Et pro­sjekt som er lan­sert po­li­tisk

Altaposten - - Nyheter -

Råd­mann Bjørn-atle Han­sen be­kref­ter at E6 ved Bosse­kop sko­le i tun­nel er et pro­sjekt som er lan­sert po­li­tisk, og at ad­mi­ni­stra­sjo­nen kun har for­ut­satt at myke tra­fi­kan­ter skal kun­ne krys­se E6 trygt ved at det byg­ges gang­bro.

– Sel­ve den nye sko­len, med plass til 600 ele­ver som er ved­tatt bygd i Bosse­kop, er an­slått til en kost­nad på 269 mil­lio­ner kro­ner. I den­ne sum­men lig­ger en fler­bruks­hall og kost­na­de­ne ved å byg­ge ny fot­ball­bane og skøyte­ba­nen som BUL mis­ter. Sann­syn­lig­vis bygd på Bre­ve­rud og be­reg­net å kos­te 25 mil­lio­ner kro­ner, for­kla­rer råd­man­nen. – Kost­nads­es­ti­ma­te­ne for en sko­le på Kom­sa er 269 mil­lio­ner kro­ner mi­nus 25 mil­lio­ner kro­ner. Vil da sam­men­lign­ba­re kost­na­der for sko­le i Bosse­kop va­ere 269 mil­lio­ner kro­ner pluss kost­na­de­ne ved å leg­ge vei­en i tun­nel? – Skal vei­en leg­ges i tun­nel og Al­ta kom­mu­ne tar kost­na­de­ne vil det for­dy­re pro­sjek­tet i Bosse­kop. Hvor stor for­skjel­len blir i for­hold til Kom­sa-al­ter­na­ti­vet av­gjø­res av hvor dyre tra­fi­ka­le og in­fra­struk­tur­kost­na­der vil­le blitt om Kom­sa had­de blitt valgt, og hva de tra­fi­ka­le løs­nin­ge­ne som vel­ges for Bosse­kop vil få som slutt­pris. Med en ram­me på 400 mil­lio­ner ser det ut til at vi har en roms­lig ram­me for å dek­ke både bygge­kost­nad og in­fra­struk­tur­kost­nad. – Hvor lang tid vil det ta for deg og ad­mi­ni­stra­sjo­nen å få en­de­lig kost­nads­ram­me på bor­det? – Ved­ta­ket er gjort. Nå skal ad­mi­ni­stra­sjo­nen ut til kon­su­len­ter og ar­ki­tek­ter for å plan­leg­ge sko­len og få fram et kost­nads­over­slag. I kon­sept­fa­sen vil også hø­ring og med­virk­ning fra la­ere­re, for­eld­re og lo­kal­mil­jø bli vik­tig. Den fa­sen vil ta 10 må­ne­der. Der­et­ter blir det an­bud og rea­li­se­ring slik at vi for­hå­pent­lig­vis kan set­te spa­den i jor­da i 2020. Her er punkt 3 i ved­ta­ket som be­skri­ver de tra­fi­ka­le løs­nin­ge­ne ved ny­sko­len i Bosse­kop: «Det er en for­ut­set­ning for rea­li­se­ring av sko­le i Bosse­kop, at de tra­fi­ka­le løs­nin­ge­ne rundt E6 i om­rå­det blir løst på en til­freds­stil­len­de måte. Pri­ma­ert bør E6 leg­ges un­der bak­ken for­bi sko­len slik at area­le­ne som stø­ter inn­til sko­len langs nord­si­den blir tra­fikk­fri. Det­te vil ha en dob­bel ef­fekt ved at det fri­gjø­res area­ler, samt at det­te på per­ma­nent ba­sis kan gi tra­fikk­løs­ning for Bosse­kop­krys­set. Al­ta kom­mu­ne bes star­te drøf­tin­ger med Sta­tens vei­ve­sen om per­ma­nen­te løs­nin­ger for tra­fikk­si­tua­sjo­nen i Bosse­kop i lys av kom­mune­sty­rets ved­tak om ny sko­le.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.