Rå vekst for Ra­dio Al­ta

Ald­ri før har så man­ge lyt­tet til ka­na­len dag­lig.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

Ra­dio Al­ta har hatt en fan­tas­tisk vekst i an­tall lyt­te­re si­den tred­je kvar­tal 2017. Di­rek­tør for Me­die­hu­set Al­ta­pos­ten, Tor Sa­ra, sier noe av veks­ten kom­mer av over­gan­gen til DAB for NRK og de sto­re kom­mer­si­el­le ka­na­le­ne. Men Ra­dio Al­ta-veks­ten star­tet før over­gan­gen til DAB fant sted. – Vi ser også and­re tegn til at veks­ten hos oss skyl­des at sen­din­ge­ne våre er blitt bed­re og har blitt bed­re mot­tatt av våre lyt­te­re. Etter må­lin­ge­ne gjort for 3. kvar­tal 2018 så er vi på en «all time high» og veks­ten har ikke stop­pet opp hos oss. Vi har på sis­te må­ling en opp­slut­ning på 42 pro­sent ukent­li­ge lyt­te­re. Det til­sva­rer en dob­ling si­den 3. kvar­tal 2017. Hva an­går dag­li­ge lyt­te­re har vi en vekst på 200 pro­sent si­den 3. kvar­tal 2017.

Størst øk­ning i Finn­mark

Mens det fra førs­te kvar­tal i år til tred­je kvar­tal har gått ned­over for lo­kal­ra­dio­ene i res­ten av lan­det, har Nord­land, Troms og Finn­mark en øk­ning på hen­holds­vis 1,2 og 2,8 pro­sent etter Fm-sluk­kin­gen. – Den størs­te ned­gan­gen er i Trøn­de­lag og Mø­re og Roms­dal, der lyt­te­r­an­de­len for lo­kal­ra­dio falt med 4,1 pro­sent­po­eng. På Sør- og Vest­lan­det er ned­gan­gen på 1,8 pro­sent­po­eng, mens Tele­mark, Bus­ke­rud, Hed­mark og Opp­land har en ned­gang på 2 pro­sent­po­eng. Ut­vik­lin­gen i Oslo-re­gio­nen er for­holds­vis sta­bil, med en ned­gang på 0,8 pro­sent­po­eng, skri­ver Me­die­til­sy­net i et presse­mel­ding.

Stolt

Sa­ra ro­ser de an­sat­te som har løf­tet ra­dio­en til nye høy­der og vi­ser at han er me­get godt for­nøyd med re­sul­ta­te­ne.

– Det gjø­res en fan­tas­tisk jobb av våre folk på ra­dio­en og det­te er tall og en ut­vik­ling som er vi er me­get godt for­nøyd med. Vi har ak­ku­rat sat­set vi­de­re på ra­dio­en ved å byg­ge opp et nytt mo­der­ne ra­dio­stu­dio i til­legg til å in­ves­te­re i nye IT løs­nin­ger. Så vi job­ber vi­de­re for å lage god ra­dio for våre lyt­te­re.

God egen­in­stats

Even Martinsen er kan­skje den yngs­te i flok­ken, men det er in­gen­ting som ty­der på at han er mind­re stolt enn sine kol­le­ger av den grunn:

– Det er su­per­flott å vite at folk i Al­ta tar in­ter­es­se i lo­kal­ra­dio­en YESS! Di­rek­tør for Me­die­hu­set Al­ta­pos­ten pre­sen­te­rer stolt de fers­ke lyt­ter­tal­le­ne for Ra­dio Al­ta. (Foto: Tom Skog­lund) sin. De end­rin­ge­ne vi har gjort på ra­dio­en det sis­te året vi­ser at vi er på rett vei. Med et nytt stu­dio på plass kan det­te bare gå en vei, me­ner han.

STEM­ME­NE PÅ RA­DIO: Mar­tin Hov­den (t.v), Even Martinsen og Han­ne Lar­sen er stem­me­ne du hø­rer på Ra­dio Al­ta man­dag til fre­dag. (Foto Tom Skol­g­und)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.