La­erer sik­tet for sek­su­elt kren­ken­de at­ferd

Den an­sat­te har va­ert in­ne til av­hør.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.

En la­erer på en ung­doms­sko­le i Al­ta er sik­tet av po­li­ti­et, for «sek­su­ell kren­ken­de at­ferd» mot ele­ver.

Be­kym­rings­mel­din­ger rundt la­ere­rens opp­før­sel på so­sia­le medi­er før­te til at kom­mu­nen tok sa­ken til po­li­ti­et.

– Den sik­te­de har for­klart seg, og vit­ner er av­hørt, sier Ken­neth Nil­sen (bil­det) i Finn­mark po­liti­dis­trikt.

Iføl­ge sek­sjons­le­der for fel­les etter­forsk­ning i Finn­mark, Ken­neth Nil­sen i Finn­mark po­liti­dis­trikt, har den an­sat­te va­ert in­ne til av­hør, men er nå løs­latt.

– Po­li­ti­et fikk en be­kym­rings­mel­ding fra sko­len, som vi har tatt tak i på eget ini­tia­tiv. Per­sonen er an­meldt.

Per­sonen er sik­tet for sek­su­elt kren­ken­de at­ferd mot ele­ver. Po­li­ti­et har in­gen opp­lys­nin­ger om at den an­sat­te har be­gått over­grep mot ele­ver på sko­len, skri­ver Finn­mark po­liti­dis­trikt i en presse­mel­ding.

Al­ta­pos­ten er kjent med at den sik­te­de er la­erer ved en ung­doms­sko­le i Al­ta.

Kren­ken­de på so­sia­le medi­er

Råd­mann Bjørn At­le Han­sen sier de send­te be­kym­rings­mel­din­gen for cir­ka en må­ned si­den.

– Vi send­te be­kym­rings­mel­din­gen for­di vi me­ner at en la­erer har ut­øvd kren­ken­de at­ferd på so­sia­le medi­er. Den at­fer­den me­ner vi ikke er for­en­lig med rol­len som la­erer, sier Han­sen.

Kom­mu­nen har stilt res­sur­ser til­gjen­ge­lig for ele­ve­ne både i skole­ti­den og på etter­mid­da­gen. Per nå vil ikke Nil­sen gå inn i fle­re de­tal­jer i sa­ken, men sier det er gjort be­slag.

– Det er gjort be­slag av data­ut­styr og an­net elek­tro­nisk ut­styr, som vil bli ana­ly­sert. Den sik­te­de har for­klart seg for po­li­ti­et, og det er også av­hørt vit­ner, uten at po­li­ti­et kan gå na­er­me­re inn i det som har fram­kom­met, opp­ly­ser Nil­sen.

Rykte­flom

Po­li­ti­et har in­for­mert ele­ve­ne ved sko­len om sik­tel­sen og er kjent med at det flo­rer ryk­ter.

– Det er vik­tig å hus­ke på at in­gen er dømt og at det er for tid­lig å si hvil­ket ut­fall sa­ken vil få, sier Nil­sen.

Alle for­eld­re til­knyt­tet sko­len er inn­kalt til in­for­ma­sjons­møte ons­dag etter­mid­dag, opp­ly­ser råd­man­nen.

(Il­lust­ra­sjons­foto: Be­rit Roald/ NTB scan­pix)

En la­erer er sik­tet for sek­su­elt kren­ken­de at­ferd mot ele­ver ved en ung­doms­sko­le i Al­ta. Per­sonen har va­ert in­ne til av­hør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.