­en li­ke­vel. El­ler?

Iføl­ge yr.no er det man­dag og tirs­dag som er klart best med sol og 20 gra­der. Ons­dag kom­mer grå­va­e­ret igjen, 12 gra­der på det mes­te og regn. For­tvil li­ke­vel ikke; tors­dag og fre­dag er det til­ba­ke til 18 gra­der og del­vis sol. I ind­re Finn­mark er det meldt opp mot 27 gra­der, for­tel­ler vakt­ha­ven­de me­teoro­log Gun­nar No­er til NRK. Sand­ra har et godt råd for oss som bor i nord og som har fle­re kal­de enn var­me da­ger.

– Ta en dag av gan­gen og kose seg

med det man har. Det gjør i hvert fall vi.

Når Al­ta­pos­ten er i ferd med å for­la­te strand­per­len, an­kom­mer en mini­buss med men­nes­ker som har plan­lagt å nyte da­gen i vann­kan­ten. In­gen tvil om at man er flink å ut­nyt­te de sol­da­ge­ne man få

NY­TER DA­GEN: Beste­mor Eri­ka Eli­sa­beth har tatt med seg He­le­na (8 år) og Al­ma Ot­he­lie (2 år) for lek på Lat­ha­ri. Alle tre sy­nes det er ny­de­lig med var­me og de skal ut­nyt­te det mak­si­malt.

VI HAR BADA: Ma­ri­us Kol­strøm og Em­ma Lu­cie Mo­en, beg­ge fem år, var i ek­sta­se da de had­de tes­ta bade­tem­pe­ra­tu­ren.

FOR­NØYD: Sand­ra Lu­cie Mo­en (t.v) og Camilla Kol­strøm har med seg alt de tren­ger for en dag ute på stran­den. Her blir det både lunsj og mid­dag.

SANDSLOTT: Ja­kob Paul­sen (4 år) sy­nes det er dei­lig med som­mer for da kan han leke i san­den på stran­da. – Det­te er en klo, for­kla­rer han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.