Mari fikk drømme­job­ben

Mari Bul­jo (23) har all­tid følt seg som en ver­dens­bor­ger. Nå tje­neste­gjør hun på am­bas­sa­den i Washing­ton.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

Det be­tyr at am­bas­sa­den, i til­legg til å møte be­sø­ken­de på norsk, kan til­by sa­misk.

– Vel­dig gøy og la­e­re­rikt å va­ere her, sier Mari, som er vokst opp i Kau­to­kei­no, før hun flyt­tet til Al­ta for 10 år si­den.

Tid­lig på far­ta

Som­mer­fe­rie­ne på vi­dere­gå­en­de sko­le til­brak­te hun i Ki­na for å la­ere seg ki­ne­sisk. Fem år se­ne­re gikk tu­ren til Tokyo og «School of in­ter­na­tio­nal li­be­ral stu­dies» på Wase­da-uni­ver­si­te­tet, for å full­fø­re en bachelor in­nen blant an­net po­li­tikk, in­ter­na­sjo­na­le re­la­sjo­ner, kul­tur­re­la­ter­te fag og mar­keds­fø­ring. En ekte ver­dens­bor­ger med and­re ord.

– Det jeg hus­ker best fra den ti­den, var det å møte folk fra hele ver­den med så for­skjel­li­ge bak­grun­ner. La­ere et nytt språk og opp­le­ve mest mu­lig, sier Mari og min­nes ti­den sin i Asia og spe­si­elt Ja­pan. Som prak­ti­kant for et sel­skap var hun den enes­te med vest­lig bak­grunn. – Det mes­te fore­gikk der­for på ja­pansk, smi­ler hun. Men nå er det alt­så Washing­ton som gjel­der.

The Ca­pi­tal of the World

Med sine na­er­me­re 700.000 inn­byg­ge­re er D.C. en yren­de by med alle mu­lig­he­ter for å føl­ge den ame­ri­kans­ke drøm­men. At hun skul­le lan­de en prak­sis­plass ved den nors­ke am­bas­sa­den var egent­lig ikke pla­nen. Hun skul­le nem­lig stu­de­re so­sial­an­tro­po­lo­gi med felt­stu­di­er i Phi­ladel­phia, men det var ikke hen­nes «greie». Ver­dens­bor­ge­ren Mari vil­le ut og ut­fors­ke ver­den på sin måte.

– Jeg søk­te på stu­dent­prak­ti­kant­ord­nin­gen til uten­riks­de­par­te­men­tet. En­kelt og greit. Litt mor­somt er det jo, at like etter at jeg tak­ket ja, kom et til­bud om prak­sis­plass for am­bas­sa­den i Tokyo. Men val­get falt på Washing­ton, da det­te er den størs­te nors­ke «ut­pos­ten» med flest mu­lig­he­ter.

– Hva sa fa­mi­li­en hjem­me da du sa nes­te stopp D.C.?

– Jeg bod­de al­le­re­de i Phi­ladel­phia da jeg fikk den­ne mu­lig­he­ten, men mam­ma er selv­føl­ge­lig vel­dig stolt. Sam­ti­dig er de vant med at jeg rei­ser rundt så mye som jeg gjør, sier hun. På spørs­mål om hvor­dan det er å se USA fra inn­si­den, med nors­ke øyne, for­tel­ler hun at det er fle­re lik­he­ter enn ulik­he­ter.

– For­skjel­len var mye stør­re i for ek­sem­pel Ja­pan. Blant an­net hold­nin­ger; alt fra hvor­dan en fø­rer mø­ter til dag­lig­li­vet ge­ne­relt. Ja­pa­ne­re er mye mer for­mel­le, med tan­ke på re­spekt for tit­ler, må­ten man hil­ser hver­and­re. Alt ned til sis­te de­talj. Bare det å skjen­ke te til noen har sin egen skikk. For er man den yngs­te på mø­tet, får man gjer­ne den­ne opp­ga­ven, smi­ler hun.

– I USA er det også mye hie­rar­ki, spe­si­elt i D.C., men de er ikke like de­talj­ori­en­tert som ja­pa­ner­ne. De er også ofte vel­dig fram­på i for­hold til nord­menn.

En drømme­jobb

På am­bas­sa­den har Mari an­svar og får job­be med og for blant an­net di­plo­ma­ter og kon­su­len. Hun skri­ver rap­por­ter, drar på mø­ter, skri­ver re­fe­ra­ter, or­ga­ni­se­rer ar­ran­ge­men­ter og mye, mye mer. Ny­lig del­tok hun på en hø­ring i Se­na­tet, og hun har også va­ert på mø­ter i Det hvi­te hus. I til­legg får hun ta imot stor­tings­ko­mi­te­er og be­søk fra and­re am­bas­sa­der. – Det er kjempe­gøy, strå­ler hun. – Jeg job­ber sam­men med vel­dig kunn­skaps­rike folk og la­erer eks­tremt mye om blant an­net øko­no­mi og handel – to av mine størs­te in­ter­es­ser. Men det be­tyr også at jeg må va­ere ori­en­tert og hele ti­den opp­da­tert på det po­li­tis­ke land­ska­pet. Med tan­ke på den er­fa­rin­gen jeg har fra Ki­na og Ja­pan og «han­dels­kri­gen» som på­går nå, er det en vel­dig spen­nen­de tid. Hen­nes mor, Ri­ta Heit­mann, er for­ståe­lig vel­dig stolt av hva dat­te­ren har opp­nådd. – Hun er 23 år og en ver­dens­bor­ger som sta­dig er på rei­se. Så er det jo ar­tig at am­bas­sa­den nå kan sva­re på hen­ven­del­ser også på sa­misk, smi­ler hun.

UD nes­te?

Når prak­si­sen er fer­dig står Mari fritt til å gjø­re hva hun vil. Og mu­lig­he­te­ne er man­ge.

– Jeg kom­mer nok til å job­be litt, men er også på tan­ken om en mas­ter i Øst-asia el­ler USA et sted. Jeg har vel­dig lyst til å job­be in­ter­na­sjo­nalt. Om det på sikt blir UD el­ler et an­net sted, vet jeg ikke. Men må­let er å job­be med in­ter­na­sjo­na­le em­ner in­nen blant an­net handel, av­slut­ter hun.

(Foto: Privat)

FLOTT JOBB: Mari Bul­jo har va­rier­te opp­ga­ver mens hun er stu­die­prak­ti­kant for den nors­ke am­bas­sa­den i Washing­ton D.C.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.