Et­ter­ly­ser hå­re­te mål

Bård Flo­vik me­ner Al­ta IF har po­ten­si­al som ikke ut­nyt­tes.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no

Den tid­li­ge­re Tromsø-tre­ne­ren over­tok som sjef for Al­ta IFS fot­ball­her­rer da Ru­ne Rep­vik ga seg etter fjor­års­se­son­gen. Det vis­te seg å va­ere et godt trekk av klubb­le­del­sen. Sports­lig sett har Al­ta IF gjort det me­get bra un­der Bård Flo­viks le­del­se. Etter 20 se­rie­run­der er la­get num­mer tre - kun fi­re po­eng bak se­rie­le­der Fred­rik­stad.

– Res­surs­sterkt sam­funn

Men Flo­vik er ikke ute­luk­ken­de opp­tatt av det som skjer på fot­ball­ba­nen. Etter drøyt åtte må­ne­der i Nord­lys­byen har han gjort seg noen tan­ker om klub­ben og Al­ta-sam­fun­net ge­ne­relt, og han me­ner at det er fullt mu­lig å øke am­bi­sjons­ni­vå­et fle­re hakk.

– Det er vel­dig mye som er in­ter­es­sant med Al­ta, ikke bare fot­bal­len. Jeg har ob­ser­vert litt av kul­tu­ren her i byen si­den jeg kom hit. Det er mye som er bra, og noe som er mind­re bra. Det som im­po­ne­rer meg mest er hvor res­surs­sterkt Al­ta-sam­fun­net er. Her er det vir­ke­lig mu­lig å få ting gjort, fast­slår Bård Flo­vik, som har man­ge ide­er om hvor­dan klub­ben han nå er ho­ved­tre­ner i kan ut­nyt­te po­ten­sia­let i stør­re grad.

– Jeg sy­nes vi må tør­re å va­ere litt rå­ere, mer am­bi­siø­se og strek­ke oss len­ger. Det hol­der ikke bare å ha lyst til å lyk­kes og la det va­ere med det. Hvis klub­ben gjør de rik­ti­ge tin­ge­ne er det fullt mu­lig å ta nye steg for klub­ben og styr­ke merke­va­ren «Finn­marks stolt­het». Jeg me­ner at Al­ta IF kan kjem­pe om en elite­se­rie­plass i lø­pet av tre til fem år, og det er ikke noen urea­lis­tisk mål­set­ting i mine øyne. Troms­da­len har klart det, og jeg ser in­gen grunn til at vi skal va­ere dår­li­ge­re enn TUIL. Det er am­bi­sjo­ner som det­te jeg sav­ner, sier Flo­vik til A-spor­ten.

Tren­ger et skik­ke­lig an­legg

For or­dens skyld, Troms­da­len er for øye­blik­ket på syv­ende­plass i Obos-liga­en og kjem­per om en kva­lik­plass. De to bes­te ryk­ker opp, mens la­ge­ne fra fjer­de- til sjette­plass mø­tes til opp­rykk­s­kva­li­fi­se­ring etter at se­ri­en er fer­dig­spilt. Et av dis­se la­ge­ne kan ta ste­get opp i Elite­se­ri­en nes­te se­song.

Bård Flo­vik trek­ker frem tre punk­ter som han me­ner Al­ta IF må få på plass for å kun­ne kon­kur­re­re på et høy­ere nivå enn 2. di­vi­sjon. Det førs­te er an­leggs­ut­vik­ling.

– Det­te er nok det al­ler vik­tigs­te. Al­ta IF er nødt til å få på plass et eget an­legg som gir klub­ben iden­ti­tet og stolt­het. Det vil bety enormt mye for en­tu­si­as­men i byen, ikke minst blant spil­le­re, pub­li­kum og sam­ar­beids­part­ne­re. Jeg vet at det job­bes tungt med å få det­te på plass nede på Aron­nes. Det­te vil va­ere et kjempe­løft for Al­ta IF og klub­bens med­lem­mer. Punkt num­mer to er hå­re­te mål. – Det­te har jeg al­le­re­de sagt en del om. Vi må ha lyst til å ut­vik­le oss vi­de­re og gjø­re det bed­re, og det hol­der ikke bare å pra­te om det. Det må gjen­nom­fø­res. Jeg øns­ker meg kon­kre­te, am­bi­siø­se pla­ner på bor­det som ska­per en­tu­si­as­me både inn­ad i klub­ben, hos lo­kal­be­folk­nin­gen og i na­e­rings­li­vet. Det er man­ge ta­len­ter i Al­ta, og res­sur­se­ne er der. Jeg kan ikke bare sit­te ro­lig å se på at vi ikke ut­nyt­ter de mu­lig­he­te­ne.

Øns­ker seg topp­idretts­gym­nas

Det sis­te punk­tet på Flo­viks lis­te er ta­lent­ut­vik­ling. Han me­ner de bes­te unge fot­ball­spil­ler­ne i Nord­lys­byen tren­ger en mye bed­re ut­vik­lings­are­na enn de har i dag.

