– Ikke flaut med epi­lep­si

Sa­ra og Sarah vil ha mer åpen­het om syk­dom­men.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

– Det har tatt litt tid å bli kjent med det å ha epi­lep­si, sier 23 år gam­le Sarah Eli­se. I mars 2017 had­de hun sitt førs­te an­fall, et så­kalt Gtk-an­fall, der hele krop­pen ris­tet. Slik ut­ar­ter syk­dom­men seg for Sarah Eli­se. Hun meld­te seg et­ter hvert inn i Face­bo­ok-grup­pen til epi­lepsi­for­bun­det i Al­ta og om­egn. Det var der Sa­ra fant hen­ne. Hun er ung­doms­kon­tak­ten i for­bun­det.

Godt å ha no­en som for­står

Det førs­te mø­tet mel­lom de to var i sen­trum. Den pra­ten har va­ert vik­tig for Sarah Eli­se, som føl­te hun gikk i blin­de i star­ten. Hun for­tel­ler også at helt i be­gyn­nel­sen tok hun ikke syk­dom­men på al­vor. Et­ter hvert sy­nes hun det ble vans­ke­lig. – Jeg sy­nes det er fint at Sa­ra tok kon­takt. Det var godt for meg å høre hvor­dan hun opp­le­ver an­fal­le­ne og at jeg kun­ne for­tel­le om mine.

Skam

Sa­ra er 18 år og har levd med epi­lep­si si­den hun gikk i fjer­de klas­se. Syk­dom­men kom­mer i man­ge for­mer og for hen­ne ut­ar­ter an­fal­le­ne seg ved at hun «blir borte».

– Jeg har det som kal­les for fo­ka­le an­fall. Jeg er her, men er sam­ti­dig borte. Det har va­ert helt greit å leve med, men de førs­te åre­ne var det vans­ke­lig. Jeg for­tal­te det kun til de na­er­mes­te, som min mor og mine beste­ven­ner. In­gen and­re viss­te det. Det var skam rundt syk­dom­men – og jeg vil­le ikke for­tel­le om det. Men nå vet alle det. Sarah Eli­se kjen­ner på utrygg­het når hun skal ut blant folk. – Jeg drar sjel­den no­en ste­der, bare sam­men med sam­bo­eren min. Jeg be­kym­rer meg for at an­fal­let skal kom­me og da må jeg ha sam­bo­eren der, som vet om syk­dom­men og hva han skal gjø­re. Beg­ge to bru­ker medi­sin, som hol­der syk­dom­men i sjakk, men Sarah Eli­se er fort­satt i en fase med ut­prø­ving. Sa­ra er ung­doms­kon­tak­ten, mens Sarah Eli­se gjer­ne vil en­ga­sje­re seg i ar­bei­det med ung­dom­mer. Nå vil de dra i gang so­sia­le ak­ti­vi­te­ter. – Jeg tror det er vik­tig å til­rette­leg­ge for so­sia­le ak­ti­vi­te­ter. Det fø­les tryg­ge­re å dra sam­men med and­re som også har epi­lep­si. I ver­ste fall en­der det med at man iso­le­rer seg for­di man ikke fø­ler seg trygg nok til å dra ut, sier Sarah Eli­se.

ÅPEN: Sa­ra Sol­li (t.v) er ung­doms­kon­takt i Epi­lepsi­for­bun­det i Al­ta og om­egn. Hun tok kon­takt med Sarah Eli­se Kol­pus. De de­ler både er­fa­rin­ger og hen­del­ser med hver­and­re og and­re. (Foto: Astrid Krogh)

ENGASJERT: Siss-mari Sol­li (t.v), Sa­ra Sol­li, Sarah Eli­se Kol­pus, Ing­rid Nil­sen og le­der for Epi­lepsi­for­bun­det i Al­ta og om­egn Aud Op­gård. (Foto: Astrid Krogh)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.