Har ster­ke­re po­si­sjon fem år etter fu­sjo­nen

Uni­ver­si­te­tet har et ster­ke­re selv­sty­re enn en høg­sko­le, me­ner vise­rek­tor Svein­ung Eike­land. Den­ne uken opp­sum­mer­te han er­fa­rin­ger fra fem år som del av UIT.

Altaposten - - Nyheter - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

– Et uni­ver­si­tet har stør­re grad av selv­sty­re enn en høg­sko­le. UIT har også en ster­ke­re na­sjo­nal po­li­tisk po­si­sjon enn HIF had­de, og det har gitt bå­de res­sur­ser og po­li­tisk gjen­nom­slag si­den 2013, sier Eike­land og leg­ger til:

– Lo­ka­le ini­tia­tiv rundt un­der­vis­ning og forsk­ning er let­te­re å rea­li­se­re gjen­nom UIT enn gjen­nom HIF. Det er dels for­di UIT har stør­re selv­sty­re og dels for­di UIT har langt stør­re tyng­de når det gjel­der å få ut­løst stat­li­ge mid­ler enn det HIF ale­ne had­de. Blant an­net god­kjen­ner UIT selv opp­ret­tel­ser av mas­ter­ut­dan­nin­ger.

Ster­ke­re mar­keds­po­si­sjon

Sam­ti­dig som UIT har en ster­ke­re po­li­tisk po­si­sjon, sier Eike­land at de også har ster­ke­re mar­keds­po­si­sjon når det gjel­der re­krut­te­ring av nye stu­den­ter og an­sat­te, samt at de let­te­re til­de­les sti­pen­dia­ter.

– Det har va­ert en sterk vekst av sø­ke­re i det na­sjo­na­le mar­ke­det til Finn­mark. Vi er blitt mer syn­li­ge for sø­ke­re. Vi har også fle­re an­sat­te de sis­te åre­ne, bå­de i Al­ta og Ham­mer­fest. Fore­lø­pi­ge tall for 2018 sier at det nå er 1.826 stu­den­ter re­gist­rert i Al­ta, der 1.366 er cam­pus­stu­den­ter. 1.315 av dem er nye stu­den­ter. To­talt er det nå over 17.000 stu­den­ter og 4000 an­sat­te til­knyt­tet UIT. Bud­sjet­tet er på fire mil­li­ar­der nors­ke kro­ner.

– Det er be­ty­de­lig stør­re enn den even­tu­el­le fyl­kes­sam­men­slå­in­gen, som sam­ti­dig leg­ger til at det li­ke­vel ikke er re­le­vant å sam­men­lig­ne de to til­fel­le­ne i de­bat­te­ne som går om re­gion­re­for­men.

Frem­ti­den på cam­pus

Eike­land frem­he­ver det po­si­ti­ve, for det er nett­opp det de sis­te fem åre­ne har va­ert. Å bli en del av uni­ver­si­te­tet har åp­net man­ge nye dø­rer.

Man­ge hev­der også at had­de det ikke va­ert for fu­sjo­nen vil­le man ald­ri fått ver­ken helse­søs­ter­ut­dan­ning el­ler ut­vi­del­se av syke­plei­er­ut­dan­ning, som star­ter opp i ja­nu­ar 2019. Det­te støt­tes av Eike­land. – Men, av­by­rå­kra­ti­se­ring og ef­fek­ti­vi­tets­re­for­men i sta­ten gjel­der også for UIT. Det er ikke bare å vokse. Vi job­ber hele ti­den med å ut­vik­le cam­pus for å stå enda ster­ke­re. For å sik­re sam­me kva­li­tet uan­sett hvil­ket cam­pus ved UIT man til­hø­rer, for ut­vik­le sa­er­li­ge pre ved cam­pus i Al­ta og for å styr­ke sam­ar­bei­det mel­lom mil­jø­ene i Al­ta.

Eike­land drar frem fem kjenne­tegn som de job­ber med å ut­vik­le i Finn­mark.

Ut­dan­nin­ge­ne skal va­ere in­no­va­ti­ve når det gjel­der å kom­bi­ne­re di­gi­ta­li­se­ring og nett.

Prak­sis i ut­dan­nin­ge­ne skal få en ster­ke­re po­si­sjon.

Ut­vik­ling av forsk­ning og un­der­vis­ning om det «na­tur­li­ge» ark­tis­ke.

Byg­ge og ut­vik­le fy­sisk forsk­nings­in­fra­struk­tur i Al­ta.

Hel­ses­at­sin­ger: Inn i nytt syke­hus i Ham­mer­fest, mer syke­plei­er­ut­dan­ning i Finn­mark (Al­ta), ny og ut­vi­det helse­søs­ter­ut­dan­ning og håp om stat­lig fi­nan­sie­ring av sa­misk syke­plei­er­ut­dan­ning.

REGIONAL RE­KRUT­TE­RING: Vise­rek­tor Svein­ung Eike­land for­tel­ler at cam­pus Al­ta re­krut­te­rer i stor grad fra Nord-nor­ge, fak­tisk 59 pro­sent. Her­av 34 pro­sent fra vest-finn­mark. – Det un­der­stre­ker po­en­get om å rus­te ung­dom re­gio­nalt og lo­kalt for ver­den gjen­nom høy­ere ut­dan­ning, sier Eike­land. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.