Pres­ses fra alle kan­ter

Vind­møl­ler, kraft­ut­byg­ging, hytte­byg­ging og rov­dyr. Alt er med på å gjø­re li­vet vans­ke­lig som rein­ei­er. Nå job­ber også kli­ma­et mot dem.

Altaposten - - Nyheter - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

Per Mat­his Oskal er rein­ei­er fra Sør­rei­sa. Han for­tel­ler om sta­dig mer ut­ford­ren­de for­hold på vid­da. – I fjor vin­ter be­stem­te jeg meg for å tel­le hver gang det reg­net. Jeg ga meg da det reg­net for 20. gang, sier Oskal til de opp­møt­te på kon­fe­ran­sen «Na­tur i end­ring», ar­ran­gert av Fefo og Finn­mark skog­sel­skap.

Flyt­te på beite­om­rå­der

Ved bruk av bil­der viss­te han frem sta­tus på vid­da midt på vin­te­ren; is­dek­te om­rå­der som gjør det eks­tremt vans­ke­lig for rei­nen å bei­te. For når det reg­ner og fry­ser på, noe som skjer sta­dig of­te­re, må rei­nen flyt­te på seg for å få tak i mat, sier Oskal.

– Vi må føre rei­nen til nye om­rå­der. Vi må blant an­net føre dem om­vei­er gjen­nom dis­trik­tet al­le­re­de nå. Han me­ner rein­drif­ta er den na­e­rin­gen som har va­ert mest om­stil­lings­vil­lig opp gjen­nom ti­de­ne. Når det skal byg­ges, ut­vik­les og end­res, har rein­drif­ta flyt­tet på seg. – I Troms har vi blant an­net mis­tet strand­lin­jen. Nå har de be­gynt å ta av top­pe­ne også. Det er vans­ke­lig for oss å va­ere flek­sib­le, den valg­mu­lig­he­ten vi had­de før er borte. Vi er der­for mer sår­ba­re for kli­ma og de skift­nin­ge­ne som kom­mer med det.

– Et kjempe­pro­blem

Ole Einar Tveito fra Me­teoro­lo­gisk Insti­tutt og Jan Gun­nar Wint­her, som er di­rek­tør for Sen­ter for hav og Ark­tis, teg­net et nok­så dys­tert bil­de for rein­ei­er­ne på kon­fe­ran­sen.

Fort­set­ter ver­den vi­de­re slik som i dag, med sam­me ut­slipps­meng­de, vil den sta­bi­le vin­te­ren i nord va­ere borte på sikt. Det blir uan­sett både vå­te­re og vil­le­re, selv om man tar grep nå. Det er nett­opp det­te rein­drif­ta fryk­ter, sier Hans Ole Ei­ra, le­der for dis­trikt Lak­kon­jar­ga i Vest-finn­mark.

– Det hø­res ut som at frem­ti­dens vin­ter skal pre­ges av fry­sing og smel­ting.blir det slik på vin­ter­bei­te­ne, at det leg­ger seg is, så har vi et kjempe­pro­blem. Det kan hen­de at vi i Finn­mark må va­ere leng­re på som­mer­bei­te­ne og kan­skje snu helt om. – Kjen­ner du på det sam­me som Oskal, at dere pres­ses fra alle kan­ter?

– Ja, uten tvil. Vårt dis­trikt er na­er­mes­te nabo av Al­ta, og byen blir stør­re i et enormt tem­po. Det mer­ker vi. Det blir faer­re og faer­re al­ter­na­ti­ver der­som man må leg­ge om drif­ta. Ei­ra med­gir at det fø­les urett­fer­dig når rein­drif­ta får stem­pel som vans­ke­lig når de mot­set­ter seg ut­byg­gin­ger. Når det gjel­der kli­ma er det lite de kan gjø­re, her må de til­pas­se seg. Der­for er det vik­tig for dem å ENIG MED OSKAL: Hans Ole Ei­ra, dis­trikts­le­der for Lak­kon­jar­ga, er enig med Oskal. Nå er flek­si­bi­li­te­ten til rein­drif­ta brukt opp. Når na­tu­ren nå pres­ser dem har de få mu­lig­he­ter for end­ring. (Foto: Astrid Krogh) bru­ke sin stem­me på om­rå­der der de kan.

– Vi prø­ver, men vi kla­rer det ikke. Vi hav­ner bare i den si­tua­sjo­nen at vi blir kjef­tet på for­di vi prø­ver å red­de ver­den. Vi vil ber­ge rein­beite­om­rå­de­ne våre, og med det ver­den.

UT­FORD­REN­DE: Et kli­ma i end­ring får sto­re konsekvenser for rein­drif­ta, sier rein­ei­er Per Mat­his Oskal. Var­me og kul­de om hver­and­re ska­per dår­li­ge beite­for­hold. Sto­re snø­meng­der gjør at rei­nen trek­ker til sko­gen for å fin­ne mat. (Foto: Astrid Krogh)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.