Rys­tet over fød­sels­tall

Tri­ne Skei Gran­de (V) vil ha svar.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jarle Mjø­en jarle@al­ta­pos­ten.no

– Jeg er be­styr­tet over å få do­ku­men­tert at an­tall føds­ler ved føde­til­bu­det i Al­ta går ned. Det er en ut­vik­ling som ikke er i tråd med Jel­øya-er­k­la­e­rin­gen, slo Venst­re-le­der og stats­råd Tri­ne Skei Gran­de fast un­der et møte med le­der i Finn­mark Venst­re, Leif Gø­ran Was­skog, og fyl­kes­tings­re­pre­sen­tant Tri­ne Noodt. Med på mø­tet var også helse­po­li­tisk tals­mann for Venst­re og re­pre­sen­tant i stor­tin­gets helse­ko­mi­te, Carl-erik Grim­stad.

Lands­kon­fe­ran­se

Mø­tet fant sted un­der Ven­st­res lands­kon­fe­ran­se sis­te helg hvor Skei Gran­de og Grim­stad prio­ri­ter­te å møte Was­skog og Noodt. Bak­grun­nen var Ven­st­res kla­re lov­na­der om et bed­ret akuttil­bud og et mål om føde­av­de­ling. Mang­len­de opp­føl­ging fra Venst­re og le­der Tri­ne Skei Gran­de, blant an­net i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne, fikk Noodt tid­li­ge­re i vin­ter å ta til tå­re­ne i skuf­fel­se. Gjen­nom Al­ta­pos­ten ba Venst­re-le­de­ren Noodt å tør­ke tå­re­ne.

– Det som det er enig­het om i re­gje­rings­platt­for­men er en stor sei­er for både Tri­ne Noodt og Al­ta/kau­to­kei­nos be­folk­ning. Det blir ikke syke­hus i Al­ta det na­er­mes­te året, kan­skje ikke full­ver­dig akutt­syke­hus i lø­pet av den­ne stor­tings­pre­rio­den, men det skal bli ve­sent­lig mer akutt­funk­sjo­ner og føde­til­bu­det skal styr­kes ve­sent­lig, ut­tal­te Venst­re-le­de­ren etter Noodts ut­blå­sing i vin­ter.

Vei­er sine ord

I fle­re ar­tik­ler i Al­ta­pos­ten er det do­ku­men­tert at Kli­nikk Al­ta blir noe helt an­net enn det som er lo­vet. De gjel­der både til­bud og ka­pa­si­tet i til­bud som skal gis. Ved bil­led­dia­gnose­av­de­lin­gen leg­ges det kun opp til å kun­ne ta nor­mal rønt­gen mel­lom 08 og 16 på hver­da­ge­ne og ikke i helg, samt at CT og MR kun skal ha åpent for plan­lag­te kon­sul­ta­sjo­ner to og fire uke­da­ger. Rett nok inn­fø­res det en bak­vakt for CT for å iva­re­ta sla­g­alarm og mu­lig­het for igang­set­tel­se av trom­bo­ly­se.

– Vi er opp­rørt over brut­te løf­ter på vel­dig man­ge tje­nes­ter, men vår uro og skuf­fel­se er klart størst knyt­tet til lov­na­den om at de fles­te fø­den­de fra Al­ta-re­gio­nen skal kun­ne gjø­re det i Al­ta. Ut­vik­lin­gen går i stikk mot­satt ret­ning av løf­te­ne. Så langt i år har føde­stua kun hatt 52 føds­ler mot års­tall så sendt som i 2013 på 104. De se­ne­re år har det va­ert rundt 180 fø­den­de fra Al­ta, men i 2018 vil to­tal­tal­let bli la­ve­re, sier Noodt og Was­skog.

– Kan dere be­kref­te at Tri­ne Skei Gran­de ga klart ut­trykk for at det­te er en ut­vik­ling som stri­der mot re­gje­rings­er­k­la­e­rin­gen, alt­så mot re­gje­rin­gens lov­nad?

– Vi har for­stå­el­se for at Tri­ne som re­gje­rings­med­lem må veie sine ord. Der­for for­sik­ret vi oss om at si­ta­tet om at hun er be­styr­tet over ut­vik­lin­gen kun­ne gjen­gis som et si­tat fra hen­ne. Det­te be­kref­tet hun to gan­ger. I prak­sis be­tyr det at det­te blir tema i re­gje­rin­gen hvor også stats­tråd Frank Bak­ke-jen­sen (H) tid­li­ge­re har lo­vet at de fles­te fø­den­de i Al­ta skal kun­ne føde i Al­ta. Det be­tyr føde­av­de­ling.

