– For­norsk­ning ga faer­re fat­ti­ge

Odd Mat­his Ha­et­ta med brann­fak­kel.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Larsen han­ne@al­ta­pos­ten.no

Fors­ke­ren, for­fat­te­ren og den tid­li­ge­re første­ama­nu­en­si­sen Odd Mat­his Ha­et­ta me­ner sa­me­nes livs­vil­kår vil­le va­ert dår­lig uten for­norsk­nin­gen. Ek­sem­pel­vis vil­le fat­tig­dom og al­ko­ho­lis­me va­ert et langt stør­re pro­blem, hev­der han.

– Look to Rus­sia, sier Ha­et­ta, og vi­ser til sa­mer, som han me­ner le­ver un­der sva­ert dår­li­ge kår for­di de ikke har tatt del i den rus­sis­ke so­si­al- og vel­stands­ut­vik­lin­gen.

Har stått stil­le

– Det har va­ert sva­ert li­ten grad av rus­si­fi­se­ring blant sa­mer og and­re nord­li­ge ur­folk i Russ­land, og der ser vi at de­res leve­stan­dard har stått helt stil­le. Leve­al­de­ren er lav, de har mye tu­ber­ku­lo­se, an­alfa­be­tis­me, fat­tig­dom og al­ko­ho­lis­me, for­kla­rer Ha­et­ta, som me­ner sam­men­lig­nin­gen er re­ell.

– Vi har Russ­land å sam­men­lig­ne oss med, men det er så langt in­gen som har va­ert in­ter­es­sert i å fors­ke på det­te, sier den fritta­len­de sam­funns­de­bat­tan­ten.

Bru­tal for­norsk­ning

For­norsk­nin­gen av sa­mer i Nor­ge tok til på midt­en av 1800-tal­let og var­te helt frem til 1960. Den var hard og bru­tal. Må­let var å gjø­re sa­mer om til «gode nord­menn», først og fremst ved å ta fra dem de­res eget språk, de­res kul­tur og leve­måte. Ha­et­ta me­ner ikke på noen måte at for­norsk­nin­gen kan for­sva­res og me­ner at bå­de ideo­lo­gi­en bak, samt må­ten det ble ut­ført på, var helt gal.

– Det var gans­ke pri­mi­ti­ve me­to­der, slår han fast.

Li­ke­vel me­ner han det er på sin plass å ta med den­ne di­men­sjo­nen. Uten at sa­me­ne had­de la­ert seg norsk og der­med fått seg ut­dan­nel­se og ret­tig­he­ter på lin­je med nors­ke bor­ge­re, så vil­le de ikke ha tatt del i den nors­ke vel­stands- og vel­ferds­ut­vik­lin­gen.

– Nei, det er som sagt bare å se til Russ­land, sier Ha­et­ta.

– Kun­ne ikke sa­me­ne ha bygd opp sa­mis­ke ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner, uten å ha blitt for­nors­ket?

– Nei, og de had­de hel­ler ikke be­hov for ut­dan­ning med sitt leve­sett. Det er litt som det len­ge har va­ert i Finn­mark for­øv­rig, hvor man har kun­net få seg jobb rett etter ung­doms­sko­len. Men i dag er det ikke slik. I dag må du ha ut­dan­nel­se, uan­sett hva du ska gjø­re. Har du ikke ut­dan­nel­se, er du na­er­mest uten ret­tig­he­ter, me­ner Ha­et­ta. – På hvil­ken måte kun­ne det sa­mis­ke folk fått ut­dan­nel­se, om de øns­ket det, uten å ty til for­norsk­ning?

– Iden­ti­tet er vel­dig sterkt knyt­tet til språk og det er i sko­le -og språk­po­li­tik­ken man kun­ne ført en mil­de­re lin­je. Jeg tror ikke man på na­e­rings- og vel­ferds­po­li­tik­ken kun­ne gjort så mye. Nor­ge er et de­mo­kra­ti og folk kan vel­ge sin livs­stil, sier Ha­et­ta.

Ble vin­ner­ne

Han min­ner også om at vel­stan­den len­ge var lav i he­le Nord-nor­ge, men at det ble de som kun­ne norsk som ble vin­ner­ne da so­si­al- og vel­ferds­til­ta­ke­ne be­gyn­te å kom­me nord­over.

– Da var det de som kun­ne kom­mu­ni­se­re, og som kun­ne kom­me til et of­fent­lig kon­tor og snak­ke for seg, som fikk hjelp og mid­ler, sier han – og leg­ger til at man ikke skal len­ger til­ba­ke i tid enn til 1960- og 70-tal­let for å se at sa­mer had­de lite å stil­le opp med mot myn­dig­hets­per­soner og det of­fent­li­ge by­rå­kra­ti.

Fikk ikke er­stat­ning

Han nev­ner et selv­opp­levd ek­sem­pel fra 1974, da det iføl­ge Ha­et­ta reg­net fle­re gan­ger mer enn nor­malt i juli og au­gust, og hvor fa­ren, som var gård­bru­ker i Kau­to­kei­no, fikk øde­lagt mye av av­lin­ge­ne.

– Jeg hjalp min far med å søke er­stat­ning for av­lin­ge­ne, men det kom av­slag med be­grun­nel­se om at det skul­le va­ere 30-40 pro­sent tap av av­lin­ge­ne, før slikt ble gitt. Så slik var det. Like­le­des var det da vei­en ble bygd mot Fin­land. Da var det dyr­ket på begge si­der, og vei­en gikk fle­re hund­re me­ter tvers igjen­nom min fars jor­der. Fa­ren min måt­te da skri­ve un­der på at han ald­ri skul­le kre­ve er­stat­ning, sier Ha­et­ta.

Un­der forsk­nings­da­ge­ne ved Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet cam­pus Al­ta, var Ha­et­ta pa­nel­del­ta­ker un­der et se­mi­nar der Ma­ri Boi­ne var he­ders­gjest. Her strei­fet Ha­et­ta så­vidt inn­om si­tua­sjo­nen til sa­me­ne i Russ­land. Te­ma­ene gikk el­lers på ut­dan­ning, språk, sja­ma­nis­me, for­norsk­ning og sann­hets­kom­mi­sjo­nen.

(Foto: Han­ne Larsen)

BRU­TAL VIR­KE­LIG­HET: Odd Mat­his Ha­et­ta me­ner for­norsk­nin­gen var bru­tal og pri­mi­tiv, men tror sa­me­ne had­de opp­levd mer fat­tig­dom og al­ko­ho­lis­me uten tvangs­trøya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.