Hånd­ball­sko­le i skud­det

Po­pu­la­ert til­tak i BUL.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

Had­de hal­len bare va­ert stor nok vil­le enda fle­re va­ert i Bul-hal­len den­ne uken, sier Mar­lén Søn­vi­sen Moe, som er an­svar­lig for årets hånd­ball­sko­le. Og det gjør hun for al­ler førs­te gang. Der­for har det va­ert litt ner­ver in­volvert. – Det er litt som å hop­pe et­ter Wirko­la, men hel­dig­vis har de gjort job­ben godt før meg. Så det­te ar­ran­ge­men­tet går litt av seg selv, sier hun, og snur seg for å ta en titt på de 60 bar­na som hop­per, dan­ser, bry­ter og spil­ler hånd­ball rundt hen­ne.

I år har BUL ut­vi­det med ti, men fort­satt er det vente­lis­te for å få va­ere med.

Noe å gjø­re i fe­rien

Mar­lén har ikke stått for ar­ran­ge­men­tet selv. Hånd­ball­spil­le­re på både jen­te- og gutte­si­den har job­bet dug­nad for å tre­ne un­ge­ne. Og det har va­ert la­e­re­rikt, for­tel­ler Frøya Tho­mas­sen Ol­sen.

– Jeg har la­ert mas­se om hvor­dan jeg skal gjø­re det på hopp­skud­de­ne, for det kun­ne jeg ikke så godt fra før. Nå kan jeg det mye bed­re. Hun sy­nes også det har va­ert stas å ha eld­re hånd­ball­spil­le­re som tre­ne­re, sa­er­lig for­di søs­ken­bar­net Ul­rik­ke Josef­sen Rye var en av dem. Nå ven­ter tre da­ger med høst­fe­rie for Frøya, noe hun ikke ser frem til.

– Det er kje­de­lig at hånd­ball­sko­len er over for da har man ikke noe å gjø­re, men også litt dei­lig å slap­pe av. Andrea Ot­he­lie Myr­land har også hatt det topp på hånd­ball­sko­le, men inn­røm­mer at det har va­ert litt slit­somt.

– Jeg har va­ert nødt å stå opp tid­lig, så det har va­ert litt tungt. Men mest gøy, for­di jeg har la­ert mas­se nytt. Hun ram­ser opp bed­ring både når det gjel­der hopp­skudd, har­de­re skudd og no­en nye fin­ter.

– Vi har va­ert her seks ti­mer hver dag så man blir vel­dig sli­ten, men det er gøy. Andrea for­tel­ler at res­ten av høst­fe­rien kan bli litt kje­de­lig.

– Jeg har ikke noe spe­si­elt å gjø­re. Så jeg blir nok for det mes­te hjem­me og ser på te­le­fo­nen el­ler noe.

Ak­ti­ve barn

Hånd­ball­sko­le i høst­fe­rien har va­ert ar­ran­gert av BUL i en år­rek­ke. Må­let er å ak­ti­vi­se­re bar­na, slik at de ikke bare sit­ter in­ne. Den fers­ke ar­ran­gø­ren Mar­lén drar frem na­e­rings­li­vet i Al­ta, som har bi­dratt med spon­sor­mid­ler. Uten dem had­de ikke den­ne sko­len va­ert mu­lig, for­tel­ler hun.

– Hvor­for er det­te ar­ran­ge­men­tet så vik­tig, me­ner du?

– Jeg ten­ker at det er vik­tig å få bar­na i ak­ti­vi­tet i høst­fe­rien, at de har noe å gå til og ikke blir sit­ten­de hjem­me å se på tv. Så får de hel­ler møte and­re barn som li­ker å gjø­re det sam­me, leke med bal­len og ha det gøy. To­talt har det va­ert 12 voks­ne in­volvert, in­klu­dert to pen­sjo­nis­ter som har la­get ma­ten. Og den har bar­na satt pris på, i hvert fall har syv­årin­gen Eskil Jo­han­sen satt pris på den.

– Jeg har hatt det kjempe­fint her. Vi har lekt man­ge mor­som­me le-

ker og spilt kam­per. Også har vi spist kjempe­god mat, brød­ski­ve med ost på. Og i dag fikk vi bol­ler.

– Hva er det du er best på i hånd­ball?

– Jeg er flin­kest til å va­ere keeper, for­svar og sco­re mål. Jeg har sco­ret mas­se mål un­der hånd­ball­sko­len.

Slit­somt, men mor­somt

Så, hvor­dan er det å va­ere tren­ger for 60 vil­tre barn. Gøy, men ut­ford­ren­de sva­rer Tor­bjørn Wallem Bøe, som for øye­blik­ket har en hånd­ball­spil­ler på nak­ken.

– Det har va­ert mor­somt, men litt slit­somt til ti­der når un­ge­ne skal her­je. Ab­so­lutt ko­se­lig.

– Nå har du jo en på nak­ken, du er blitt godt kjent med bar­na?

– Ja, men det har gått mye ut­over krop­pen. Dem er glad i å klat­re og er vel­dig ak­tiv.

– Hvor­dan får du kon­troll på så man­ge barn?

– Du gjør ikke det, ler Tor­bjørn og føy­er til at man bare må prø­ve sitt bes­te.

BLI MED: Selv­sagt var det også tid til å dan­se Blime-dan­sen. Alle var med og kun­ne trin­ne­ne. (Alle foto: Astrid Krogh)

KAMP: Andrea Ot­he­lie Myr­land i spill sam­men med de and­re. Da Al­ta­pos­ten var inn­om ons­dag var det kam­per og der­et­ter frilek som sto på pla­nen.

LEK: Ru­nar, som sit­ter på nak­ken til Tor­bjørn Wallem Bøe, for­tel­ler at han tri­ves godt på hånd­ball­sko­le. Og har la­ert mas­se av Tor­bjørn og de and­re tre­ner­ne.

TULLETE: Kris­ten, Eskil, Ja­kob, Oli­ver og Mik­kel stil­ler gjer­ne opp på fo­to­gra­fe­ring. Hele gjen­gen set­ter pris på da­ge­ne i hal­len. Mik­kel be­nyt­ter an­led­nin­gen til å tul­le, til aere for fo­to­gra­fen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.