Sel­ger 13 mål for 6,5 mil­lio­ner

– Det er sjel­den vi har så sto­re tom­ter for salg, sier ei­en­doms­meg­ler.

Altaposten - - NYHETER - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

Tom­ta, som be­fin­ner seg rett un­der hopp­bak­ken på Aron­nes, har va­ert ute for salg før. Den gan­gen kom det inn bud, men sel­ger trakk seg. Nå lig­ger den ute på nytt og det har va­ert in­ter­es­se, for­tel­ler ei­en­doms­meg­ler Da­ni­el And­re Adam­sen i Ei­en­doms­meg­ler 1.

– Vi har hatt in­ter­es­se på den ja, både fra lo­ka­le og ikke-lo­ka­le. Men jeg for­ven­ter ikke bud på den­ne nå li­ke­vel. Det er en stør­re pro­sess. Kjø­pe­re på sli­ke tom­ter sjek­ker ofte ut en del ting på egen­hånd. Når de kom­mer til meg er de som re­gel klar til å by, sier Adam­sen.

Tom­ten har lig­get ute for salg i cir­ka tre uker.

Må ha ka­pi­tal

Han for­tel­ler at ei­en­dom­men ei­es av Jon Bir­ger Han­sen og Jørn Hå­vard Han­sen. Om­rå­det er av­satt til bo­lig­for­mål, men er fore­lø­pig ikke opp­ar­bei­det. Re­gu­le­rin­gen må også gjø­res med fem and­re na­bo­er.

– De fles­te vet at det­te er en tomt med stort po­ten­sia­le. Spørs­må­let er om man har råd til å ta den in­ves­te­rin­gen, for det kan gå man­ge år før man er kla­re til å høs­te av­kast­ning på den. Alle skjøn­ner at area­let har en stor opp­side, men man må ha ka­pi­tal til å leg­ge ut for job­ben som må gjø­res med den.

Fri­gjør ka­pi­tal

Han hen­vi­ser til bo­lig­pro­sjek­te­ne til RE Ei­en­dom og Jo­han­sen Ei­en­dom AS, som in­nen kort tid set­ter spa­den i jor­den for 250 bo­en­he­ter i sam­me om­rå­det.

Sel­ger­ne har tenkt len­ge før de valg­te å leg­ge den ut for salg, sier Adam­sen. Også de er klar over po­ten­sia­let. For dem hand­ler det nå om å fri­gjø­re ka­pi­tal, sier ei­en­doms­meg­le­ren. – For dem hand­ler det om nye in­ves­te­rin­ger i blant an­net Re­ma 1000-byg­get på Elve­bak­ken.

(Foto: Hi-media Hans Idar Hal­dor­sen)

SELGES: Tom­ta, mer­ket med gult, er 13 260 m², skri­ver Ei­en­doms­meg­ler 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.