Fikk ikke ut medi­sin

Me­ner lege­sen­te­ret ikke for­står al­vo­ret.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

– Jeg fø­ler at lege­sen­te­ret le­ker med hel­sa mi!

En av pa­si­en­te­ne ved Elve­bak­ken lege­sen­ter tok fre­dag i for­ri­ge uke kon­takt med Al­ta­pos­ten. Bak­grun­nen for hen­ven­del­sen er at han, en mann i 50-åre­ne som etter eget ut­sagn har fle­re kro­nis­ke li­del­ser, var i ferd med å gå fri for fle­re av medi­si­ne­ne han står på i hver­da­gen.

– Jeg har øde­lagt rygg pluss whiplash, mor­bus crohns syk­dom og en buk­spytt­kjer­tel som ikke kla­rer å pro­du­se­re nok en­zy­mer. Al­le dis­se til­stan­de­ne tren­ger jeg for­skjel­li­ge medi­si­ner for, medi­si­ner jeg har gått på i man­ge, man­ge år og som jeg har pa­pi­rer på at jeg må ha for å kun­ne fun­ge­re, for­tel­ler man­nen.

Su­per fast­le­ge, men...

Iføl­ge han er fast­le­gen «helt su­per», og har i en år­rek­ke vist stor for­stå­el­se for man­nens kom­plek­se syk­doms­bil­de. Men hver gang fast­le­gen er borte, blir det iføl­ge han pro­ble­mer. – Den­ne gan­gen var ikke fast­le­gen min der. Jeg fikk en an­nen lege, som ikke vil­le skri­ve ut noen av medi­si­ne­ne jeg har be­hov for. Ved­kom­men­de sjek­ket en­da­til med en an­nen lege på lege­sen­te­ret først, hel­ler ikke den­ne vil­le skri­ve ut noe. De sa at det­te var av­hen­gig­hets­ska­pen­de medi­si­ner. Jeg ble helt paff, sier han.

Grun­net kro­nis­ke smer­ter har han gått på mor­fin­plas­ter i 15 år. Her er han på ned­trap­ping, etter eget ut­sagn. – Her har jeg et skriv fra Helfo der det ut­tryk­ke­lig står at en navn­gitt lege ved smerte­kli­nik­ken på UNN, fast­le­gen min el­ler and­re le­ger ved fast­lege­kon­to­ret kan skri­ve ut dis­se plast­re­ne. Men nei, le­ge­ne ved Elve­bak­ken lege­sen­ter vil­le ikke skri­ve ut noe. Hel­ler ikke tre­kant­fri sub­sti­tutt­me­di­sin var ak­tu­elt. Jeg fikk fak­tisk ikke medi­si­nen for Mor­bus Crohn-syk­dom­men en­gang. Det er helt ufor­ståe­lig. Uten den­ne går det kort tid før jeg må til syke­hus, sier man­nen.

Lang rei­se

Man­nen bor i dis­trik­tet, og må set­te av hele da­gen for å kom­me inn til lege­sen­te­ret. – Nå måt­te jeg rei­se hjem, 14 mil pluss ferge­tur, med ufor­ret­tet sak. Og det er ty­de­lig­vis ikke vits å dra til­ba­ke til lege­sen­te­ret med mind­re fas­te­le­gen er til­ste­de. Det har va­ert pro­ble­mer før, når fast­le­gen er borte. Men den­ne opp­le­vel­sen er den ver­ste jeg har hatt med lege­sen­te­ret, sier han. – Jeg er jo syk, og får ikke hjelp! Om lege­sen­te­ret el­ler le­ge­ne had­de gid­det vil­le det­te va­ert løst, det er jeg sik­ker på.

Går van­lig­vis greit

Al­ta­pos­ten har for­søkt å kom­me i kon­takt med lege­sen­te­rets fun­ge­ren­de le­der samt man­nens fast­le­ge fre­dag i for­ri­ge uke og man­dag. Vi har fore­lø­pig ikke lyk­kes. Men på ge­ne­relt grunn­lag sier kom­mune­over­lege Ken­neth Jo­han­sen at det er van­lig å hen­vi­se pa­si­en­ter til fast­le­ge når A- el­ler B-pre­pa­ra­ter skal skri­ves ut. – Og det­te tar tid. Le­ge­ne skal gjø­re sine egne vur­de­rin­ger rundt en pa­si­ent, og står selv an­svar­li­ge om de vel­ger å skri­ve ut re­sept­be­lagt medi­sin. Le­ge­ne prø­ver alltid å dek­ke opp for hver­and­re, men det er ikke alltid det lø­ser seg, sier han.

Rå­det fra kom­mune­over­le­gen er å va­ere i for­kant, ikke minst om le­gen har et plan­lagt fra­va­er som kom­mer. – Det­te gjel­der bå­de pa­si­ent og fast­le­ge. Det er ikke alltid det går, da det er be­grens­nin­ger på vis­se ty­per medi­si­ner, men man bør prø­ve så godt man kan å leg­ge en plan ved fra­va­er. – Den­ne pa­si­en­ten er i ferd med å gå fri for medi­si­ner. Er det 113 som er nes­te? – Det­te skal gjø­res på fast­lege­sen­te­ret. Ved lege­vak­ta er man enda mer re­strik­ti­ve på medi­si­ner. Fast­lege­sen­te­ret og pa­si­ent bør prø­ve å fin­ne ut av det­te så godt det lar seg gjø­re. Men så skjer det dess­ver­re fra tid til an­nen at en pa­si­ent blir stå­en­de uten medi­sin. I de al­ler fles­te til­fel­ler lø­ser det seg, for ek­sem­pel ved at en an­nen lege over­tar. Ut­ford­rin­gen er om le­ge­ne er vel­dig pres­set på tid.

Ett plas­ter gjen­står

Da Al­ta­pos­ten slår på trå­den man­dag for å sjek­ke ståa, sier man­nen at han kun har ett mor­fin­plas­ter igjen, og at han har det­te på seg i skri­ven­de stund. – Jeg er så dår­lig i ma­gen at jeg bare lig­ger her nå. Jeg må kom­me meg inn til Al­ta i mor­gen for en nød­time, og da er jeg nødt til å få medi­si­ner. Det fin­nes ikke al­ter­na­ti­ver, sier han, før han ber om å få leg­ge på slik at han kan sove.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.