Grim­stad be­kref­ter

Helse­po­li­tisk tal­s­per­son for Venst­re, Carl-ei­rik Grim­stad, var med på mø­tet med de­le­ga­sjo­nen fra Finn­mark. Han be­kref­ter at Skei Gran­de var be­sty­ret over det hun ble for­talt:

– Det er ikke bare Skei Gran­de i Venst­re sen­tralt som rea­ge­rer på mang­len­de opp­føl­ging fra helse­fore­ta­ket. Jeg de­ler skuf­fel­sen og re­ak­sjo­nen fra mine parti­fel­ler i Finn­mark, men er enda mer uro­lig over at inn­byg­ger­ne i den mest folke­rike re­gio­nen i Finn­mark er lo­vet bed­ring i helse­til­bu­det som ikke føl­ges opp. Jeg vil i lø­pet av få da­ger selv rei­se til Al­ta for å møte lo­ka­le helse­med­ar­bei­de­re og po­li­ti­ke­re for å få et mest mu­lig kor­rekt bil­de, sier Grim­stad til Al­ta­pos­ten.

Han vi­ser til at Venst­re er en del av re­gje­rin­gen og har et klart an­svar for å føl­ge opp lov­na­der om at folk i Al­ta-re­gio­nen skal ha trygg­het for liv og helse:

– Noe av det førs­te jeg vil gjø­re er å ret­te et spørs­mål i Stor­tin­get til helse­mi­nis­ter Bent Høie med bak­grunn av at fød­sels­tal­le­ne ved føde­stua i Al­ta går ned til tross for lov­na­der om føde­til­bu­det skal ut­vik­les slik at fle­re skal føde her. Det­te be­kym­rer meg sterkt.

Syke­hus til Al­ta

Han har re­gist­rert at Venst­re var sva­ert na­er å få fler­tall i fyl­kes­tin­get for at Helse Nord fram mot 2035 skal byg­ge syke­hus i Al­ta.

– Jeg opp­le­ver at Al­ta på de fles­te om­rå­de­ne er sva­ert godt eg­net til å ha lo­ka­li­sert et ve­sent­lig bed­re helse­til­bud enn i dag. Al­ta-re­gio­nen har et be­folk­nings­grunn­lag som gjør at det er her vi kan gi tje­nes­te­ne

na­er der folk bor, på­pe­ker Grim­stad.

– Parti­fel­le­ne dine fra Finn­mark har fore­slått å ta Kli­nikk Al­ta ut av Finn­marks syke­hu­set og leg­ge det un­der UNN. Er det­te noe som har din støt­te? – For­sla­get er godt mot­tatt i le­del­sen av Venst­re, men jeg vil ikke bin­de meg opp til en or­ga­ni­se­ring av et syke­hus i Al­ta un­der UNN. Kan­skje kan en mo­dell der både Kli­nikk Al­ta, Kli­nikk Ham­mer­fest og Kli­nikk Kir­ke­nes leg­ges un­der UNN va­ere et an­net godt al­ter­na­tiv. Det­te må vur­de­res, men det som

for meg er inn­ly­sen­de er at vi må se på or­ga­ni­se­rin­gen for nett­opp å kun­ne gi mest mu­lig og best mu­lig helse­tje­nes­ter til folk i Finn­mark der de bor, på­pe­ker Grim­stad og leg­ger til:

– Vi må ald­ri bli sla­ver av en ved­tatt struk­tur og la det sty­re til­bud mot sunn for­nuft for at de skal va­ere til­pas­set struk­tu­ren. Der­som vi ser at struk­tu­ren be­gren­ser løs­nin­ge­ne, ja, da må vi end­re struk­tu­ren.

SYKE­HUS: Tri­ne Skei Gran­de var fle­re gan­ger i Al­ta før og un­der valg­kam­pen i 2017. Her lov­te hun trygg­het for al­ta­re­gio­nens inn­byg­ge­re og ves­le Mi­na som bruk­te 3,5 ti­mer på å nå syke­hus da hun fikk akut­te puste­pro­ble­mer, en his­to­rie som skap­te rys­tel­ser over hele Nor­ge da his­to­ri­en ble kjent. (Foto: Jarle Mjø­en)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.