Over­ras­ket over ved­tak

Re­gion­vei­sjef Naimak me­ner tun­nel er en dyr løs­ning.

Altaposten - - Nyheter - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

– Jeg er vel­dig over­ras­ket, og det er na­er­mest utro­lig at Al­ta kom­mu­ne leg­ger inn en slik for­ut­set­ning for sitt ved­tak om lo­ka­li­se­ring av den nye sen­trums­sko­len. De tra­fikk­løs­nin­ge­ne som ved­ta­ket nev­ner er ikke in­ne i noen pla­ner, er ikke plan­lagt, kost­nads­be­reg­net el­ler fi­nan­siert, sier re­gion­vei­sjef Tor­bjørn Naimak i en kom­men­tar til Al­ta­pos­ten, før han leg­ger til:

– Jeg må i til­legg be­mer­ke at vi har fått et ved­tak med noen for­ut­set­nin­ger hvor vi ikke er in­for­mert, og uten at det er kon­fe­rert med oss som har an­sva­ret for vei­ut­byg­ging og tra­fi­ka­le for­hold.

Ved­ta­ket

Med 18 mot 17 stem­mer ved­tok kom­mune­sty­ret å leg­ge sen­trums­sko­len til Al­ta vest, det vil si al­ter­na­tiv 3B som er ut­re­det av kon­su­lent­sel­ska­pet WSP. Det be­tyr sa­ne­ring av skole­byg­ge­ne i Bosse­kop, og byg­ging av en helt ny og mo­der­ne sko­le in­nen­for en to­tal­ram­me på 400 mil­lio­ner kro­ner. Å leg­ge E6 i tun­nel ble nevnt som et tra­fikk­sik­ker­hets­til­tak i ved­ta­ket.

Ar­bei­der­par­ti­ets Ole Stei­nar Øst­lyn­gen på­pe­ker at de ikke har for­ut­satt E6 i tun­nel. – Jeg kan ga­ran­te­re at før sko­len tas i bruk skal vi ha en plan­fri krys­sing og at tra­fikk­løs­nin­gen skal va­ere trygg. At pri­ma­er­løs­nin­gen, med vei­en i tun­nel, skal på plass og at Sta­ten skal ta reg­nin­ga, for­står vel alle at jeg ikke vil el­ler kan ga­ran­te­re. Det fin­nes det hel­ler ikke grunn­lag for i mine ut­ta­lel­ser, sier Øst­lyn­gen.

Han sier til Al­tapso­ten at ga­ran­ti­en gjel­der plan­fri over­gang. Det kan va­ere bro over, gang­vei un­der el­ler rett og slett E6 i tun­nel un­der bakke­nivå. – Blir kjempe­dyrt Re­gion­vei­sje­fen vil ikke spe­ku­le­re hvor man­ge mil­lio­ner, el­ler hund­re mil­lio­ner, pri­sen vil bli ved å leg­ge tra­fik­ken for­bi Bosse­kop sko­le i tun­nel/un­der bakke­nivå.

– For å kun­ne si noe for­nuf­tig om pris på det­te, så må vi ha kjenn­skap til en del for­ut­set­nin­ger. Det får vi kun gjen­nom ut­red­ning og der­et­ter de­talj­plan­leg­ging. Som sagt fin­nes det ikke én enes­te kro­ne i NTP til det­te til­ta­ket, og det er hel­ler ikke nevnt i noen pla­ner. Så får and­re vur­de­re hvor rea­lis­tisk det er at Sta­ten skal fi­nan­siere til­ta­ket etter en forut­gå­en­de dia­log med Al­ta kom­mu­ne, på­pe­ker Tor­bjørn Naimak.

FOR­UT­SET­TER IKKE TUN­NEL: Ole Stei­nar Øst­lyn­gen og Ap sier de ikke for­ut­set­ter E6 i tun­nel, men en plan­fri krys­sing.

DYR FOR­UT­SET­NING: Å leg­ge E6 ved Bosse­kop sko­le i tun­nel for å bed­re tra­fikk­sik­ker­het for ele­ve­ne på den nye sen­trums­sko­len og fri­gjø­re are­al, kan vise seg å bli en dyr løs­ning. Re­gion­vei­sjef Tor­bjørn Naimak (inn­felt) sier det blir "kjempe­dyrt".

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.