Im­po­nert pre­si­dent

– Al­ta er vir­ke­lig god på til­rette­leg­ging for ung­dom, men­te stor­tings­pre­si­dent Tone Wil­helm­sen Trø­an.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Selv­es­te stor­tings­pre­si­den­ten fikk både ny­he­ten og om­vis­ning i hu­set da haun gjes­tet Al­ta her om da­gen. Kul­tur­le­der i Al­ta kom­mu­ne og tid­li­ge­re le­der av Hu­set, ung­dom­mens hus i Al­ta, Tor Helge Reins­nes Mo­en, vis­te nem­lig stor­tings­pre­si­dent Tone Wil­helm­sen Trø­an med føl­ge rundt på Hu­set for­le­den dag. Da tu­ren gikk ned i kjelle­lo­ka­let, hvor det nå ned­lag­te mekke­verk­ste­det holdt til, kom ny­he­ten. – Her skal vi inn­ret­te et e-sport­sen­ter, av­slør­te kul­tur­le­de­ren.

Gjør mye rik­tig

– Det hø­res spen­nen­de ut, re­pli­ser­te stor­tings­pre­si­den­ten, som kun­ne for­tel­le at hun selv had­de fa­mi­lie som del­tok i uli­ke e-sports­gre­ner. Trø­an snak­ket også om hvor utro­lig re­ak­sjons­evne de al­ler bes­te e-spor­ter­ne har og sa hun syn­tes Al­ta kom­mu­ne vir­ke­lig la godt til ret­te for ung­dom som ikke spil­ler fot­ball, hånd­ball el­ler dri­ver med an­nen idrett.

– Jeg kon­sta­te­re at ver­den har gått vi­de­re si­den jeg var le­der av Hu­set og jeg vet vel egent­lig nes­ten in­gen­ting om ung­doms­kul­tu­ren i dag. Litt vet jeg, men det vi­ser seg at nes­ten halv­par­ten av alle ung­dom­mer hol­der på med e-sport i en el­ler an­nen form, mens vi hol­der på med alt mu­lig an­net. Der­for skal vi ta i bruk det som var mekke­verk­ste­det og inn­re­de det til e-sports­sen­ter. I den for­bin­del­sen skal vi først på stu­die­tur til Kval­sund, der de har gått foran i den­ne sports­gre­nen. Vi kan helt åpen­bart la­ere mye av den­ne lil­le nabo­kom­mu­nen vår, sier Reins­nes Mo­en.

Tren­ger litt hjelp

– Så nå står dere foran en om­byg­ging av hele Hu­set for å sat­se på e-sport, dere som egent­lig er et til­bud til dem som ikke dri­ver med sport?

– Nei­da, det skal ikke noen stor om­byg­ging til. Det vi må gjø­re er å få sagd et hull i gul­vet her med be­tong­sag, og så må vi få svei­set en trapp fra førs­te eta­sje og ned til e-sports­sen­te­ret. La meg si det sånn, at hvis det er en­tre­pre­nø­rer med en be­tong­sag og le­dig ka­pa­si­tet som kan ten­ke seg å job­be litt dug­nad for Ung­dom­mens hus el­ler noen som er flin­ke med sveise­ap­pa­rat og kan hjel­pe oss med å få på plass ei vin­de­l­trapp ned til kjel­le­ren, så bare ta kjontakt, for vi skal ikke til med sto­re om­byg­gings­ar­bei­der for å få på plass det­te sen­te­ret. Det som kre­ver noen mid­ler, er inn­kjøp av bord og sto­ler og en del data­ma­ski­ner, men det­te reg­ner jeg ikke med skal by på noe stort pro­blem for Hu­set har en del egen­ka­pi­tal i form av pro­sjekt­mid­ler og mang­ler vi de­ret­ter pen­ger fin­nes det sva­ert man­ge kil­der man kan søke for å fin­ne nød­ven­di­ge mid­ler, sier Reins­nes Mo­en.

Sor­ger og gle­der

– Det er så mye pro­sjekt­pen­ger i ver­den, og det er både til sorg og gle­de. Sorg for­di man le­ver fra hånd til munn, men også en gle­de, for har du et godt pro­sjekt så fin­nes det pen­ger, sier en op­ti­mis­tisk kul­tur­le­der til slutt. Så kan man spør­re seg: Hva er egent­lig e-sport? Sliik de­fi­ne­rer Sto­re nors­ke lek­si­kon det­te:

«E-sport el­ler elek­tro­nisk sport er elek­tro­nisk kon­kur­ranse­spil­ling som fore­går på et visst pro­fe­sjo­nelt nivå. E-sports­ut­øve­re kon­kur­re­rer mot hver­and­re i uli­ke data­spill på data­ma­ski­ner el­ler spill­kon­sol­ler, som re­gel med penge­pre­mi­er til de ster­kes­te ut­øver­ne. Opp­slut­nin­gen rundt e-sport har vokst vold­somt de sis­te åre­ne. I dag kan pro­fe­sjo­nel­le tur­ne­rin­ger føl­ges av fle­re mil­lio­ner men­nes­ker ver­den over. I fle­re land har man be­gynt å sen­de e-sport på na­sjo­na­le Tv-ka­na­ler, der­iblant i Sør-ko­rea, Sve­ri­ge og Nor­ge.», he­ter det i lek­si­kon.

