Slip­per bot på sjar­men

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

P-vak­te­ne har ikke hjer­te til å straf­fe Grå­tass.

Grå­tass sto ty­de­lig feil­par­kert uten­for Amfi, men slapp unna bo­ten. Ve­te­ran-trak­to­ren er et hyg­ge­lig inn­slag som går klar av par­ke­rings­vak­te­ne på langs av lan­det. Så også i Al­ta den­ne uka. – Jeg har ennå ikke klart å få par­ke­rings­bot, sier Svein Kirk­nes som sto feil­par­kert i Al­ta sen­trum.

– Å få par­ke­rings­bot er fak­tisk noe jeg hå­per på. Da leg­ger jeg den ut på Face­bo­ok. Noen ste­der får jeg stå in­ne på tor­get for­di de sy­nes det er så ar­tig at jeg kom­mer til byen. And­re ste­der må jeg lure meg til å stå i sen­trum, for­tel­ler stjør­da­lin­gen Svein Kirk­nes (59). Hobby­en selv om han har job­bet hardt, og prøvd seg i ar­beids­li­vet igjen – klar­te han det ikke.

Der­med har han i ste­det fått god tid til å dyr­ke hobby­en sin – gam­le ve­te­ran­trak­to­rer. 200 mil mot nord 8. juni la han ut på den lan­ge fer­den langs E6 fra Stjør­dal til Kir­ke­nes med Grå­tass, som er en skin­nen­de, grå Fer­gu­son fra 1956. Rik­tig­nok med nye dekk og sete, men med åpen mo­tor med glin­sen­de de­tal­jer. Trak­to­ren kjøp­te han i 2014, og har si­den opp­gra­dert den.

Med seg har han duk­ken Lu­ra, som han kjøp­te for 300 kro­ner i Trond­heim. Han måt­te jo ha reise­føl­ge når kona ikke vil­le bli med.

Når han tren­ger en pau­se, har han ei lita koie med seg. Den har han bygd og inn­re­det selv – med seng som kan slås opp, kjøle­skap, ra­dio, ser­vant, og als­kens finur­lig­he­ter man måt­te ha be­hov for. Et sol­celle­pa­nel på ta­ket gir strøm til det mes­te. Han er stolt av inn­ret­nin­gen, og vi­ser hvor­dan blink­ly­set kan set­tes på, og at dø­ra har to hånd­tak. På bris­ken lig­ger rein­skin­net han fikk i gave på tu­ren, og et troll vok­ter inn­gan­gen. Mye hjelp på vei­en Tu­ren har fått mas­se opp­merk­som­het og fle­re medi­er har hatt sa­ker om den, blant an­net TV2.

– Jeg sy­nes det er vel­dig stas, sier han.

Men tu­ren er slett ikke bil­lig. Trak­to­ren bru­ker rundt tre li­ter ben­sin på mila og al­le­re­de har han brukt 17.000 kro­ner i driv­stoff. Der­for hå­per han at noen vil bi­dra over vipps.

Selv om han triv­des vel­dig godt i Al­ta, går tu­ren nå vi­de­re til Kir­ke­nes. Tu­ren har ikke va­ert lett og har tatt len­ger tid enn plan­lagt. Over Salt­fjel­let var det vaer­hardt og kaldt, og han har hatt man­ge mo­tor­stopp på vei­en, men også fått mye hjelp.

– Vet du noen som kan hjel­pe meg med den­ne? spur­te jeg en ung gutt. – Han pap­pa kan, sa gut­ten, og så kom fa­ren og fik­set mo­to­ren. Jeg mø­ter så mye hyg­ge­li­ge men­nes­ker over­alt, sier Svein Kirk­nes før han leg­ger i vei.

200 MIL MED GRÅ­TASS: Svein Kirk­nes har kom­met til Al­ta på sin lan­ge ferd fra Stjør­dal til Kir­ke­nes med ve­te­ran­trak­to­ren Grå­tass fra 1956. (Foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

EN GOD DAG: Par­ke­rings­vak­ta Britt Lil­li­an Mi­kal­sen had­de ikke hjer­te til å gi Grå­tass bot.

MED LU­RA: – Nei, det er ikke bru­ra, det er Lu­ra. Jeg kjøp­te hen­ne for 300 kro­ner i Trond­heim. Det var bil­lig reise­føl­ge, ler Svein Kirk­nes.

ARTIGE INNRETNINGER: Si­den tu­ren er dyr, tar han gjer­ne imot spon­so­rer og tips – på vipps el­ler rett i melke­span­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.