Får 20 mill.

Na­e­rings­liv, bo­lig og bo­lyst må prio­ri­te­res, sier Lop­pa Ap.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

22,6 mil­lio­ner fra fra hav­bruks­fond og cir­ka 10 mil­lio­ner fra grøn­ne kon­se­sjo­ner gir Lop­pa-sam­fun­net en gave­pak­ke av de sjeld­ne. Ord­fø­rer­par­ti­et Høy­res gruppe­le­der Stå­le Saet­her man­te umid­del­bart til var­som­het og hel­het­lig tenk­ning, mens Ar­bei­der­par­ti­ets lo­kal­lags­le­der Kim Gø­ran Pe­der­sen har pekt ut tre sat­sings­om­rå­der for å snu tren­den: Na­e­rings­liv, bo­li­ger og bo­lyst er stikk­or­det.

– Vi er selv­føl­ge­lig sva­ert for­nøyd med at opp­dretts­na­e­rin­gen gir av­kast­ning i en pres­set kom­mune­øko­no­mi. Det­te gir kom­mu­nen sto­re mu­lig­he­ter, men også di­lem­ma­er knyt­tet til hvor­dan vi skal for­val­te pen­gen? Vi er i en si­tua­sjon der folke­tal­let syn­ker, pro­sent­an­de­len unge blir faer­re og det fø­des for få nye Lop­pa-bor­ge­re, på­pe­ker Pe­der­sen.

Rei­se­liv og fiske­ri

Blant spo­re­ne Lop­pa Ap øns­ker å for­føl­ge er reise­livs­na­e­rin­ga. – På vårt ini­tia­tiv har kom­mu­nen fått satt i gang et mu­lig­hets­stu­die for na­tur­ba­sert rei­se­liv, der pla­nen er at hele kom­mu­nen blir en spen­nen­de reise­livs­de­sti­na­sjon. Fot­tu­rer om som­mer­en, topp­tu­rer på ski om vin­te­ren og and­re spen­nen­de ak­ti­vi­te­ter skal gjø­re oss at­trak­ti­ve, fore­slår Pe­der­sen på veg­ne av Lop­pa Ap, sam­ti­dig som

Det fin­nes blant an­net pla­ner om etab­le­ring av land­skaps­ho­tell på Yst­nes i Øks­fjord. – Det­te pas­ser som hånd i hans­ke i for­hold til na­tur­ba­sert rei­se­liv, me­ner han. Han me­ner at til­rette­leg­ging for na­tur­ba­sert rei­se­liv vil va­ere nøk­ke­len i for­hold til å for­me hele Lop­pa som reise­livs­de­sti­na­sjon. Sam­ar­beid på tvers i re­gio­nen vil også bli vik­tig for å sik­re en ba­ere­kraf­tig sat­sing.

Na­e­rings­po­li­tikk uten å ten­ke fiske­ri i Lop­pa er na­tur­lig­vis uak­tu­elt. – Det er vår vik­tigs­te na­e­ring, så det blir om å gjø­re å byg­ge opp et fiskeri­fond som kan sti­mu­le­re til ak­ti­vi­tet, sier han.

Bo­li­ger og fler­bruks­hus

Lop­pa Ap har len­ge va­ert opp­tatt av bo­lig­si­tua­sjo­nen.

– Vi vet at ek­sis­te­ren­de na­e­rings­liv pe­ker på mang­len­de bo­li­ger av god stan­dard som hem­men­de for sin ut­vik­ling. Det­te må vi gjø­re noe med, sier lo­kal­lags­le­de­ren til Ap. Et kom­pe­tanse­sen­ter og fler­bruks­bygg i Øks­fjord har også va­ert høyt på prio­ri­te­rings­lis­ta, der man sam­ler flest mu­lig funk­sjo­ner in­nen barne­hage, sko­le, bi­blio­tek, idrett og an­net i sam­me bygg.

– Vi na­er­mer oss nå slut­ten på for­pro­sjek­tet, og kom­mu­ner­sty­ret skal snart ta stil­ling til plas­se­ring og byg­ging av et slikt bygg. Det­te vil kun­ne gi et stort løft for kom­mu­nen, og gjø­re oss at­trak­ti­ve for na­e­rings­liv og jobb­sø­ke­re, me­ner Lop­pa Ap, som også me­ner at norsk­un­der­vis­ning blir sa­er­de­les vik­tig når folk og fa­mi­li­er vil slå seg ned i Lop­pa, he­ter det i en presse­mel­ding.

Lop­pa Ap øns­ker fo­kus på po­si­ti­vi­tet og mu­lig­he­ter for mid­le­ne.

– De gir oss hand­lings­rom til å ten­ke nytt. Vi må bli bed­re på å se mu­lig­he­ter i ste­det for be­gren­sin­ger. Va­er med på å snak­ke Lop­pa opp, ikke ned, er an­mod­nin­gen fra Kim Gø­ran Pe­der­sen.

STO­RE SUM­MER: Lop­pa får nå nyte godt av hav­bruks­fond og grøn­ne mid­ler. – Vi må bru­ke hand­lings­rom­met som ska­pes for å gi et nytt løft, me­ner Kim Gø­ran Pe­der­sen, le­de­ren i Lop­pa Ap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.