La El­la leve!

En kjent pa­ro­le, lett om­skre­vet har va­ert man­tra­et for at Ta­na­jen­ta El­la Marie har kom­met seg helt til fi­na­len i årets Stjerne­kamp på NRK.

Altaposten - - Kultur - Av Roald Jun­gård re­dak­sjo­nen@al­ta­pos­ten.no

Vi tok en prat med ei over­lyk­ke­lig El­la Marie Ha­et­ta Isak­sen etter at re­sul­ta­tet var klart.

– Gra­tu­le­rer El­la Marie, var det­te for­ven­tet?

– Nei, det var ikke for­ven­tet. Det er vans­ke­lig å se seg sjøl i en fi­na­le når Ole og Ul­rik­ke står ved si­den av deg i semi­fi­na­len. De er fra en helt an­nen pla­net enn meg når det kom­mer til sang­tek­nikk. Jeg sa til dem at jeg un­net de begge to en plass i fi­na­len, men jeg må si at det er vel­dig stort for meg å kom­me helt til fi­na­len. Det er jeg vel­dig vel­dig stolt av.

Hjelp nord­fra

– Trur du vi har en del pa­trio­tis­me nord­på som har hjul­pet deg?

– Ja, ab­so­lutt, det trur jeg alt­så! Jeg vel­ger å tro at jeg ikke had­de kom­met så langt der­som det ikke had­de va­ert noe med meg som gjør at folk øns­ket meg vi­de­re. – Men du har jo le­vert?

– Ja, jeg hå­per jo det. Jeg vil ikke kom­me til fi­na­len og ten­ke at det bare var for­di jeg er født i Nord-nor­ge. Jeg fø­ler jo at jeg har va­ert en god am­bas­sa­dør for Finn­mark, for mitt hjem­sted. Hå­per at folk der hjem­me er stolt og for­nøyd med meg, sier El­la Marie.

– Med din strå­len­de joik «Ma­ze» i for­ri­ge uke så har du jo også gjort noe spe­si­elt for sa­me­ne og ur­be­folk­nin­ga for­øv­rig?

– Det er nett­opp det som er driv­kraf­ta i det jeg gjør. Når jeg får mel­din­ger om at folk har lyst til å la­ere seg språ­ket, lyst til å gå med kof­te når de så meg gjø­re det på TV – og når de ser meg gjø­re det med stolt­het. Da kjen­ne jeg at det er verdt det, det er verdt stre­vet.

Po­si­ti­vi­tet

– Oslo er jo den størs­te same­byen i Nor­ge, men hvor­dan har det va­ert å va­ere i Oslo etter det du le­ver­te for­ri­ge helg?

– Folk er så po­si­ti­ve! De kom­mer bort og sier vel­dig fine ting. Folk som sier at de ald­ri har hørt joik før, men at de lik­te det vel­dig godt. Det sy­nes jeg er en per­son­lig sei­er da, at vi får spredd den fan­tas­tis­ke kul­tur­ar­ven litt rundt – det for­tje­ner den!

– Og du fikk god at­test fra Ma­ri Boi­ne også?

– Ja, det gjor­de jeg! Hun har fulgt med på Stjerne­kamp og det be­tyr alt, det gjør det!

– Helt til slutt. Vil du av­slø­re hva du skal gjø­re i fi­na­len?

– Det er hem­me­lig, men det av­slø­res tid­lig nes­te uke. Det blir blandt an­net en egen låt da, som jeg har gjort med ISAK.

– Så er det vel en låt som du har gjort før, en re­pri­se?

– Ja... Så da kan folk be­gyn­ne å gjet­te hva jeg skal gjø­re, sier hun hem­me­lig­hets­fullt før hun sprin­ger vi­de­re og hop­per grå­ten­de inn i tryg­ge pappaar­mer mens en stor fan­ska­re ven­ter på å få slip­pe til.

TOM­MEL OPP: Pap­pa Alf-er­ling Isak­sen ga tom­me­len opp for El­la Marie etter hel­gas opp­tre­den. (Foto: Roald Jun­gård)

LIVLIG: El­la Marie fikk ut­fol­de seg på sce­nen i fris­ke krea­sjo­ner. (Foto: Roald Jun­gård)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.