Gi­gant­sat­sing

Hu­set i Al­ta har åpent seks da­ger i uka, alle da­ger fra 14 til 21. Ak­ti­vi­te­te­ne er uli­ke fra dag til dag, men at vik­tig sam­lings­punkt er det, kan­skje sa­er­lig for borte­bo­en­de ele­ver.

Det var ikke spe­si­elt po­pu­la­ert ved Ung­dom­mens hus at fyl­kes­po­li­ti­ker­ne i ste­det for å gå skik­ke­lig inn med mid­ler og fort­set­te støt­ten til pro­sjek­tet Gi­gant, som gir unge mu­si­ker­spi­rer an­led­ning til å spil­le inn en egen låt, i ste­det sat­set pen­ge­ne på mu­si­ker­stil­lin­ger i klas­sisk mu­sikk. Ei­rik Au­ne ved Hu­set me­ner kutt til ung­dom­men er man­gel på sat­sing på fram­ti­da.

– Gi­gant re­krut­te­rer unge mu­si­ke­re, de får et til­bud som gjør at de får opp in­ter­es­sen for mu­sikk, de ska­per seg nett­ver­ke og skaf­fer seg kunn­ska­per og så sø­ker de seg kan­skje inn på mu­sikk­lin­ja i Al­ta, som til­trek­ker seg unge fra hele fyl­ket. I år vet jeg po­si­tivt at vi har to ele­ver på mu­sikk­lin­ja ved vi­dere­gå­en­de sko­le som har søkt dit etter at de har del­tatt på Gi­gant – og da snak­ker vi om ele­ver fra and­re ste­der i fyl­ket enn Al­ta, sier Ei­rik Au­ne.

Han vis­te stor­tings­pre­si­den­ten med føl­ge rundt i mu­sikk­stu­dio­et ved Hu­set og for­tal­te hvor­dan man får mu­sikk­mil­jø­et i Finn­mark til å vokse og blomst­re. Skal man få det­te til må man be­hand­le mu­sikk­mil­jø­et som ett mil­jø. – Be­tyr det at po­li­ti­ker­ne på fyl­ket tren­ger litt vok­sen­opp­la­e­ring?

– Jeg me­ner man må plas­se­re pen­ge­ne lang­sik­tig, bru­ke dem på ung­dom, de er fram­ti­da. Så rei­ser noen ut og kan­skje de kom­mer til­ba­ke og gir ver­di­er igjen til lo­kal­sam­fun­ne­ne, sier Ei­rik Au­ne.

Et fa­sci­ne­ren­de hus

Stor­tings­pre­si­den­ten sa hun var im­po­nert over hvor­dan Hu­set dri­ves og slo fast at Al­ta kom­mu­ne gjør noe som er bra og rik­tig. Noen kom­mu­ner er flin­ke­re enn and­re.

– Jeg sy­nes Al­ta gjør det­te vel­dig bra, for­di de gir ung­dom noe eks­tra ved at det er

KRE­VER IKKE MYE: Det skal ikke all­ver­den til for å etab­le­re et e-sports­sen­ter, for­kla­rer al­ta kom­mu­nes kul­tur­le­der Tor Helge Reins­nes Mo­en som en­ga­sjert kun­ne for­tel­le stor­tings­pre­si­dent Tone Wil­helm­sen Trø­en om Al­ta kom­mu­nes sat­sing på ung­doms­ak­ti­vi­te­ter.

UNG­DOM OG DE­MO­KRA­TI: Stor­tings­pre­si­dent Tone Wil­helm­sen Trø­en had­de med seg Finn­mark Høy­res stor­tings­re­pre­sen­tant Ma­ri­an­ne Hauk­land og vara­ord­fø­rer Ani­ta Håke­gård Pe­der­sen på rund­tu­ren til de uli­ke ung­doms­are­na­er i Al­ta. Trø­en ut­tryk­te gle­de over kom­mu­nens en­gasj­ment for unge, mens kul­tur­le­der Tor Helge Reins­nes Mo­en holdt snakke­tøy­et varmt om ung­dom og del­ta­kel­se i po­li­tis­ke pro­ses­ser.

UNGDOMSRÅDET: Le­de­ren i ungdomsrådet i Al­ta, Mats Suhr Pet­ter­sen, har ak­ku­rat gjort seg ferdig med et pizza­styk­ke og sam­ta­le med sto­prtings­pre­si­den­ten. Hun fikk grun­dig ori­en­te­ring om Al­ta og ung­dom, både ved hu­set, ved Sand­fal­let ung­doms­sko­le og først på da­gen ved na­eri­miljø­sen­te­ret i Kais­ku­ru.

DØRKUNST: Her har «noen» job­bet med sin egen ver­sjon av same­flag­get, slik at en av dø­re­ne ned på Mekke­verk­ste­det har fåt sin egen ut­smyk­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.