– Mine er­fa­rin­ger med Al­ta vi­dere­gå­en­de sko­le har va­ert alt an­net enn gode. Jeg vil fak­tisk gå så langt å si at det er en for­del at fot­ball­spil­ler­ne ikke tar topp­idrett i Al­ta. Det øker i hvert fall ikke sann­syn­lig­he­ten for å bli god. De er mye i ak­ti­vi­tet, men det be­tyr vel­dig lite. Den ene da­gen kjø­rer de tes­ter, og så skal de plut­se­lig ut på tur. Det hen­ger ikke sam­men med det som kre­ves for å bli en god fot­ball­spil­ler. Jeg er sva­ert kri­tisk til opp­leg­get som sko­len har for ta­len­te­ne.

– Jeg me­ner at man bør se på mu­lig­he­ten for å få til en lig­nen­de mo­dell som Tromsø IL ny­ter godt av. Topp­idretts­gym­na­set i Is­havs­byen sør­ger for en op­ti­mal hver­dag for ele­ve­ne der ut­dan­ning og tre­ning går hånd i hånd. Det hol­der ikke å va­ere ung og lo­ven­de. Det er nødt til å va­ere et hel­het­lig ap­pa­rat som tar vare på ta­len­te­ne, da gjer­ne i tett sam­ar­beid med klub­be­ne slik at man i stør­re grad kan på­vir­ke tre­nings­ar­bei­det. Det har vi ikke i Al­ta, kom­men­te­rer han.

– Jeg har sett ef­fek­ten av det gode ta­lent­ar­bei­det i Tromsø. Det må leg­ges skik­ke­lig til ret­te for de bes­te ut­øver­ne i al­ders­grup­pa 16-20 år, og da ten­ker jeg ikke bare på de størs­te fot­ball­ta­len­te­ne. Også de bes­te in­nen lang­renn, svøm­ming og hånd­ball, for å nev­ne noen idret­ter, bør ha en slik mu­lig­het. Et av TILS størs­te unge ta­len­ter nå for ti­den er 18-årin­gen Mar­cus Pe­der­sen fra Ham­mer­fest. Flo­vik sy­nes at det er synd at de al­ler bes­te må ut av fyl­ket for å kom­bi­ne­re topp­idrett og skole­gang.

– Med et topp­idretts­gym­nas vil­le Al­ta IF hatt en fair sjan­se til å sik­re seg de størs­te ta­len­te­ne i Finn­mark. Det er vei­en å gå hvis man skal ta et steg vi­de­re. Vi har ikke øko­no­mi til å hen­te etab­ler­te topp­spil­le­re, og det er jo hel­ler ikke det vi øns­ker å gjø­re. Vi vil ha et flagg­skip i Finn­mark som i all ho­ved­sak be­står av lo­ka­le gut­ter, og skal de bli gode nok til å spil­le på et høy­ere nivå er vi nødt til å va­ere rå på ta­lent­ut­vik­ling.

Har tro på Al­ta

Han bru­ker ta­lent­ful­le Mar­co Mauno Jo­hann­es­sen som ek­sem­pel på at man tren­ger en Ntg-mo­dell i Al­ta.

– Mar­co er en vel­dig lo­ven­de spil­ler som kan nå langt, men jeg fø­ler ikke at han får den støt­ten og hjel­pen han tren­ger fra Al­ta vi­dere­gå­en­de sko­le ak­ku­rat nå. Jeg har ald­ri hatt noen dia­log med sko­len om tre­nings­opp­legg el­ler and­re ting. Det sy­nes jeg er rart. Nål­øyet for å nå top­pen i den­ne idret­ten er utro­lig trangt, og det blir eks­tra vans­ke­lig der­som for­ut­set­nin­ge­ne ikke er op­ti­ma­le. Jeg sy­nes vi må an­stren­ge oss mer og leg­ge bed­re til rett for at en spil­ler som Mar­co skal få mest mu­lig ut av skole­da­gen. Det hjel­per ikke å tre­ne hvis man tre­ner feil, fast­slår Flo­vik, som hå­per at dis­se tan­ke­ne kan få alta­va­e­rin­ge­ne til å gjø­re seg opp en me­ning om hvor­dan de øns­ker at Al­ta og Al­ta IF skal frem­stå i åre­ne som kom­mer.

– Jeg har vel­dig tro på at det er mu­lig å gjø­re sto­re ting her hvis vi be­stem­mer oss for det. Vi må stå sam­men, in­volve­re de ret­te per­sone­ne og ska­pe en­tu­si­as­me. La oss kom­me i gang med det umid­del­bart, smi­ler Bård Flo­vik.

KLA­RE ME­NIN­GER: Al­ta IFS ho­ved­tre­ner Bård Flo­vik me­ner klub­ben må bli bed­re på tre om­rå­der. Med rik­ti­ge grep tror han fot­bal­len i Al­ta kan nå nye høy­der. (Foto: Stef­fen­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.