Skjermer sko­len

Ma­ze sko­le skal ikke rø­res.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

En evig­va­ren­de de­batt om hva som skal kut­tes hvis øko­no­mi­en går fra vondt til ver­re fikk sin en­de­li­ge av­kla­ring i kom­mune­sty­ret i Kau­to­kei­no sist uke. Sva­ret fra kom­mune­le­del­sen var krys­tall­klart.

Ikke truet

– Nei, ma­ze sko­le skal ikke leg­ges ned, det er be­slut­tet i kom­mune­sty­ret og jeg for­står ikke hvor­for spørs­må­let om det­te kom­mer opp hver gang man dis­ku­te­rer sko­le el­ler barne­ha­ger, sa ord­fø­rer Jo­han Va­sa­ra. Med det kan byg­da Ma­ze der­med pus­te let­tet ut.

Leder for opp­vekst­sek­to­ren, Bo­dil Ut­si Vars, ori­en­ter­te kom­mune­sty­ret om grunn­sko­le­rap­por­ten, som gjen­nom­gå­en­de vi­ser at kom­mu­nen tar små skritt fram­over i rik­tig ret­ning, som hun sa. Blant an­net gjør ele­ve­ne ved Ma­ze sko­le det bra på de nor­mer­te prø­ve­ne.

– Mat­te­re­sul­ta­te­ne er ennå ikke gode nok og det er bak­grun­nen for at vi har søkt om og nå får del­ta i pro­sjek­tet real­fags­kom­mu­ne etter en fel­les søk­nad sam­men med Ka­ra­sjok kom­mu­ne, sa Ut­si Vars.

Be­kym­ring

Flytt­same­li­stas Hans Ole Ei­ra var be­kym­ret over om Má­ze sko­le var med i rap­por­ten i det sto­re og hele.

Han fikk svar fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen at per­son­vern­hen­syn for­byr ad­mi­ni­stra­sjo­nen å pub­li­se­re kart­leg­gin­gen av ele­ve­ne ved Má­ze sko­le iso­lert.

Sko­len har 22 elever i år, mens den had­de 39 i for­ri­ge skole­år.

Aps Ma­rit Karlsen vil­le gjer­ne vite hvor­dan la­e­rings­ni­vå­et er ved sko­len i Má­ze og ba om å få re­sul­ta­te­ne fra de na­sjo­na­le prø­ve­ne.

Sva­ret ble ikke kon­kre­ti­sert, men det ble slått fast at sko­len i Má­ze har de nest bes­te re­sul­ta­te­ne av sko­ler hvor det un­der­vi­ses på sa­misk, kun slått av sko­len i Drag i Tys­fjord.

– For meg som er má­ze­va­e­ring er det­te gode og gle­de­li­ge tall, sa Hans Ole Ei­ra. Same­fol­kets lis­tes Kle­met Er­land Ha­et­ta kom­men­ter­te spørs­må­let om sko­le og barne­hage i Má­ze, der han men­te kom­mu­nen had­de inn­kalt til et in­for­ma­sjons­møte om mu­lig flyt­ting av barne­ha­gen til sam­me lo­ka­ler som sko­len, med fo­mål å spa­re inn på drifts­kost­na­de­ne.

Tren­ger data­kraft

Pen­sjo­nert laerer An­ton Dahl (V) men­te det var vik­tig å fo­ku­se­re på data­par­ken til kom­mu­nen: – Det­te må vi ta tak i, det er en rek­ke for­hold med lov­på­lag­te na­sjo­na­le prø­ver som vi med nød og nep­pe får gjen­nom­ført, for net­tet har ikke ka­pa­si­tet og sånn kan det ikke va­ere at la­erer­ne ikke får gjort job­ben sin. Jeg tror også vi tren­ger å høy­ne kom­pe­tan­sen på data i sko­len, sa Dahl og vis­te til at sa­ken har va­ert be­lyst for len­ge si­den, uten at noe har skjedd som har gjort si­tua­sjo­nen bed­re. – Det er be­vil­get to mil­lio­ner kro­ner til ny data­park, sa ord­fø­rer Va­sa­ra, som men­te det må vur­de­res om det løn­ner seg å kjø­pe ma­ski­ner el­ler om man skal gå i dia­log med le­ve­ran­dø­rer og se på leas­ing.

– Nytt ut­styr er nes­ten gam­mel al­le­re­de i mor­gen. In­ter­nett­si­tua­sjo­nen ved sko­len er ikke ak­sep­ta­bel. Når man har nett på de al­ler fles­te fjell­top­pe­ne i kom­mu­nen, men ikke på kom­muneshu­set el­ler sko­len da er det­te rett og slett ikke godt nok, så vi må kan­skje tør­re å ten­ke nytt og an­ner­le­des for nye It-verk­tøy, sa ord­fø­re­ren.

Fast­bo­en­des lis­tes re­pre­sen­tant El­len Ane­te Ha­et­ta syn­tes det var vel­dig bra at ord­fø­re­ren og An­ton Dahl tok opp pro­ble­me­ne med de di­gi­ta­le ut­ford­rin­ge­ne.

– For­hå­pent­lig­vis blir det bed­re også med It-kunn­ska­pe­ne, sa hun.

Ros­te ad­mi­ni­stra­sjo­nen

Etter gjen­nom­gan­gen av grunn­sko­le­rap­por­ten tak­ket ord­fø­rer Va­sa­ra for job­ben som var gjort med rap­por­ten.

– Det er vik­tig at vi får in­for­ma­sjon om si­tua­sjo­nen i sko­len og jeg vil ro­se ad­mi­ni­stra­sjo­nen for den job­ben de gjør, tross mye kri­tikk knyt­tet til feil­bud­sjet­te­ring for bar-

ne­ha­ge­ne. Det er pris­ver­dig at vi får va­ere med i na­sjo­na­le pro­sjek­ter, sa ord­fø­rer Va­sa­ra.

Aps Ma­rit Karlsen etter­lys­te eva­lu­e­ring av fire­da­gers skole­uke, slik det ble lo­vet ved for­ri­ge møte. Råd­mann Kent Va­lio hen­stil­te til opp­vekst­sje­fen å skaf­fe en slik eva­lu­e­ring, noe ad­mi­ni­stra­sjo­nen lo­vet po­li­ti­ker­ne å sør­ge for.

MÁ­ZE­VA­E­RING: Flytt­same­li­stas Hans Ole Ei­ra fikk et en­de­lig svar på det spørs­må­let man­ge i same­byg­da Má­ze har lurt på len­ge. Vil sko­len i byg­da be­stå, tross syn­ken­de elev­tall? Ord­fø­rer Jo­han Va­sa­ra slo fast at sko­len ikke på noen måte er ned­leg­gings­tru­et - og kun­ne ikke for­stå hvor­for det­te spørs­må­let duk­ker opp hele ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.